(9.20 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 83."

Formálně se zeptám pana navrhovatele a pana zpravodaje. Oni oba tento návrh doporučují k přijetí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Kdo je proti?

V hlasování číslo 119 z přihlášených 156 poslanců pro 149, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a poděkovat panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, který máme projednat, je poslední dnes možné projednání třetích čtení, ovšem tento návrh má lhůtu 9 hodin 30 minut, protože takto byl projednán. My se tedy musíme v tuto chvíli pro devět zbývajících minut zaměstnat dalším tiskem. Pokud nebude námitek, přistoupíme k projednání návrhu z bloku druhých čtení.

 

Zahajuji tedy projednání bodu

139.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb.,
o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si velmi vážím přístupu Poslanecké sněmovny, která zkrátila lhůtu pro projednávání této předlohy, protože to je transpoziční novela, kde povinná lhůta transpozice skončí do konce roku, a my tím budeme moci ten termín dodržet. Dovolím si k tomu ještě podotknout, že vzhledem k tomu, že to je opravdu čistě transpoziční novela, neměli bychom, pokud možno a uznáte-li za vhodné, používat tento transpoziční nosič jako zásadní diskusi k národní legislativě a k národním prioritám u spotřební daně.

Děkuji za pochopení a děkuji za projednání této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 115/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Braný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, rozpočtový výbor na své 7. schůzi 24. listopadu t. r. přijal doporučující usnesení, a to schválit předloženou novelu zákona, sněmovní tisk 115, bez připomínek. Rozpočtový výbor tedy vyslyšel i to, oč tu žádal pan ministr financí - aby se to nestalo nosičem různých jiných návrhů.

Přesto ale - už při projednávání zkrácené lhůty jsem hovořil o tom, že byly některé návrhy podány, ale nebyla kvantifikace dopadu do rozpočtu státu, popř. i jiných rozpočtů veřejných, tak rozpočtový výbor je dále neřešil. A dá se předpokládat, že pan ministr financí nebude až tak spokojen, že přece jenom na tento nosič se nějaké návrhy nabalí. Já jako zpravodaj tuto potřebu nemám a nebudu tak činit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do ní nemám žádnou. Nikdo se nehlásí z místa, a proto obecnou rozpravu ukončuji a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou přihlášku a hlásí se pan poslanec. Prosím, pan poslanec Dědič má slovo.

 

Poslanec František Dědič: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, vážená paní předsedající, dovolte, abych se jenom přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na stůl a kterým se vypouští novelizační bod 82. Tím v žádném případě není nijak nabourána myšlenka implementace evropských předpisů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí. Paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem ke stavu projednávání návrhu zákona není možno dodržet navržený termín účinnosti. Proto v části třetí čl. 4 navrhuji, aby účinnost zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 72, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Ptám se, kdo další se hlásí do této rozpravy. Prosím, pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Dobrý den. Milé dámy a pánové, dovolte mi, abych se taktéž připojil k pozměňujícímu návrhu, krátkému, neutrálnímu, který byl taktéž rozdán do vašich lavic a který zní: V článku č. 1 v novelizačním bodě č. 71 se v navrženém znění § 103 odst. 8 vypouštějí slova "do posledního dne účinnosti tohoto cenového rozhodnutí".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Kdo dál si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Prosím, pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den. Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegové, chtěl bych se vyjádřit ke sněmovnímu tisku č. 115, který pojednává o novele zákona o spotřebních daních. Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali, chystáme se předložit pozměňovací návrh, který sníží sazbu daně na naftu o 2,40 Kč. Tento pozměňovací návrh mám sice zde připravený, ale vzhledem k tomu, že jsem tento návrh nestihl projednat se všemi koaličními pante... partnery, zejména s panem ministrem, panem Kalouskem, který je, chápu, velmi vytížený, neměl bych jejich podporu. Z toho důvodu podání našeho pozměňovacího návrhu na snížení sazby daně na naftu prozatím pozdržím.

Říkám záměrně prozatím, protože si za naším návrhem stojíme. Je opřen o velmi kvalitní a racionální studii z Vysoké školy ekonomické a další neméně hodnotné názory a vyjádření ekonomických expertů. V následujících dnech se proto budu snažit přesvědčit jak koaliční partnery, tak především pana ministra financí. Udělám pro to vše, abychom mohli tento pozměňovací návrh v co nejbližší době předložit Poslanecké sněmovně a následně schválit. Nejlépe samozřejmě za podpory koaličních pante... partnerů, ne panterů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Kdo si dál přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Pokud se již nikdo do této rozpravy nehlásí, tak ji... Pan poslanec... Pane poslanče, prosím, napovězte mi svoje jméno.

 

Poslanec Igor Svoják: Paní předsedkyně, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který máte na stole a který tímto přihlašuji do druhého čtení zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Svojákovi. Ptám se, kdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nyní už opravdu nikdo. Já mohu tuto rozpravu ukončit a ukončit i projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, čas stanovený pro projednání následujícího bodu je v 9 hodin 30 minut a já tento čas jsem povinna dodržet. Máme tedy několik málo desítek sekund na malé vydechnutí, zamyšlení nebo sdělení sousedovi něčeho. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP