(10.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy žádnou nemám, nicméně na tabuli se mi zde hlásí pan poslanec Roman Sklenák. (Nehlásí.) Je to zřejmě další technický přehmat, nebudu tedy na něj brát zřetel. Ptám se ještě jednou, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor a též pan zpravodaj navrhli přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Já se vás ptám, kolegyně a kolegové, zda máte někdo ještě další jiný návrh. Nikoho takového nevidím. Přistoupíme proto k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 130, z přihlášených 163 pro 95, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

Dávám slovo panu poslanci Šnajdrovi.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jen krátce. Já bych si dovolil podat procedurální návrh na zkrácení projednávání tohoto zákona na 50 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Je mi velmi líto, ale tento návrh nemohu akceptovat, protože nebyl procedurálně podán ve správnou chvíli. Myslím, že jediná věc, kterou můžete udělat, je požádat Sněmovnu, abychom se vrátili do tohoto čtení. Jediná možnost by byla znovu se vrátit do druhého čtení. (Radí se s pracovnicí KPS.) Jsme v prvním čtení? Tak by se ten bod musel znovu otevřít? Ne, procedurálně nemůžeme. Projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu. Podmínkou pro to, abychom tento bod zahájili, je účast pana ministra obrany, kterého zde nevidím. Vidím, je to v pořádku. Mohu tedy otevřít následující bod, kterým je

112.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010
/sněmovní tisk 10/

Tento materiál uvede ministr obrany Alexandr Vondra a já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážená paní předsedající, dámy a pánové, máte předložen 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek Armády České republiky jak na území České republiky, tak i mimo ně v roce 2010. Ten materiál poskytuje informaci o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do původní informace o vojenských cvičeních, která byla plánována na rok 2010. Informace byla schválena vládou v prosinci loňského roku.

Všechna cvičení uvedená v doplňku byla financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2010, a tudíž nevznikly dodatečné požadavky na finanční prostředky.

Příloha materiálu obsahuje všechna doplněná cvičení na rok 2010. Šlo celkem o dvacet cvičení mimo území České republiky a tři cvičení na území České republiky. Zajímavé je to, že cvičení s pořadovým číslem 19, tzv. desert training, neproběhlo, protože jsme nedostali včas diplomatické povolení ke vstupu na území Džibuti.

Dámy a pánové, žádám vás, abyste uvedenou informaci vzali na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 10/1. Já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Klučka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní předsedající, vážená vládo, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, 3. schůze, 8. září 2010, k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010, sněmovní tisk 10.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Jana Fulíka, zpravodajské zprávě poslance Václava Klučky a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010. Za druhé, pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Otevírám všeobecnou rozpravu. Písemnou přihlášku žádnou nemám a neeviduji, že by se někdo z poslanců a poslankyň do této rozpravy hlásil z místa, proto všeobecnou rozpravu končím.

Ptám se na případná závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Nebudou. Budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. Ani do této rozpravy se nikdo nehlásí písemně ani z místa. I podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování 131, z přihlášených 161 poslanců pro 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno a já mohu ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

113.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2009
/sněmovní tisk 13/

Také tento materiál uvede ministr obrany Alexandr Vondra, kterému dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, nyní předkládáme souhrnnou a pravidelnou informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích, tentokrát je to tedy uceleně za rok 2009. Vláda tuto informaci vzala na vědomí v červnu letošního roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP