Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

291

INTERPELACE

poslance Pavla Hirše

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci legitimity Liberálně demokratické strany

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 29. dubna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený Pane ministře,

obrátil se na mne předseda Liberálně demokratické strany (LDS) pan Emanuel Mandler ve věci týkající se postavení LDS a uznání legitimity orgánů této strany.

Jak jistě víte, došlo v nedávné době k rozkolu v této straně, kdy část vedení dr. Hradskou přešla k ODA. Předseda LDS E. Mandler dokazuje, že nikdy nedošlo k rozpuštění této strany řádně zvolenými delegáty na konferenci nebo sjezdu strany. Přesto civilně správní úsek obdržel stručné sdělení ing. O. Hřebíčka, že "dne 29. 3. 1992 se na své konferenci zrušila LDS dobrovolným rozpuštěním s likvidací". Předsednictvo LDS považuje toto sdělení za podvod a čin pouze několika nikým nepověřených osob.

Jak mně bylo sděleno, LDS se již rok ocitá ve vážných potížích, které vyplývají z toho, že MV ČR odmítá uznat legitimitu jejích orgánů. Tato okolnost se projevila mimo jiné při projednávání žaloby LDS proti dr. Hradské u Obvodního soudu pro Prahu 1, kdy řízení bylo přerušeno z důvodů toho, že žalobce nemá právní subjektivitu. Na dopis, který výkonný výbor LDS adresoval Vám osobně dne 27. ledna tr. a v kterém LDS požádala o potvrzení, že má právní subjektivitu a statutárně zvolené vedení, odpovědělo MV záporně.

Vážený pane ministře, prosím, abyste nezaujatě prošetřil celou záležitost, protože, kdyby se ukázalo, že LDS byla odňata právní subjektivita pouze na základě oznámení jedné nebo i skupiny osob, vedla by tato skutečnost k vážnému precedentu a byla by tím ohrožena sama demokratická podstata našeho zřízení a právo na svobodné sdružování občanů do politických stran. Proto Vás laskavě žádám, kdybyste mně mohl zodpovědět následující otázky:

1. Na základě čeho MV ČR již rok problematizuje právní subjektivitu LDS a neuznává kompetenci a legitimitu jejich řádně zvolených orgánnů?

2. Proč MV ČR dosud nevyvodilo závěry ze sdělení předsednictva LDS z 1. dubna 1992, ze kterého vyplývá, že tvrzení ing. O. Hřebíčka o tzv. likvidaci LDS se nezakládá na pravdě?

3. Jak lze odůvodnit skutečnost, že uvedeným postupem MV ČR je porušován zákon č. 424/1991 Sb., který nedává MV zmocnění, aby bez soudního rozhodnutí odmítalo jednat s orgány řádně registrované politické strany.

Vážený pane ministře, věřím, že stejně tak Vy jako já budete hájit obnovení demokracie v této zemi a nedopustíte, aby její základní principy byly porušovány. Pokud by se totiž ukázalo pravdivé tvrzení předsednictva LDS, pak by došlo k porušení základních politických svobod, zaručených naší Ústavou. Věřím, že celou záležitost necháte co nejdříve prošetřit.

Děkuji předem za zprávu v této záležitosti.

S úctou


 
Ing. dr. Pavel Hirš

V Praze dne 10. 4. 1993

Přílohy:

Dopis předsednictva LDS MV ČH ze dne 1. 4. 1993

Dopis řed. sekret. nám. ministra dr. Malíka ze dne 15. 3. 1993

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra České republiky


 Příloha 1

Ministerstvo vnitra ČR

civilní správní úsek

Věc: Informace k pokusu o zrušení registrace Liberálně demokratické strany

Dne 29. 3. 1992 se uskutečnilo shromáždění menšinové frakce LDS vedené bývalou předsedkyní LDS dr. Viktorií Hradskou. Toto shromáždění se prohlásilo za republikovou konferenci LDS, ačkoliv je to v rozporu se stanovami LDS. Tímto shromážděním prozatím vyvrcholila série nestatutárních a protizákonných kroků dr. Viktorie Hradské a její frakce, které jsou předmětem dvou žalob podaných funkcionáři LDS /příloha 1 a 2/: dr. Hradská v rozporu se stanovami LDS vyloučila ze strany velké části členů LDS a jejích orgánů a po 22. únoru t. r., datu celorepublikové konference LDS /viz příloha 3/ neoprávněně používá titulu předsedkyně LDS a vystupuje jejím jménem. Vědoma si menšinové podpory v LDS a naopak nedůvěry většiny členů LDS obrátila se nakonec o pomoc k ODA.

Z její spolupráce s ODA vzešel pokus o zrušení LDS, převedení jejího majetku a označení liberálové na ODA /viz příloha 4/.

Předsednictvo LDS, řádně zvolené na konferenci LDS dne 22. 2. t. r., se na své schůzi dne 29. 3. t. r. vzniklou situací zabývalo a rozhodlo svým usnesením /viz příloha 5/ podniknout potřebné kroky proti likvidaci LDS. Výkonný výbor byl mimo jiné pověřen informovat úřady o pravém stavu věcí.

Z tohoto pověření předsednictva Vás proto žádám, abyste eventuálnímu oznámení o zrušení LDS na základě usnesení výše uvedeného shromáždění ze dne 29. 3. t. r. nevyhověli.

S pozdravem


 za předsednictvo LDS
 Karel Štindl
 1. místopředseda LDS
 a člen předsednictva ČNR
V Praze dne 1. 4. 1992Na žertvách 38, 180 00 Praha 8

P.S. Zároveň prosím o vyhotovení opisu dokumentů o registraci Československé demokratické iniciativy a o jejím přejmenování na Liberálně demokratickou stranu.


 Příloha 2


Ředitel
 
sekretariátu náměstka ministra
 
PaeDr. Pavel Malík
 


 Praha dne 15. března 1993
 Č.j.VS/1-476/93

Vážený pane,

k Vaší opětovné žádosti ze dne 27. 2. 1993 o potvrzení legitimity orgánů Liberálně demokratické strany, s níž jste se obrátil na ministra vnitra, Vám sděluji:

Přestože chápu Vaše rozčarování z dosavadního vývoje řešení situace ve straně, nezbývá mi, než se odvolat na předchozí vyjádření představitelů ministerstva vnitra v předmětné věci. Mohu Vás proto pouze znovu ubezpečit, že pokud ministerstvo obdrží návrh na výmaz strany ze seznamu stran a hnutí, nebude výmaz za daného stavu proveden, a to až do doby soudního vyřešení sporu.

S pozdravem


 
Malík

Vážený pan

Emanuel Mandler

Bartoškova 4

Praha 4


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP