(10.40 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen roku 2010.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2010."

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Tuto rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova pana ministra, ani zpravodaje.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl panem zpravodajem přednesen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 133 z přihlášených 163 poslanců pro 91, proti žádný. Návrh byl přijat a bylo přijato též usnesení.

 

Mohu tedy ukončit projednávání tohoto bodu a zahájit projednávání bodu následujícího. Tím je

115.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010
/sněmovní tisk 96/

I tento materiál uvede ministr obrany Alexandr Vondra a já mu dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano. Paní předsedající, děkuji za slovo. Vláda má povinnost informovat Sněmovnu o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky a touto informací tak činí, a sice za první pololetí roku 2010. Podrobný přehled všech těch průjezdů i přeletů máte v příloze materiálu. Já jenom zdůrazňuji, že drtivá většina z nich byla realizována v souvislosti s účastí na vojenských cvičeních, o kterých jsem tu před chvílí mluvil, a pak samozřejmě i kvůli zabezpečení všech zahraničních operací.

Prosím vás o vzetí na vědomí po projednání příslušného materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 96/1.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Zdeněk Boháč, aby nás informoval o jednání výboru a taktéž aby nám přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost ze 4. schůze ze 7. října 2010 a podal vám informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010. Jedná se o sněmovní tisk 96.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Jana Fulíka, brigádního generála Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance mjr. Zdeňka Boháče a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí informaci o přeletech a... (Směje se.)

Paní předsedající, kolega Klučka mě rozesmívá. Prosím, ať je napomenut. To je vážná věc.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zkusím vám zajistit trošku klidu v sále. Poprosím všechny poslance a poslankyně, aby respektovali, že slovo má pan zpravodaj Boháč a že diskutujeme pouze u mikrofonu. Pokud možno na to nezapomínejme.

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji. Ještě jednou.

Výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010,

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím nikoho z vás, že by se do této rozpravy chtěl přihlásit, a proto končím všeobecnou rozpravu. Nepředpokládám v této fázi žádné závěrečné slovo.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, ve které pan zpravodaj opět vystoupí. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, paní místopředsedkyně. "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by chtěl vystoupit v podrobné rozpravě. Tuto rozpravu končím. Závěrečná slova nepředpokládám.

 

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 134 z přihlášených 164 poslanců pro 95, proti 11. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu následujícího. Tím je

116.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010
/sněmovní tisk 121/

I tento materiál uvede ministr obrany Alexandr Vondra a já mu dávám slovo. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano. Dámy a pánové, začínal jsem prvním doplňkem, končím tu dnes druhým doplňkem plánu vojenských cvičení na letošní rok. Čili jsou tři, celkem tři, vojenská cvičení, která nebyla zahrnuta ani do té původní informace o plánu vojenských cvičení, ani do toho prvního doplňku. Jde o tři cvičení mimo území České republiky, která nevyžadovala žádné dodatečné finanční prostředky, mimo jiné proto, že u dvou z těch tří šlo o společný výcvik s americkou armádou, kdy americká armáda hradí prakticky všechny náklady, a proto je tento výcvik pro českou armádu výhodný.

Vláda informaci schválila 15. září t. r. a já vás tímto žádám o vzetí příslušné informace na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 121/1. Já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Roman Váňa, aby nás informoval o jednání výboru a také aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, seznámím vás s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 5. schůze ze 27. října 2010 k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010 podle sněmovního tisku 121.

Po odůvodnění ministra obrany České republiky Alexandra Vondry, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Romana Váni a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010 a pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku ani nevidím, že by se do této rozpravy někdo hlásil z místa, a proto tuto rozpravu ukončuji.

Otevírám rozpravu podrobnou. Dávám slovo panu zpravodaji, aby nám přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Roman Váňa: Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP