(Jednání pokračovalo v 18.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych zahájil přerušené jednání Sněmovny. Máme tu sérii bodů, smluv, před sebou. Přítomen je také pan ministr Drábek, takže můžeme zahájit projednávání prvního bodu, který máme na programu, a to je tuším bod

28.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009
/sněmovní tisk 18/ - prvé čtení

Je to smlouva o sociálním zabezpečení. Prosím pana ministra Jaromíra Drábka, aby nám tu smlouvu v prvém čtení uvedl.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máte před sebou návrh na ratifikaci smlouvy o sociálním zabezpečení s Austrálií, kterým se zabýval Parlament České republiky již v uplynulém období. Senát vyslovil s ratifikací souhlas v březnu tohoto roku a v prvém čtení jej počátkem roku projednala i předchozí Poslanecká sněmovna, jejíž zahraniční výbor v únoru tohoto roku doporučil její schválení. Protože však do konce svého volebního období nestačila Sněmovna projednávání dokončit, je opětovně předkládán této nově zvolené Sněmovně.

Dovolte mi proto, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uvést několik stručných slov k předloženému návrhu.

Sjednání smlouvy o sociálním zabezpečení s Austrálií je výrazem snahy České republiky vytvořit síť moderních smluvních vztahů, které by podpořily především ekonomickou spolupráci. Předložený návrh sleduje dva hlavní cíle. Za prvé vyloučit, aby pracovník migrující mezi oběma státy platil sociální pojištění z téže činnosti jak v Austrálii, tak v České republice. V tomto směru se přijatá úprava podobá smlouvám o zamezení dvojímu zdanění, které nyní Sněmovna bude také projednávat. A za druhé umožnit osobám, které určitou dobu bydlely a pracovaly v Austrálii, získat a zachovat si nárok na australský starobní důchod i v případě, že natrvalo opustí Austrálii. Na tomto místě je možno zmínit výraznou českou komunitu v Austrálii, z níž řada uvažuje nebo se již rozhodla pro návrat do vlasti. Všem těm by nároky na australské dávky zanikly.

Po nedávno sjednaných smlouvách o sociálním zabezpečení s Korejskou republikou, Spojenými státy americkými a Japonskem jde o další smlouvu, která se v současnosti sjednává s významným zámořským partnerem.

Bližší informace o smlouvě jsou podrobně obsaženy v předkládací zprávě. Na tomto místě bych chtěl proto pouze podtrhnout, že přes dílčí zvláštnosti, například v oblasti pojištění, řeší smlouva pouze případy kolize, pokud by osoba měla být podle národních zákonů pojištěna v obou státech, nebo že se nevztahuje na invalidní a z nich odvozené pozůstalostní dávky, pokud osoba bydlí ve druhém smluvním státě.

Jde o standardní mezinárodní smlouvu zaměřenou na oblast důchodů. Sjednání smlouvy bude bezpochyby znamenat zvýšení výdajů na výplatu důchodů. Nebude to však hned, nárůst bude postupný po roce 2011, kdy by smlouva měla vstoupit v platnost, a z hlediska celkového objemu prostředků vynakládaných na důchody nepůjde o částku zásadní. Navrhuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem souhlas a propustit smlouvu do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova jako zpravodajka pro prvé čtení ujala poslankyně Renáta Witoszová a také nám řekla úvodní slovo. Prosím.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, tato smlouva pojednává o sociálním zabezpečení. Byla již podepsána naší vládou. V podstatě jsem neshledala žádný důvod, proč by neměla být postoupena k projednání do zahraničního výboru. Jedná se v podstatě o nekonfliktní situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Takže můžeme otevřít obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se k tomuto bodu hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu můžeme poměrně rychle skončit.

A můžeme hlasovat. My bychom se měli zabývat přikázáním výborům k projednání. Tady se jedná především o přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Já se jenom zeptám, jestli má někdo ještě jiný návrh dát tuhle Austrálii nějakému jinému výboru. Pokud ne, budeme hlasovat. Prosím, abyste se přihlásili. Je nás tady dost.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 68. Přihlášeno 122, pro hlasovalo 104, proti žádný. Přikázání bylo přijato.

 

A to je všechno, o čem můžeme v prvním čtení hlasovat. Děkuji předkladatelce nebo zpravodajce a končím projednávání prvního bodu.

 

Máme tu druhý bod. Druhým bodem je

39.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci
práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129,
o inspekci práce v zemědělství
/sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Zase prosím pana ministra Drábka, jestli by nám tu smlouvu uvedl.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, dámy a pánové, vláda předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci dvou mezinárodních úmluv přijatých v rámci Mezinárodní organizace práce - Úmluvy číslo 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě a Úmluvy číslo 129 o inspekci práce v zemědělství. Úkol připravit návrh na ratifikaci úmluv byl stanoven v rámci Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2009 až 2010 schváleného Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 17. prosince 2008, v návaznosti na dokument Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci schválený usnesením vlády České republiky číslo 920 ze dne 23. července 2008. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP