Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání


Původní znění.

3045

Odpověď

vlády

na interpelaci posl. dra Schollicha, Matznera a druhů

o holdovací deputaci občanů z Hlučínska a Východního Slezska v Praze (tisk 1957).

Hlučínsko bylo od své okupace v roce 1920 sídlem rozvětvené německé agitace, jež neustávala obyvatelstvo štváti proti republice Československé a jejím úřadům a orgánům a vyhledávala každé příležitosti, aby národ český a republika Československá vyličována byla obyvatelstvu v barvách co nejčernějších.

Lid na Hlučínsku popřával bohužel sluchu těmto svodům německé agitace, která přes to, že Hlučínsko podle mírové smlouvy připadlo, naší republice, hleděla za každou cenu vzbuditi u domorodého lidu dojem, že Hlučínsko není definitivně naší republice přivtěleno a že přijde ještě jednou čas, kdy kraj ten připadne opět Německu.

Jest pochopitelno, že státní správě muselo záležeti na tom, aby smýšlení obyvatelstva vymaněno bylo z vlivu této agitace a z vlastního názoru mělo příležitost poznati národ československý a v prvé řadě jeho hlavní město Prahu, poněvadž jedině tím způsobem mohlo dojíti k poznání o nepravdivosti tendenční agitace, na Hlučínsku soustavně provozované. Lid Hlučínský, který jest beze sporu 90 procenty původu slovanského a pozbyl svého národního uvědomění následkem staletého odloučení od svého mateřského kmene, musil se na vlastní oči přesvědčiti o nepravdivosti pomluv, jež rozšiřovala německá agitace o českém národu na Hlučínsku. Návštěvou Prahy mělo býti v lidu oživeno vědomí příslušnosti tamního lidu k národu československému, jež dlouholetým odloučením bylo ponenáhlu umrtveno. To byly další důvody, z nichž výprava do Prahy byla provedena.

Účastníci výpravy nebyli nikterak nuceni súčastniti se zájezdu, nýbrž byvše na zvláštním shromáždění o účelu výpravy uvědoměni, přihlašovali ochotně svou účast dobrovolně.

V Praze dne 5. září 1921.

Předseda vlády:

Černý, v. r.

 

 

 

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání


Překlad.

3045

Antwort

der Gesamtregierung

auf die Interpellation der Abgeordneten Dr. Ernst Schollich, Matzner und Genossen

betreffend die Huldigungsdeputation der Hultschiner und Ostschlesier in Prag (Druck 1957),

Das Hultschiner Gebiet war seit seiner Besetzung im Jahre 1920 der Sitz einer verzweigten deutschen Agitation, die unausgesetzt die Bevölkerung gegen die Čechoslovakische Republik und ihre Behörden und Organe aufgehetzt und jede Gelegenheit gesucht hat, das čechische Volk und die Čechoslovakische Republik der Bevölkerung in den schwärzesten Farben zu schildern.

Leider schenkte die Hultschiner Bevölkerung diesen Rufreizungen der deutschen Agitation Gehör, welche trotzt des Umstandes, dass das Hultschiner Gebiet nach dem Friedensvertrag unserer Republik zugefallen ist, um jeden Preis bei der einheimischen Bevölkerung den Eindruck zu erwecken suchte, dass das Hultschiner Gebiet unserer Republik nicht definitiv einverleibt ist und dass noch eine Zeit kommen wird, da diese Gegend wieder an Deutschland fallen wird.

Es ist begreiflich, dass der Staatsverwaltung daran gelegen sein musste, die Meinung der Bewohnerschaft von dem Einflosse dieser Agitation zu befreien und ihr Gelegenheit zu geben, aus eigener Anschauung die čechoslovakische Nation und in erster Reihe ihre Hauptstadt Prag kennen zu lernen, weil sie nur auf diese Weise zur Erkenntnis der Unstichhältigkeit der tendenziösen im Hultschiner systematisch betriebenen Agitation gelangen kannte. Die Hultschiner Bevölkerung, die unbestritten 90 Prozent slavischen Ursprungs ist und ihr nationales Bewusstsein infolge der Lostrennung von ihrem Mutterstamme verloren hat, musste sich mit eigenen Augen von der Unwahrheit der üblen Nachreden überzeugen, welche die deutsche Agitation über die čechische Nation im Hultschiner Gebiete verbreitete. Durch den Besuch von Prag sollte in der Bevölkerung das Bewusstsein der Zugehörigkeit der dortigen Bevölkerung zur čechoslowakischen Nation neu belebt werden, das durch die langjährige Abtrennung allmählich erloschen war. Dass waren die weiteren Gründe, aus denen die Fahrt nach Prag unternommen wurde.

Die Teilnehmer der Expedition wurden in keiner Weise gezwungen, sich an der Reise zu beteiligen, sonder sie meldeten sich, nachdem sie in einer besonderen Versammlung von dem Zwecke der Expedition verständigt worden waren, freiwillig und bereitwillig zur Teilnahme an.

Prag, am 5. September 1921.

Der Vorsitzende der Regierung:

Černý, m. p.

 

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP