(12.20 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, já budu velmi stručný, protože i toto je návrh zákona, který se neobjevuje poprvé v Poslanecké sněmovně. Chtěl bych připomenout, že návrh na zrušení listinných akcií na majitele předkládali poslanci České strany sociálně demokratické již během minulého funkčního období. Tento návrh zákona nebyl přijat v rámci tohoto volebního období a my jsme přesvědčeni, že v rámci boje proti korupci, v rámci boje proti netransparentnosti jsme povinni, abychom s tímto návrhem znovu do Poslanecké sněmovny přišli.

Naším cílem je zvýšit transparentnost akcionářské struktury společností registrovaných v České republice. Jsme si vědomi toho, že v jednotlivých zemích Evropské unie existují různé režimy pro registraci akciových společností. Jsou země, kde jsou anonymní akcie přípustné, jsou země, kde něco takového přípustné není. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že spolu s vlastnictvím by zde měla být nejenom odpovědnost, ale také maximální míra transparentnosti. Proto bychom rádi do právního řádu naší země doplnili taková ustanovení, aby došlo k faktickému zrušení listinných akcií na majitele jako takových. Myslíme si, že to pomůže nejenom transparentnosti akcionářské struktury, ale pomůže to také k tomu, aby společnosti založené na takovémto anonymním principu nebyly zneužívány například ve vztahu k veřejným zakázkám.

Myslím si, že jsme poměrně nedávno tady měli možnost vést debatu o novele zákona o zadávání veřejných zakázek. Ukázalo se, že není tak jednoduché vyloučit anonymní akciové společnosti z veřejných zakázek. Tato Poslanecká sněmovna se o to pokusila, ten návrh nebyl zcela úspěšný, museli jsme tedy přehlasovávat veto Senátu a Sněmovna musela přistoupit k určitému kompromisu. Je tedy zřejmé, že zatím není možné vyloučit anonymní akciové společnosti z toho, aby se ucházely o veřejné zakázky či dotace v rámci veřejného sektoru. Proto se domníváme, že je opět aktuální náš návrh na to, abychom tu nejvíce problematickou formu akciových společností, to znamená společností, které jsou založeny na listinných akciích na majitele, postupně vytlačili, vyřadili z našeho právního řádu a přispěli tak k boji proti korupci a k transparentnějšímu prostředí.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo slovo navrhovatele. Děkuji. Nyní prosím o slovo zpravodaje a tímto zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Igor Svoják.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu k návrhu tohoto zákona.

Předložený návrh zákona znamená nepřiměřený zásah do soukromých práv osob chráněných Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Vzhledem k právní úpravě v zahraničí nelze dosáhnout plánovaného cíle větší transparentností společnosti. I v případě, že by byl zákon schválen, mají vlastníci možnost dále zůstat v anonymitě, a to díky využití společností v tzv. offshore jurisdikcích. V praxi by to znamenalo, že akcie společností koupí právnická osoba v této dané jurisdikci, jejíž legislativa povoluje vlastnit akcie na majitele, a v evidenci akcionářů bude uvedeno pouze jméno této společnosti. Její vlastníci tak opět zůstanou v anonymitě a schválením zákona tedy k odkrytí vlastnictví dojde, ale ten, kdo bude chtít dále zůstat v anonymitě, může tak činit díky využití zahraničního akcionáře,

Akcie na majitele má přibližně 90 % všech společností v České republice, takže schválení nového zákona by se dotklo drtivé většiny akciovek. Vznikly by tak nepřiměřené náklady způsobené akcionářům.

Dále návrh právní úpravy má celou řadu legislativních nedostatků. Uvedu pouze jeden. Týkají se například nejasnosti přeměny podoby akcií a dalších. Ztotožňuji se zároveň se stanoviskem vlády k návrhu tohoto zákona

Z výše uvedeného tedy jako zpravodaj navrhnu v rozpravě zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám jednu písemnou přihlášku. Pan kolega Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.Kkolegyně, kolegové, toto téma bylo již nastoleno v minulém volebním období. Bohužel nedošlo k naplnění této materie. Zopakoval bych v podstatě svůj názor a své vystoupení, které jsem měl i v minulém volebním období, protože se domnívám, že smysl tohoto zákona je správný.

Smyslem zákona tedy je zrušení listinných akcií na majitele. Je možná na místě připomenout, že historicky nejstarší podobou akcie je listina. A listinné akcie se vydávají buď na jméno, nebo na majitele. Akcie na jméno měly a mají na rubu napsané jméno akcionáře, dnes mohou být i v evidenci Střediska cenných papírů. Vlastník nebo spoluvlastník společnosti je tedy znám a společnost vede seznam těchto akcionářů.

Vlastníkem či spoluvlastníkem společnosti, jež má akcie v listinné podobě na majitele, je pak ten, kdo cenné papíry, akcie momentálně drží. Tyto akcie se svým způsobem chovají jako bankovky. Obíhají stejně jako bankovky. Vlastník společnosti či spoluvlastník společnosti, který momentálně drží tyto akcie, je ale anonymní. Ani ostatní akcionáři nemusejí vědět, kdo je vlastně spoluvlastníkem společnosti, a nedozvědí se ani, jaké jsou s těmito anonymními spoluvlastnickými podíly zrovna prováděny transakce.

Velkým rozdílem mezi akciemi na majitele a na jméno je to, kdo vykonává právo s akcií. U akcií na jméno je možné, aby se valné hromady zúčastnil pouze majitel zapsaný v seznamu akcionářů a tedy majitel dopředu známý. U akcií na majitele pak může přijít na valnou hromadu a vykonávat práva akcionáře kdokoliv, kdo bude mít v ten okamžik v ruce akcie na majitele. Také se často stává, že se na valnou hromadu dostaví osoba, které jsou pouze pro valnou hromadu tyto akcie propůjčeny. V podstatě tyto akcie mohou běhat i pod stolem, když se to tak vezme.

Rozdíl je i v převoditelnosti akcií. Akcie na majitele jsou převoditelné neomezeně, akcie na jméno mohou mít stanoveny stanovami společnosti převoditelnost omezenou. Totéž platí o zastavitelnosti akcií.

Také ve svolávání valné hromady je podstatný rozdíl. Jediný způsob, jak se dozvídá majitel akcií na majitele o konání valné hromady, je oznámení v tisku, Obchodním věstníku a podobně. Naproti tomu vlastník akcií na jméno je obeznámen o konání valné hromady osobním dopisem společnosti.

Právě v anonymitě akcionářů firem, a tedy v neprůhledných strukturách těchto firem spočívá řada reálných nebezpečí. Takovým nebezpečím je například možnost obcházení pomocí listinných akcií na majitele zákon proti praní špinavých peněz. Je absurditou, že převod peněz nad 15 tisíc eur musí probíhat bezhotovostně, naproti tomu akcie v milionových, či dokonce miliardových hodnotách putují z ruky do ruky. A to i třeba pod tím stolem, jak jsem řekl. Díky akciím na majitele lze tedy snadno ukrývat majetek.

Dalším příkladem může být porušování zákona o střetu zájmů, či dokonce korupce. Protože není vlastnická struktura akciových společností s listinnými akciemi na majitele známa, mohou anonymní vlastníci, kteří dostávají příležitost rozhodovat o veřejných zakázkách, vlastně zadávat zakázky sami sobě, svým firmám, ve kterých se díky anonymitě akcií na majitele také mohou skrývat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP