(10.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Kolegyně, kolegové, musím se vás zeptat, mám zde na tabuli sedm faktických poznámek, přihlášek k nim. Předpokládám, že ve všech případech se jedná o technický omyl. V případě, že to tak není, tak mi to signalizujte.

Budeme pokračovat dalším bodem našeho programu. Dříve než k tomu přistoupíme, tak vás seznámím s další omluvou z dnešního jednání, a to od 12.30 hod. se omlouvá pan poslanec Václav Kubata, a to z důvodu účasti na jednání s delegací Sejmu Polské republiky.

 

Přikročíme k projednávání následujícího bodu našeho dnešního programu. Tím je

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 165/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, ale současně vám musím oznámit, že bylo předloženo veto tří poslaneckých klubů.

Nyní tedy prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Než mu dám slovo, chci požádat Sněmovnu, aby se její členové rozhodli, zda chtějí poslouchat pana ministra, anebo zda mají potřebu diskutovat možná o právě schváleném návrhu zákona. Druhou skupinu bych prosila, aby tak učinili v předsálí, abychom se my, kteří tu zůstaneme, mohli vzájemně slyšet.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 165.

Návrhem zákona se provádí transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006, o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, do českého právního řádu. Návrhu zákona se dotýká řízení o porušení smlouvy ve stadiu žaloby C481-09 vedené proti České republice. Novela zákona č. 258, která byla kromě jiného i transpozicí této směrnice, byla naposled v Poslanecké sněmovně na jednání 62. schůze dne 30. 9. 2009 zamítnuta v prvním čtení z důvodů, které se oblasti vod ke koupání netýkaly. Proto Ministerstvo zdravotnictví zahájilo nový legislativní proces, který se týká výhradně vod ke koupání. Nový návrh byl schválen vládou a předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, sněmovní tisk 1065, nebyl však již z časových důvodů Poslaneckou sněmovnou na konci volebního období projednán. Návrh je proto předkládán opakovaně. Z tohoto důvodu také byl návrh předkládán s návrhem na schválení v prvním čtení.

Cílem předloženého návrhu je komplexně upravit hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob. V části koupání ve volné přírodě je tedy předkládaná novela plnou transpozicí evropského práva, v oblasti umělých koupališť zůstávají ustanovení zákona beze změny. Byly pouze zakomponovány do novely tak, aby problematika koupání byla přehledná.

Směrnice 2006/7/ES ukládá vedle zajištění ochrany zdraví koupajících se osob zabezpečit i ochranu povrchových vod využívaných ke koupání. Vodní zákon v platném znění upravoval způsob sestavení seznamu takových vod a navazující úkoly krajských hygienických stanic. Tato úprava nevyhovuje shora citované směrnici. Po projednání s Ministerstvem zemědělstvím a Ministerstvem životního prostředí byla problematika vymezení vod ke koupání v povrchových vodách a úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví související s touto problematikou přesunuta ze zákona o vodách do zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pokud jde o dopady návrhu na státní rozpočet a podnikatelské prostředí v oblasti koupání ve volné přírodě, transpozicí směrnice se redukuje počet sledovaných ukazatelů jakosti koupacích vod z dosud sledovaných 19 fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů jakosti vody pouze na 4 ukazatele a současně se snižuje četnost jejich sledování na polovinu. V této kapitole dojde tedy k úsporám nákladů.

Realizace předkládaného návrhu bude mít však finanční dopad na státní rozpočet, rozpočet krajských hygienických stanic v oblasti informování veřejnosti, neboť bude představovat nutnost instalace a údržby informačních tabulí na každém koupacím místě na základě směrnice ES. Zvýšené finanční náklady budou také kladeny na správce povodí, a to vzhledem k sestavování tzv. profilů vod využívaných ke koupání. Konkrétní požadavky na rozsah informací pro veřejnost i způsob zpracování profilů vod obsahují prováděcí právní předpisy k této novele zákona. U provozovatelů umělých koupališť a saun se náklady na sledování jakosti vody ke koupání, sprchování a ochlazování ani náklady na informování veřejnosti nemění.

Děkuji vám za pozornost. Věřím, že pochopíte, že jsme měli ke schválení návrhu zákona v prvním čtení důvod v potřebě rychlé transpozice, ale samozřejmě plně budu akceptovat veto tří klubů, které zde bylo přečteno paní předsedkyní. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Dříve než budeme pokračovat v tomto bodu, tak vás chci seznámit s další omluvou z našeho jednání. Jde o omluvu paní poslankyně Marie Rusové v době od 12.30 do 15 hod. dnešního dne, taktéž z důvodu jednání s poslanci Sejmu Parlamentu Polské republiky.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Boris Šťastný a dávám mu slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, dámy a pánové, projednáváme sněmovní tisk 165, novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Jde o vládní návrh, který byl předložen 3. 11. Poslanecké sněmovně zástupcem navrhovatele, ministrem zdravotnictví, a byl vám rozeslán 8. 11. 2010 jako tisk 165. Návrh byl předložen tak, aby byl projednán podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., nicméně, jak bylo avizováno předsedající, bylo předloženo veto tří poslaneckých klubů, čili návrh bude muset být projednán standardním způsobem.

Současně je navrženo, aby tisk byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

Jak řekl pan ministr zdravotnictví, jde o otázku transpozice evropských směrnic. V této souvislosti bych vás chtěl informovat, že 30. října 2010 byl vydán rozsudek Soudního dvora EU, ve kterém bylo konstatováno, že ČR nesplnila povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. února 2006, o řízení jakosti vod ke koupání, a nepřijala relevantní právní předpisy, které by dotčenou směrnici řádně provedly v rámci vnitrostátního právního řádu. Tato citovaná směrnice by tak měla být transponována do českého právního řádu právě tímto návrhem zákona a příslušnou vyhláškou k návrhu.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP