(12.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Tato uvedená nebezpečí spojená s anonymními vlastníky akciových společností a s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedla některé země Evropské unie i Spojených států amerických k tomu, aby listinné akcie na majitele, a tedy tento typ akciových společností buď zcela zakázaly, nebo mají značná omezení. To znamená, že v řadě těchto zemí se vlastníci musejí ke svým podílům přihlásit svým jménem a nemohou zůstávat v anonymitě. Příkladem nepovolení listinných podob akcií je například Francie, Maďarsko, Rusko. Na Slovensku akcie na majitele sice existují, ale musí mít podobu zaknihovaných cenných papírů. Také Německo má řadu omezení, která mají zajistit, že když se na to přijde, je možné vlastníky identifikovat.

V České republice je na rozhodnutí akcionáře, pro který typ vlastnictví akcií se rozhodne, buď na jeho jméno, nebo tedy na majitele. Vlastnické struktury tak mohou zůstat skryté, anonymní, a že to usnadňuje provádění skrytých převodů majetku, praní špinavých peněz, často i korupci, není třeba dodávat.

Předložený návrh zákona tedy na toto reaguje a upravuje zrušení listinných akcií na majitele a postup při jejich výměně. Akcie na majitele mohou být sice vydávány, ale pouze v zaknihované podobě. Pokud vím, tak i Věci veřejné měly ve svém programovém prohlášení zrušení takového typu akcií. Proto předpokládám také, že se k našemu návrhu, k návrhu poslanců sociální demokracie rádi přihlásí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Votavovi. Zeptám se, kdo se dále hlásí. Zatím mám přihlášku pana poslance Michala Doktora. Ptám se, zda někdo další. Zatím ne. Prosím tedy, slovo má pan kolega Michal Doktor. Po něm vidím pana poslance Jaroslava Plachého.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Jak už zde bylo řečeno, je to v podstatě podruhé, kdy je z formálního i obsahového hlediska projednáván tento návrh poslanců sociální demokracie. Já ve stručnosti zopakuji důvody, pro něž jsem navrhoval zamítnutí této předlohy už v průběhu minulého volebního období.

Konstatuji, že vytlačovat společnosti zřízené jako akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele prostě není možné proto, že tato forma stejně jako řada jiných forem podnikatelských subjektů je chráněna právem, je chráněna Ústavou České republiky. Prostě tento typ akciových společností je v současné chvíli hájen ústavou a jinými zákony České republiky stejně jako jiná hospodářskoprávní forma podnikání. Není tedy možné konstatovat a vést zde debatu, která kriminalizuje - respektive asi je možné, ale pak je možné připustit veřejně důsledky plynoucí z takové debaty, naprosto zbytečné, nikoliv jen formální napětí směřující k určitému typu podnikání. A mně tato debata připomíná pokusy sociální demokracie z dob Miloše Zemana, který se pokoušel touto formou kriminalizovat podnikatele jako celek.

Já prostě protestuji proti tomu, aby forma podnikání hájená zákonem a újma, která takto může být způsobena, byla tak plynule a ledabyle z úst předřečníků a z prostoru Poslanecké sněmovny delegována do českého prostoru a demoralizováno podnikání a strach z podnikatelské obce jako takové. To je přece debata, která má své vymahatelné důsledky. Občané si opravdu mohou myslet, že je možné ze dne na den zrušit nějakou právní formu podnikání, a mohou si také myslet, že z toho pro stát, respektive je samotné nepoplynou žádné důsledky.

Opak je ovšem pravdou. I ústava říká, že práva vlastnická a výkon vlastnických práv a práv podnikání může být omezen, avšak s tím, že daňový poplatníci, respektive prostor, který tak činí, musí nést veškeré důsledky z takového rozhodnutí. Varuji před tím, že práva společností, které jsou tady napříště navrženy ke zrušení, respektive k řízenému přechodu na jinou hospodářskoprávní formu, jsou chráněny v českém právním prostoru mimo jiné dvoustrannými smlouvami České republiky s tou kterou zemí o ochraně investic a není možné takovýmto způsobem vysílat do okolního ekonomického prostoru, že se Parlament České republiky zbláznil a není si vědom konzistentnosti svých rozhodování a závazků plynoucích z mezinárodních dvoustranných smluv, které tady učinil v minulých letech.

Je možné kategoricky prohlásit, že si takovéto společnosti nepřejeme, s dostatečným výhledem směrem dopředu musíme vědět, kde končí horizont závazků plynoucích ze smluvních ujednání takových společností, a musíme také vědět, že každá operace stejně jako každá mince má dvě strany. Je možné, že zrušení těchto společností, této formy podnikání, přinese českému prostoru nějaký kvalitativní růst. V tuto chvíli ovšem takto podaný návrh má neměřitelná, výrazně převyšující rizika a vícenáklady spojené s takovou operací.

Považte prosím jen jediný segment - akciová společnost s touto formou vlastnictví jako dlužník banky. A poslanci Parlamentu rozhodnou o tom, že tato společnost se řízeným způsobem buď převede na jinou formu, a zákon říká, jak to musí učinit, říká termín, kdy to musí učinit, a říká, co se stane, když se tak nestane. Představte si prosím kolizní prostor, kdy se vlastníci nerozhodnou respektovat nařízenou formulaci tímto zákonem a společnost vstoupí do likvidace, respektive do řízeného překlápění do jiné hospodářskoprávní formy. Je takto zpochybněn úvěr, respektive závazek dlužníka? Konstatuji, že ano.

Já nechci další krizi v bankovním sektoru. Tento návrh je neobratný a hloupý.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo slovo pana poslance Michala Doktora. Nyní požádám o slovo pana poslance Jaroslava Plachého.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, také já se budu do určité míry opakovat, protože jsem vystupoval už u předcházejícího návrhu v předcházejícím volebním období. Tak ti, kteří to už slyšeli, ať mi prominou.

Žijeme v roce dva krize. Krize, která s sebou nese samozřejmě útlum investic, krize, která s sebou nese růst nezaměstnanosti. To, co potřebujeme nejvíce, jsou investice. Přitom akcie na majitele jsou bezesporu jedním z významných investičních nástrojů, kterými jsme schopni do naší ekonomiky alokovat obrovské množství zdrojů. Upozorňuji také na to, že v České republice patří k jedné z nejvíce frekventovaných modliteb známá prosba: Bože dej, ať sousedovi chcípne koza. Ta závist, která tady panuje, je někdy tak značná, že není divu, že někteří investoři nechtějí být veřejně známi. Proto je naší povinností, abychom jim umožnili investovat v České republice své peníze, protože když jim to neumožníme tady, půjdou jinam. Okolní země jim to dovolí.

Proto se ptám sociální demokracie, zda si uvědomujeme, že žije v roce dva ekonomické krize, a zda si uvědomuje, že tímto návrhem zákona zvyšuje nezaměstnanost. Možná si to uvědomuje, možná ne. Jestli si ale uvědomuje důsledky svého činu, pak je mi jasné, že jí nevadí nárůst nezaměstnanosti. Otázka zní, proč jí nevadí nárůst armády nezaměstnaných. No proto, že jsou to její potenciální voliči. Dámy a pánové, pravice se k této hře s budoucností České republiky nikdy neskloní. Vzpamatujte si, žijeme v krizi! Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Plachému. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pan kolega David Šeich. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP