(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pak tady byl návrh pana poslance Gazdíka, to byl bod č. 115, který navrhoval - to byl tisk 115, to byla ta spotřební daň, a pan poslanec Gazdík navrhoval to zařadit po bloku těch třetích čtení na pátek. A to je bod nový, takže musíme hlasovat o tom, že ten bod zařadíme do pořadu schůze. Ano? Kde je pan poslanec Gazdík?

 

Takže nejdříve tedy začneme hlasováním o tom, že ten tisk 115 zařadíme do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod číslo - tisk 115 do pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 145, pro hlasovalo 171 - pardon přihlášeno je 171, pro hlasovalo 97, proti 11. Takže to bylo přijato a tím hlasováním jsme rozhodli o tom, že bod 115 - nebo tisk 115 bude zařazen do pořadu schůze.

 

A teď budeme hlasovat o tom, že tisk 115 zařadíme na pátek po bloku těch třetích čtení na konec. Ano?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tisk 115 zařadit na konec bloku třetích čtení v pátek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 146, přihlášeno 171, pro hlasovalo 101, proti 15. Takže ten návrh byl přijat a tisk bude tedy zařazen v programu tak, jak jsme právě rozhodli.

 

A to bude zřejmě vše. Rozhodli jsme o všech návrzích a můžeme se pustit do schváleného pořadu schůze upraveného teď těmi našimi návrhy. Takže my jsme právě rozhodli o tom, že prvním bodem dnešního pořadu bude

145.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku
státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
/sněmovní tisk 169/ - druhé čtení

Teď bych požádal ministra financí Miroslava Kalouska, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající, děkuji Poslanecké sněmovně za vstřícné zařazení tohoto bodu, rozpočtovému výboru za projednání této materie a nechci vás zdržovat opakováním předkládací zprávy, kterou jsem prezentoval již v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže my jsme to přikázali rozpočtovému výboru, ten už přijal usnesení, máme ho jako tisk 169/1. Požádám poslance Pavla Suchánka, aby nám něco řekl k tomu, co se ve výboru odehrálo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, já v podstatě jen zopakuji, co jste říkal vy, že rozpočtový výbor dne 9. prosince projednal tento tisk a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento tisk schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné? Nehlásí se, nehlásí se nikdo. Pak tedy obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy. Tak můžeme ukončit i rozpravu podrobnou a myslím si, že asi ukončíme druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji, končím bod 169 ve druhém čtení.

140.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 184/ - druhé čtení

To je záležitost Ministerstva průmyslu a obchodu. Vidím Martina Kocourka, takže bych ho rovnou požádal - my jsme tady ve druhém čtení - jestli chce uvést tady ten text. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s hlavními důvody zpracování předloženého návrhu zákona byla Poslanecká sněmovna seznámena již při prvním čtení. Pouze pro připomenutí chci zdůraznit, že předložený návrh je transpozicí směrnice o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně, která nahradila dnes již bývalou, na trhu překonanou směrnici z roku 1994.

Návrh zákona byl projednán hospodářským výborem, kde byly uplatněny dva pozměňovací návrhy. První směřuje k dodatečnému zajištění plné transpozice směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, druhý se týká zpřesnění navrhované úpravy zákona o ochraně spotřebitele, a to ve věci oprávnění sdružení nebo profesních organizací vůči orgánům veřejné správy. S oběma těmito návrhy vyslovuji souhlas a stejně tak souhlasím i s usnesením hospodářského výboru. Proto prosím o propuštění předloženého návrhu zákona k dalšímu projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru, máme usnesení 184/1. Poprosím zpravodajku paní poslankyni Ludmilu Bubeníkovu, aby nám podala zprávu.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych řekla pár slov ke sněmovnímu tisku 184/1. Usnesení hospodářského výboru č. 52 ze dne 9. 12. 2010 vám bylo rozdáno v pátek a hospodářský výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit sněmovní tisk 184 ve znění několika málo drobných pozměňovacích návrhů. Zároveň zmocnil zpravodaje výboru, aby provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, a pověřil zpravodaje výboru, aby tento návrh přednesl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, ale nehlásí se do ní, jak vidím, nikdo. Takže obecnou rozpravu můžeme zřejmě ukončit. A můžeme otevřít rozpravu podrobnou. Prosím.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás o zkrácení lhůty pro zařazení do třetího čtení na 48 hodin a zařazení do bloku třetího čtení na pátek 17. 12.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To nejde, to nejde, to nejde. Já myslím, že můžete požádat o to zkrácení lhůty, to je v pořádku, ale to zařazení, to se může odehrát až podle mě třeba zítra ráno, ale teď si myslím, že to nejde navrhovat. (Posl. Bubeníková: Dobře.) Ale budeme hlasovat ten váš návrh na zkrácení lhůty projednávání. (Posl. Bubeníková: Ano, děkuji.)

Hlásí se pan ministr Kocourek. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Omlouvám se paní zpravodajce, tento návrh musím učinit já procedurálně. Já bych tedy požádal v rámci podrobné rozpravy Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to budeme hlasovat. Tak, ještě někdo se hlásí do podrobné? Myslím, že už nikdo takový není, takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Jediné, co bychom měli hlasovat, je ten návrh, který navrhovatelé na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin předložili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP