ZÁPIS

z 23. schůze zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

která se konala ve dnech 9. a 10. března 1994

středa 9. března 1994

Přítomni: J. Payne, V. Čundrle, V. Grulich, J. Ježek, J. Kalus, J. Kryčer, K. Lojdová, P. Nečas, J. Novák, M. Stiborová, T. Štěrba, V. Votava,

Omluveni: J. Decker, M. Lobkowicz

Hosté: dle přiložené prezenční listiny

čtvrtek 10. března 1994

Přítomni: J. Payne, V. Čundrle, V. Grulich, J. Ježek. J. Kalus, K. Lojdová, P. Nečas, J. Novák, M. Stiborová, T. Štěrba, V. Votava, O. Vychodil

Omluveni: J. Decker, J. Kryčer, M. Lobkowicz

NÁVRH POŔADU

1. Informace o česko-ruských vztazích /v souvislosti se zahraniční cestou zahraničního výboru do Moskvy/

2. Vládní návrh zásad zákona o státní sociální podpoře (tisk 784)

3. Vládní návrh zásad zákona o základním důchodovém pojištění (tisk 785)

4. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice /tisk 836/

5. Vystoupení designovaných velvyslanců ČR

6. Zahraniční cesty

7. Připomínky a podněty poslanců

8. Sdělení předsedy

9. Zpráva o zahraniční pomoci a činnosti centra pro zahraniční pomoc /v souladu s usnesením zahraničního výboru č. 160 z 27. října 1993/

10. Informace o výhledu na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

11. Jednání členů zahraničního výboru se členy oficiální delegace švédského parlamentu

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Bukurešti dne 8.11.1993 /tisk 840/

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána

v Tel Avivu dne 6. 12. 1993 /tisk 841/

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře dne 30.9. 1993 (tisk 787)

15. Informace o současné situaci v Bosně a Hercegovině

středa 9. března 1994

Schůzi zahájil v 9.00 hodin předseda zahraničního výboru posl. J. Payne. S návrhem pořadu schůze poslanci souhlasili bez připomínek.

1.

Informace o česko-ruských vztazích /v souvislosti se zahraniční cestou zahraničního výboru do Moskvy/

V úvodu vystoupil 1. náměstek ministra zahraničních věcí A. Vondra. Konstatoval, že připravovaná návštěva zahraničního výboru do Moskvy je návštěvou v této době velmi užitečnou zejména z důvodu, že je nutno navazovat kontakty na úrovni parlamentů a jednak i z důvodu připravované zahraniční cesty premiéra V. Klause do Ruska.

Českou zahraniční politiku vůči Rusku charakterizoval jako politiku bez velkých očekávání a bez ignorance. Hlavními náměty by měly být:

- ratifikace česko-ruské smlouvy - ratifikace v parlamentech v ČR a RF by měla probíhat současně, tuto návštěvu lze využít ke zjištění situace, kdy se hodlá ruský parlament touto smlouvou se zabývat

- vytvoření smíšené komise pro hospodářské a obchodní vztahy - dosud nefunguje a bylo by dobré apelovat na ruskou stranu k urychlení kroků, které by přispěly k zahájení činnosti této komise. Na fungování této komise závisí

- podepsání dohody o zamezení dvojího zdanění

- restrukturalizace dluhů Ruska vůči ČR

- vyrovnání majetku RVHP

Zdůraznil nutnost sledování zahraniční politiky Ruska. Její ofenzivnější tón je logický, Rusko cítí více odpovědnosti za to, co se děje za hranicemi. Reforma Ruské federace je u konce, začíná nová etapa, nebude to návrat ke komunismu, ale spíše ke státnímu direktivismu. "Období Jelcina" asi končí, nyní nastane budování kolektivistického Ruska, silného Ruska.

Zmínil se o posledním jednání s Eduardem Ševarnadzem, které se uskutečnilo v Praze, kde se zastavil při své cestě do USA. Gruzie změnila svůj postoj k SNS, vidí v něm prostředek, jak ovlivňovat Rusko. Nutno podporovat nezávislost bývalých republik SSSR, zejména Ukrajiny.

V rozpravě vystoupili posl. J. Payne, M. Stiborová, V. Grulich, J. Kalus.

2.

Vládní návrh zásad zákona o státní sociální podpoře (tisk 784)

V úvodu vystoupil náměstek ministra práce a sociálních věcí Z. Dostál. Velmi podrobně vysvětlil obecně systém sociálního zabezpečení, vztah mezi sociálním pojištěním, státní sociální podporou a sociální pomocí. Tento výklad dokumentoval grafy, čísly.

Zpravodajskou zprávu podal posl. V. Grulich. Ve svém vystoupení podpořil stanovisko Českomoravské komory odborových svazů, které dostali poslanci k dispozici. Konstatoval, že výší životního minima by se měla zabývat vláda, aby vždy odpovídala reálné sociální situaci. Zvážit by se mělo, zda konstanty soc. podpory bude určovat vláda, či parlament.

V rozpravě vystoupil též zástupce odborů p. Ryvola a požádal, aby všechny tři stěžejní zákony týkající se sociálního zabezpečení byly projednávány ve stejné době. Na závěr rozpravy posl. V. Grulich navrhl, aby v usnesení byla tato připomínka:

- poskytovat všem občanům, kteří splňují věcné podmínky bez ohledu na výši jejich příjmu, čtyři základní dávky, tj. přídavky na děti, příspěvek při narození dítěte, rodičovský příspěvek a příspěvek na pohřebné - bylo schváleno /6:2:0/

Na závěr projednávání tohoto návrhu bylo přijato usnesení č. 243 /5:2:1/.

3.

Vládní návrh zásad zákona o základním důchodovém pojištění (tisk 785)

V úvodu stručně návrh odůvodnil náměstek ministra práce a soc. věcí Z. Dostál. Zpravodajskou zprávu podal posl. J. Kryčer. Po skončení krátké obecné rozpravy vzali poslanci tento návrh na vědomí. Bylo přijato usnesení č. 244 /8:0:0/.

4.

Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice /tisk 836/

Návrh odůvodnil ve smyslu důvodové zprávy posl. J. Kryčer. Zpravodajskou zprávu přednesl posl. P. Nečas. Zdůraznil, že z historického hlediska vždy existovaly 4 a více územních celků a tento počet by měl být zachován.

V rozpravě poslanci konstatovali, že dosud neexistuje stanovisko vlády. Posl. P. Nečas doporučil tento návrh vrátit předkladatelům k přepracování. Posl. J. Ježek doporučil využít tento návrh, i když nelze s ním úplně souhlasit, k tomu, aby vláda sama předložila návrh ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků pralmentu k projednání. Po rozpravě, ve které vystoupili dále posl. J. Payne, P. Nečas, J. Kryčer a další.

Návrh posl. P. Nečase - vrátit návrh předkladatelům k dopracování - nebyl schválen /3:1:5/. Návrh posl. J. Kryčera - schválit návrh - byl přijat /5:4/. Návrh posl. J. Ježka - doporučit Poslanecké sněmovně příjmout usnesení, kterým žádá vládu o předložení příslušného ústavního zákona - byl přijat 6:0:2/. Bylo přijato usnesení č. 245.

5.

Vystoupení designovaných velvyslanců ČR

Vystoupení velvyslance ČR ve Švýcarské konfederaci JUDr. Richarda Belcrediho

Pan velvyslanec R. Belcredi stručně charakterizoval česko-švýcarské styky. Konstatoval, že by bylo nutno zintenzivnit meziparlamentní styky na všech úrovních. Posl. P. Nečas informoval, že v nejbližší době bude založena česko-švýcarská skupina v českém parlamentu. Posl. J. Ježek upozornil, že je nutné lépe využívat půjčky poskytnuté švýcarskou stranou. Pan velvyslanec uvedl, že ve Švýcarsku je velmi početná komunita našich krajanů, cca 25 000 osob. Někteří z nich, kteří dosud nemají švýcarské občanství, pro jehož získání jsou ve Švýcarsku velmi přísné podmínky, obnovili své české občanství.

Vystoupení designovaného velvyslance ČR v Norském království PhDr. Tomáše Pštrosse

Designovaný velvyslanec T. Pštross doporučil zintenzivnit meziparlamentní styky. Kontakty zastupitelského úřadu ČR v Oslo s norským parlamentem jsou velmi dobré a proto by nemělo být problém různé kontakty sjednat. Zmínil se též o krajanské komunitě, která má asi 1000 osob, aktivně se projevuje asi 200 osob. Tato komunita je velmi aktivní, její aktivita se projevila po listopadu 1989, kdy se snažila pomoci rodící se demokracii více, než početnější krajanské komunity v jiných zemích.

6.

Zahraniční cesty

Posl. V. Čundrle informoval o následujícíh návrzích na zahraniční cesty poslanců:

- účast členů stálé delegace na jednáních orgánů Parlamentního shromáždění RE - bylo přijato usnesení č. 246 /10:0/

- návrh na cestu posl. R. Dostála do Kanady na základě pozvání na 1. mzn. sympozium věnované problamtice ekosystémů, který se koná v termínu 19. - 23. června 1994 v Otavě, kterého se účastní vědci, lékaři, právníci a politici. Náklady hradí PS. Tato zahraniční cesta nebyla schválena s ohledem na skutečnost, že nejde o meziparlamentní styky - bylo přijato usnesení č. 247 /8:0:2/

- účast členů stálé delegace na semináři SAS "Bezpečnost ve střední a východní Evropě" -13. - 16. 4. 1994, které se koná na Slovensku - bylo přijato usnesení č. 248 /10:0/

- rozšíření pobytu posl. V. Čundrleho a J. Deckera v Rusku o pobyt v St. Petěrburgu na zasedání Meziparlamentním shromáždění členských zemí SNS - bylo přijato

usnesení č. 249 /10:0/

- návrh na cestu delegace zahraničního výboru do Rumunska na základě pozvání předsedy zahraničního výboru rumunského parlamentu - poslanci z časových důvodů se shodli na odložení této cesty, nezávisle na ni se může uskutečnit návštěva předsedy Poslanecké sněmovny rumunského parlamentu v ČR

Posl. V. Čundrle informoval o doporučení zemědělského výboru uhradit náklady spojené s pobytem prof. R. M. Mzee z Keni - bylo přijato usnesení č. 250 /10:0/

Dále projednal zahraniční výbor žádost posl. V. Vlčka týkající se zpřesnění úhrady nákladů v souvislosti s jeho již schválenou cestou do Francie - bylo přijato usnesení č. 254 /10:0/

Posl. J. Ježek doporučil navštívit saský Zemský sněm a navázat na kontakty ČNR s tímto orgánem. Bylo doporučeno zjistit, kdy se konají volby do saského Zemského sněmu a dle toho zvážit možnost návštěvy delegace zahraničního výboru Saska.

Posl. J. Payne připomněl jednání zahraničního výboru v Zemském sněmu Severním Poryní-Vestfálsku s ministerem vnitra, který nabídl možnost sjednat návštěvu delegace poslanců složené z členů zahraničního výboru a branného a bezpečnostního výboru v této spolkové zemi za účelem návštěvy některého uprchlického tábora a seznámení se s azylovou politikou této země.

8.

Sdělení předsedy

Předseda zahraničního výboru posl. J. Payne informoval o tom, že

- dle informace MZV francouzský posl. J. Barrot ve svém článku po návratu z ČR velmi kladně hodnotí postup ekonomických a politických reforem v ČR a nabádá Francii k intenzivnější spolupráci s ČR

- dne 21. 3. /pondělí/ přijme předseda Poslanecké sněmovny M. Uhde místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Belgického království W. Claese. Belgická strana projevila přání, aby se mohl ministr setkat též se členy zahraničního a branného a bezpečnostního výboru PS - 21. 3. v 9.00 hodin /celkem cca 10 - 15 poslanců z koaličních i opozičních stran/, belgická strana by uvítala též možnost účasti novinářů doprovázejících ministra W. Claese. Za zahraniční výbor přislíbil účast posl. J. Ježek a J. Payne.

- předseda PS M. Uhde obdržel dopis od prezidenta Národní rady Rakouské republiky vyjadřující obavy z provozu jaderné elektrárny Temelín. Členové výboru doporučili informovat rakouskou stranu o nedávném projednávání přístupu České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy v českém parlamentu.

- seminář na téma "Rozpočet a úloha parlamentu" se koná v budově Poslanecké sněmovny ve dnech 15. - 16. března 1994

Jednání schůze skončilo v 18.00 hodin.

čtvrtek 10. března

Pokračování schůze zahájil v 9.00 hodin předseda zahraničního výboru posl.

J. Payne.

9.

Zpráva o zahraniční pomoci a činnosti centra pro zahraniční pomoc /v souladu s usnesením zahraničního výboru č. 160 z 27. října 1993/

V úvodu vystoupil 1. náměstek ministra hospodářství V. Kupka. Informoval o tom, že Česká republika doposud použila 30 % prostředků na financování různých projektů z celkové částky 6.7 mild. korun. Tato finanční pomoc byla zejména zaměřena na "know-how" a technickou pomoc. V současné době je pomoc soustředěna především na rozvoj investičních programů, na nichž se podílejí Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a další instituce. Náměstek ministra zahraničních věcí

P. Bratinka informoval o nové iniciativě Komise EU o financování příhraniční spolupráce.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. J. Ježek. Podrobně analyzoval zprávu předloženou ministerstvem hospodářství. Zdůraznil nutnost lepšího využití finančních prostředků poskytovaných v rámci programu PHARE i v rámci bilaterální pomoci.

V rozpravě se poslanci zejména zajímali o mechanismus, kterým je finanční pomoc realizována. Poukázali na nízké procento čerpání a dohodli se, že o proces realizování finanční pomoci se budou nadále zajímat. Bylo přijato usnesení č. 251 /8:0/.

10.

Informace o výhledu na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

V úvodu projednávání tohoto bodu vystoupil zástupce ministerstva zahraničních věcí M. Skolil. Informoval, že je v zájmu ministerstva zahraničních věcí, aby tato úmluva byla podepsána, ale v současné době není jasné, který rezort by ji do vlády měl předložit.

Po krátké rozpravě bylo přijato usnesení č. 252 /10:0./

11.

Jednání členů zahraničního výboru se členy oficiální delegace švédského parlamentu -

Hlavní body jednání:

- Vstup České republiky do Evropské unie:

- předsedkyně vznesla dotaz, zda je určen nějaký časový bod ze strany ČR pro vstup do EU

- bude se vyhlašovat v ČR referendum v této věci?

- přizpůsobení zákonů České republiky normám evropským?

- z hlediska různých politických stran jsou různé názory na vstup ČR do EU?

Reakce poslanců zahraničního výboru:

- v podstatě žádné časové omezení není - je nutno podepsat asociační dohodu a posléze její ratifikace v parlamentech všech 12 zemí

- průzku veřejného mínění ukazuje, že česká veřejnost je nakloněna vstupu ČR do EU - pokud situace zůstane stabilizována, pak je referendum je formální potvrzení

- poslanci se v oblasti zákonodárství seznamují s evropskými platnými normami a zákony

- všechny politické strany podporují vstup ČR do EU

Předseda zahraničního výboru posl. J. Payne přivítal švédskou delegaci a představil jednotlivé členy výboru.

Předsedkyně I. Troedsson poděkovala za přivítání a následně představila členy švédské delegace. Konstatovala, že Švédsko a Česká republika mají stejné ambice. Zmínila otázku členství v Evropské unii. Přestože 90% poslanců ve švédském parlamentu se ke vstupu Švédska do EU staví pozitivně, nemají stále podporu veřejnosti. Co se týká NATO a Partnerství pro mír, Švédsko nikdy nebylo neutrální pokud se týká názorů, ale prozatím s účastní v různých vojenských seskupeních nepočítá. Chtějí spolupracovat v této oblasti prostřednictvím Partnerství pro mír. Zmínila, že zřejmě ČR čeká s přihláškou do EU do té doby, než bude jista, že odpověď bude pozitivní. Vznesla dotaz, zda je určen nějaký časový bod ze strany ČR pro vstup do EU a jsou-li uvnitř jednotlivých stran různé názory na členství České republiky v Evropské unii?

Předseda J. Payne - Do Evropské unie nechceme vstoupit ani o den dříve ani o den později, než je to možné. Pokud dřívě, uvědomujeme si, že by to mohlo způsobit určité problémy. Pokud později - byla by škoda nevyužít možnosti, které EU nabízí. V r. 1995 by se měly stát členy skandinávské státy a Rakousko. V r. 1996 by měla proběhnout jednání o resktrukturalizaci. Mezi těmito časovými úseky může být zahájeno jednání o členství v ČR v EU.

Posl. P. Nečas - Byl bych skeptický, pokud se týká konkrétního datumu. Preferujeme skutečné skutky před teoretickými datumy. Jsme si vědomi toho, že EU bude zcela jiná až do ní vstoupíme. Vstup do EU přinese pro ČR negativa i pozitiva, především v některých ekonomických sektorech. Podobně i na straně EU. Musíme teď do EU vstoupit, až negativa i pozitiva budou vyvážena. Chceme se stát jejími členy, až nebudeme žádnou přítěží.

Předsedkyně I. Troedsson - Jsou všechny strany zajedno v tom, že i české zákonodárství bude přizpůsobováno zákonodárství EU?

Posl. Stiborová - K závěrům z opozičních stran mohu podpořit názor pana předsedy, že opoziční strany podporují členství v EU. Je samozřejmě nutné především podepsání asociační dohody ve všech zemích dvanáctky. Otázka legislativy, jak byla položena, není ještě přesně diskutována v našem politickém spektru. Protože jsme členy Rady Evropy, naše právní normy se s evropskými hodně přibližují.

Posl. Grulich - I já mohu za klub ČSSD potvrdit, že v otázce vstupu ČR do EU nejsme v rozporu s vládní koalicí. Na otázku paní předsedkyně toto: na poměry EP přijímeme velké množství zákonů. U nás nejde jen o legislativní změny, ale o transformaci celého hospodářství - je nutné, abychom tyto problémy vyřešily do té doby, než budeme přijmuti za člena EU.

Předseda J. Payne - V oblasti zákonodárství náš parlament respektuje práva Evropská. V současné době Úřad normalizace zapracovává evropské právní normy do norem našich.

Posl. B. Forslund - Ve Švédsku je předmětem diskuse termín referenda. Není problém přizpůsobovat naše právní normy normán EU.

Předseda J. Payne - V naší zemi vidíme použití referenda v jiné oblasti. Naše veřejnost většinou podporuje vstup ČR do EU.

Posl. Grulich - Na přímou otázku přímá odpověď. Opoziční strany si myslí, že na otázky velké důležitosti je nutno znát názor občanů. Zdůraznil nutnost zákona o referendu.

Posl. P. Nečas - Zdůraznil, že Ústavní systém ČR nuznává cestu referenda. Pokud ovšem bude vstup ČR do EU podmíněn referendem - nejen smluvně -referendum v ČR proběhne a bude úspěšné.

Předsedkyně I. Troedsson - Zdůraznila význam stálé spolupráce a výměny názorů. Předpokládá, že toto bude probíhat i nadále. Poděkovala za čas, který si česká strana našla na přijetí delegace.

S ohledem na stejný druh mezinárodní smlouvy, dohodli se poslanci spojit bod 12. a 13.

12.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Bukurešti dne 8.11.1993 /tisk 840/

13.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Tel Avivu dne 6. 12. 1993 /tisk 841/

Oba vládní návrhy odůvodnil náměstek ministra financí Ing. J. Klak. Zpravodajskou zprávu přednesl posl. O. Vychodil. Požádal předkladatele, aby při projednávání v Poslanecké sněmovně zástupce předkladatele informoval i o průběhu ratifikačního procesu v parlamentech druhé země.

Bylo přijato usnesení č. 255 /8:0/.

14.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře dne 30.9. 1993 (tisk 787)

Vládní návrh odůvodnil zástupce ministerstva financí M. Galler. Zpravodajskou zprávu přednesl posl. O. Vychodil. Požádal zástupce předkladatele, aby při projednávání v Poslanecké sněmovně zástupce předkladatele podal informaci o průběhu ratifikačního procesu v australském parlamentu.

Bylo přijato usnesení č. 256 /8:0/.

6./pokračování

Zahraniční cesty

Posl. O. Vychodil infomoval o tom, že

- ve dnech 11. - 12. dubna 1994 navštíví ČR na základě pozvání předsedy PS předseda Severoatlantického shromáždění Loic Bouvard - setkání se zástupci ZAV se uskuteční

12. dubna /úterý/ odpoledne - zúčastní se posl. J. Payne, V. Grulich, P. Nečas, K. Lojdová. J. Ježek, V. Grulich, M. Stiborová

- se bude konat seminář SAS v Praze ve dnech 16. - 18. května 1994 na téma "Podpora veřejnosti pro novou roli NATO ve střední Evropě" - SAS hradí pobyt účastníků, pronájmy jednacích prostor, PS se podílí na úhradě tlumočnických služeb, místní dopravy a hradí občerstvení na společenské akci - bylo přijato usnesení č. 243 /10:0/

- ve dnech 19. - 21. 4. 1994 navštíví ČR na základě pozvání předsedy PS předseda Parlamentního shromáždění ZEU Sir Dudley Smith - setkání se členy zahraničního výboru se uskuteční 21. dubna /čtvtek/

7.

Připomínky a podněty poslanců

V rozpravě poslanci vznesli připomínky k organizačnímu zajištění pobytu švédské delegace. Shodli se v tom, že si též vyžádají od vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Ing. P. Kynštetra informaci o tom, jak v budoucnu bude zajištěna činnost zahraničního výboru v souvislosti s otevřením nových prostor v budovách Poslanecké sněmovny.

15.

Informace o současné situaci v Bosně a Hercegovině

Ministr obrany A. Baudyš informoval poslance o vyčlenění jedné české mechanizované roty o síle 120 můžů z praporu umístěného v Chorvatsku k nasazení do Bosny a Hercegoviny, kde bude působit pod jordánským velením nedaleko města Žepče asi 50 km od Sarajeva.

Posl. O. Fejfar, člen branného a bezpečnostního výboru, požádal ministra obrany A. Baudyše o vysvětlení týkající se jeho osobní iniciativy na řešení situace v Bosně. Dále prohlásil, že jako místopředseda branného a bezpečnostního výboru by nemohl vykonávat svoji funkci, kdyby nepožádal ministra obrany o odstoupení z funkce. Uvedl, že důvodů je více, jeden z nich je, že naše armáda se podle jeho informací v tuto chvíli nachází v dost zvláštní situaci, neboť pan ministr udělal věc, kterou lze nazvat nekázní. Může se hovořit i o porušení zákona. Následně pan ministr byl vyzván posl. P. Nečasem, V. Šumanem, O. Vychodilem, J. Paynem a dalšími k zodpovězení otázek týkajích se jeho nedávné iniciativy. Ministr obrany A. Baudyš připustil, že z hlediska procedury se dopustil vážné politické chyby. Konstatoval, že jak vyplývá z právního rozboru, zákon neporušil. Dále sdělil, že k jeho iniciativě ho vedla ta skutečnost, že se nemohl smířit s myšlenkou eskalace bosenského konfliktu a že mu šlo též o životy českých i dalších vojáků působících v mírových jednotkách UNPROFOR. Prohlásil, že iniciativa neměla souvislost s jeho následnou cestou do Turecka a že turecký ministr obrany nesouhlasil s tím, že by konflikt v Bosně měl náboženské pozadí. V závěru rozpravy informoval poslance, že odstoupit nehodlá.

Scůhze skončila v 17.30 hodin.

Zapsala: Stanislava Mikšová - tajemnice zahraničního výboru

 

Václav Grulich, v. r.

Jiří Payne, v. r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP