(19.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Petr Gandalovič. Prosím vás, pane kolego, o vaše slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, po odůvodnění tohoto návrhu panem ministrem si dovolím doporučit vám přikázat tento protokol k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se na vaše přihlášky. Není žádná, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se na jiné návrhy na přikázání. Nejsou.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107. Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 107, přítomno 102, pro 86, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru zahraničnímu.

 

Tím končíme s bodem 86, sněmovním tiskem 161 v prvém čtení.

 

Je před námi bod

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi
využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska
/sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo pana ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, jako členský stát Evropské unie máme kromě výhod také mnoho závazků. Jedním z těchto závazků je náš závazek členského státu k Evropské kosmické agentuře. Abychom tento závazek naplnili, prosím přistupme!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Slovo by teď mělo patřit panu zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Janu Hamáčkovi, není přítomen, budeme muset hlasovat v prvém čtení o změně zpravodaje - paní poslankyně Matušovská se hlásí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 108. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje v prvém čtení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 108, přítomno 102, pro 82, proti nikdo. Prosím paní poslankyni Matušovskou o slovo coby zpravodajku.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr řekl vše podstatné. Já jen doplním, že přistoupení nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu, a doporučuji přikázat zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám mnohokrát. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím tuto rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje zahraniční výbor. Je někdo, kdo má jiný návrh? Není.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 109. Kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109, přítomno 103, pro 88, proti nikdo. Návrh jsme tedy přikázali k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 87, sněmovním tiskem 171 v prvém čtení.

 

Předposledním bodem je bod

88.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie,
podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie
/sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlas s ratifikací změn v tzv. Aktech Světové poštovní unie, podepsané na 24. kongresu této organizace patřící do systému odborných organizací OSN. Konkrétně se jedná o osmý dodatkový protokol v Ústavě Světové poštovní unie a první dodatkový protokol ke generálnímu řádu Světové poštovní unie. Nové ujednání o poštovních službách se pak zaměřuje zejména na boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a proti finanční kriminalitě.

Texty Akt Světové poštovní unie, které jsou v příloze předkládané zprávy, schválila vláda České republiky. Celkově lze konstatovat, že přijaté texty Akt Světové poštovní unie nepřinášejí pro Českou republiku žádné problémy a lze s nimi proto vyslovit souhlas. A o totéž žádám tuto Poslaneckou sněmovnu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Renátu Witoszovou.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Bylo řečeno vše podstatné. Dovolte mi jenom říct, že veškeré změny jsou spíše dílčího charakteru, a proto navrhuji přikázání postoupit zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám přihlášky žádné, hlásí se někdo? Nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Je zde návrh organizačního výboru na přikázání výboru zahraničnímu. Má někdo prosím návrh jiný? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 110, přítomno 103, pro 87, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání výboru zahraničnímu.

 

A to je pro tuto chvíli konec projednávání bodu 88, sněmovního tisku 172 v prvém čtení.

 

Bod

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Austrálie o leteckých službách
/sněmovní tisk 181/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Je to poslední bod, a já vás proto nebudu podrobnou úvodní zprávou podezírat z toho, že jste si ho řádně neprostudovali. Děkuji vám za trpělivost a prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane ministře, děkuji vám. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Tomáše Chalupu. (Není přítomný.) Je někdo ze zahraničního výboru, kdo by byl ochoten ujmout se role zpravodaje? (Někteří poslanci navrhují poslankyni Matušovskou.) Paní poslankyně Matušovská.

 

Nejprve hlasováním 111 rozhodujeme o změně zpravodaje v prvém čtení. Kdo je pro, prosím? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 111, přítomno 103, pro 85, proti nikdo. Paní poslankyně Matušovská, prosím, jako zpravodajka máte nyní slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové, pan ministr řekl vše podstatné. (Velký smích a potlesk v sále.) Já jen doporučím přikázat zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, výborně. (Smích v sále.) Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Tuto rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje výbor zahraniční. Je někdo s jiným návrhem? Není.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 112. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 112. Přítomno 102, pro 85, proti nikdo. Přikázali jsme tedy tento návrh výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 89, se sněmovním tiskem 181 v prvém čtení.

Dámy a pánové, dovolte mi vám všem z celého srdce poděkovat za velmi racionální projednávání bloku smluv ve druhém a třetím čtení. Myslím, že jste tým, který zatím jednal nejracionálněji, kam až má paměť sahá v parlamentní historii. Děkuji vám mnohokrát. Určitě si zasloužíte báječný večer. O tom, jak báječný bude, se rozhodněte prosím sami.

Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin a budeme projednávat zákony ve třetím čtení. (Potlesk.)

 

(Jednání skončilo v 19.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP