(9.50 hodin)
(pokračuje Peake)

Já bych si netroufla nazývat jednání sociální demokracie, která tady říká: pokud neschválí náš pozměňovací návrh, námi ovládaný Senát vám ho vrátí - netroufla bych si to nazvat vydíráním. Mazané to ale je. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásil pan ministr Jiří Pospíšil. Prosím, dávám mu slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Víceméně pouze potvrdím slova svého kolegy pana ministra Drábka. Já jsem se k tomuto tématu velmi podrobně vyjadřoval ve druhém čtení, a diskusi, kterou jsme zde provedli a která byla velmi věcná, víceméně nyní opakujeme. Je však vhodné znovu uvést a potvrdit to, co říká kolega Drábek. My pracujeme systematicky na systémové změně odměňování státních zástupců. Klíč je, aby plat státního zástupce odpovídal 90 procentům platu soudce. My nechceme pouze nesystémové jedno přijetí změny zde na plénu. My chceme celkovou změnu tak, jak vládní koalice má své vládní prohlášení, které se dotýká obecně postavení státního zastupitelství v rámci veřejné moci České republiky. To znamená předložíme celý balík změn, které se budou dotýkat státního zastupitelství, a jednou ze změn bude právě i ono odměňování, na kterém budeme s příslušným Ministerstvem práce a sociálních věcí pracovat.

Tedy prosím, nechme toto téma na seriózní, systémovou, věcnou diskusi, neřešme to nyní bez toho, že prodiskutujeme i ostatní aspekty, které se dotýkají státního zastupitelství. Myslím si, že závazek v usnesení vlády je natolik silnou záležitostí, že nikdo nemůže zpochybňovat to, že příští rok toto téma již v první polovině roku budeme seriózně řešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí paní místopředsedkyně Klasnová.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda prostřednictvím vás reagovala na pana poslance Opálku. Já bych chtěla říct, že považuji za obrovský úspěch tohoto nového složení Sněmovny, že se po letech - pokud vím, platový zákon je od roku 1995 - tady shodli všichni šéfové všech poslaneckých klubů a vedení Sněmovny na zrušení privilegia v podobě bezplatného užívání prostředků hromadné dopravy a zrušení proplácení letenek. Já jsem tady pár měsíců, pane poslanče prostřednictvím předsedající, vy jste tady několik let, tyto návrhy jste mohl dávno předložit. A považuji to za velký úspěch.

A co se týká využívání aut, já můžu říct jako místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, já auto ani řidiče nevyužívám. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi reagovat na slova pana ministra práce a zároveň na slova ministra spravedlnosti. Ta debata tady už skutečně jednou byla, nicméně opakování je matka moudrosti a myslím, že je potřeba, aby tady zazněly i argumenty z druhé strany.

Pan ministr jeden i druhý nám tady říkali, že Ústavní soud doposud nerozhodl, a proto se platy budou snižovat. Já myslím, že takto ta logika přece není. Buď Ústavní soud nerozhodl, pak nemáme nic zásadního s platy státních zástupců dělat a počkat na jeho rozhodnutí, nebo se na to, že Ústavní soud nerozhodl, raději neodvolávejme.

To, co je důležité, je, že pan ministr Pospíšil nám tady slibuje. Slibuje nám, slibuje státním zástupcům, že snad vláda přijala usnesení a že se tím bude zabývat. Já myslím, že vláda měla dostatek času, aby se tím zabývala. Aby se tím zabývala systémově. A jestliže pan ministr slibuje a je pro to, aby rozdíl mezi platem soudce a státního zástupce byl 10 %, pak o tom můžeme rozhodnout dnes. Nevím, jaký je důvod čekat několik měsíců na to, na čem se všichni shodujeme už nyní. Prostě tady je návrh, který garantuje rozdíl v platu soudce a státního zástupce, rozdíl 10 %, není to nic, co by zruinovalo státní rozpočet, a musím říct, že mě překvapuje, když vláda, která se nazývá vládou boje s korupcí, v zásadě útočí nejvíce na jednu skupinu státních zaměstnanců, útočí na státní zástupce, kteří mají nezastupitelnou roli právě v boji s trestnou činností a v boji s korupcí. To nám to pěkně začíná! Děkuji. (Smích a potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych reagoval na paní místopředsedkyni Klasnovou, protože je mi jasné, že situace je do jisté míry citlivá. Já jí blahopřeji za ten výkon, který se jí podařil za krátkou dobu. Věci veřejné demonstrovaly, že si hradí svoji dopravu, před televizními obrazovkami v době, kdy ještě neměly na tu zdarma nárok, protože neměly k dispozici průkazky, čili to jsou samozřejmě formy velice zvláštní.

Já jsem vás prostřednictvím řídící, paní místopředsedkyně, nejmenoval. Já vím, že máte kousek do Sněmovny a že nepoužíváte dopravní prostředek, myslím sněmovní, proto jsem hovořil obecně. A možná bude zajímavé, až jednou novináři rozkryjí, jak poslanci Věcí veřejných si řešili některé přesuny trvalého bydliště tak, aby se dostali na náhrady tam, kde kandidovali z Prahy. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, a proto se táži, jestli si někdo přeje ještě vystoupit, dříve než tuto rozpravu ukončím. Nevidím nikoho, rozpravu ukončuji.

Ptám se, zda si se závěrečnými slovy přejí vystoupit pan navrhovatel a páni zpravodajové Vilímec a Tejc za rozpočtový a ústavněprávní výbor. Pokud se nehlásí se závěrečnými slovy, můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl pořad hlasování o pozměňovacích návrzích tohoto sněmovního tisku. (Hluk v sále.)

Za prvé konstatuji, že nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona. Tudíž jako první hlasování navrhuji hlasování o načtené legislativně technické opravě, kterou načetla paní poslankyně Klasnová ke svému pozměňovacímu návrhu vedenému pod bodem E. Poté by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu podaném paní místopředsedkyní Klasnovou jménem všech předsedů klubů Sněmovny a vedení Sněmovny, který je uveden pod bodem E, tzn. E1 i E2 společně.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pardon, pane zpravodaji. Opravdu prosím o klid, je důležité, abychom se nedopustili omylu jenom proto, že jsme se špatně slyšeli.

Prosím pokračujte.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: V případě přijetí tohoto návrhu pod bodem E je nehlasovatelný pozměňovací návrh pod bodem A, tedy pozměňovací návrh rozpočtového výboru.

Další hlasování bude o návrhu pana poslance Opálky, tedy o bodu H, v případě, že bude schválen v předchozím návrh pod bodem E. Návrh pana poslance byl totiž předložen k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Klasnové.

Dále navrhuji hlasování o bodu B1, tedy první části usnesení ústavněprávního výboru. Tento bod upravuje platovou základnu představitelů státní moci a soudců v roce 2011.

Dále se vyrovnáme s hlasováním o bodu F, tj. návrh poslance Křečka k úpravě platové základny státních zástupců v letech 2011 až 2014. V případě nepřijetí návrhu pod bodem F budeme hlasovat o bodu B2 a vlastně taky o bodu G, to je druhá část návrhu ústavněprávního výboru, jsou to totožné návrhy a týkají se úpravy platové základny státních zástupců v roce 2011.

Pak bychom hlasovali o návrhu pana poslance Plachého pod bodem C. Posledním hlasováním o pozměňovacích návrzích je hlasování o bodu D. Poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ptám se, zda je souhlas s touto procedurou. Já si to ověřím v hlasování, které v tuto chvíli zahajuji.

Kdo je pro to, abychom hlasovali v pořadí tak, jak jej navrhl pan zpravodaj? Kdo je proti?

V hlasování číslo 120 z přihlášených 165 poslanců pro 157, proti žádný. Návrh procedury byl schválen.

 

Já tedy poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním vyjádřil své stanovisko, a taktéž aby vyjádřil své stanovisko pan ministr. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP