(9.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Já jsem rovněž z Karlovarského kraje jako pan poslanec Chlad. Je to jeden z největších problémů Karlovarského kraje - silnice R6. Tak jako v některých jiných krajích mají obdobný problém, ale bohužel jediný Karlovarský kraj je bez rychlostní silnice, bez napojení rychlostní silnice nebo dálnice na Prahu.

Chtěl bych jenom podotknout, že ten největší problém, který začal, začal tím, že se zastavila jedna z rozhodujících staveb. Byla to stavba Bochov-Lubenec, která byla připravována cca čtyři roky. Byla připravena a zahájena přesně podle plánu a bohužel po nastoupení nového ministra dopravy byla i zastavena. Čili stavba je rozestavěna, zakonzervována a začalo se hovořit o tom, že se budou připravovat obchvaty měst. Bohužel situace je taková, že u obchvatů měst a obcí, kterých se to má týkat, tak tam zatím není udělaná ani čárka.

Bylo tady řečeno, že usnesením vlády, a opakovaným usnesením, právě na podporu rozvoje Karlovarského kraje bylo stanoveno, že celá rychlostní silnice má být dokončena do roku 2010. První část, která se dělala, bylo spojení města Chebu a Sokolova. Následovala část okolo Sokolova a Karlových Varů. V současné době je zprovozněn pouze jeden směr z Chebu do Karlových Varů, druhý směr zpět bude zprovozněn pravděpodobně buď koncem letošního roku, nebo v roce 2012. Problém je v tom, že právě ve směru od Karlových Varů se nyní musí jezdit přes Sokolov přes nejužší část a vznikají tam veliké fronty, je tam obrovské zdržení. Jenom pro představu. Běžná cesta z Chebu do Karlových Varů přímým spojením, jak se dříve jezdilo, trvala cca 30 minut. Cesta přes Sokolov v nejlepším případě trvá jednu hodinu. To jenom pro ukázku. Jezdí se po silnicích, které jsou charakteru spíše třetí třídy, ale mohli bychom říci v některých částech i čtvrté třídy.

Proto si myslím, že interpelace byla velice oprávněná, a mám informaci, že firma, která vyhrála veřejné výběrové řízení na část Bochov-Lubenec, která by měla pokračovat obchvatem Lubence a potom obchvatem dalších obcí, alespoň pro začátek, je ochotna jednat s vládou o tom, že by celou stavbu zafinancovala a dohodla by se s vládou bez jakéhokoliv navýšení úroku na tom, že by bylo zaplaceno až po dostavbě a předání celé stavby státu k užívání. Myslím si, že to je velice vstřícný krok. A je to vstřícný krok nejen k této firmě, ale i vůči Karlovarskému kraji, a podle toho by se měl stát a Ministerstvo dopravy zachovat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. V tomto mezičase vás chci seznámit s tím, že pan předseda vlády Petr Nečas doručil upřesnění své omluvy. Omlouvá se z dnešního jednání nikoliv do 12 hodin, jak bylo původně uvedeno, ale do 13 hodin.

Pan poslanec Chlad považuje tímto interpelaci za projednanou. Žádný návrh nebyl podán a můžeme projednávání této interpelace ukončit. Děkuji.

Pan místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci stížnosti na postup konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Tbilisi při udělování víz. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 295. Já tedy prosím pana poslance Filipa, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane místopředsedo vlády a ministře, paní a pánové, interpeloval jsem pana ministra zahraničí a místopředsedu vlády Karla Schwarzenberga ve věci častých stížností na postup našeho konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Tbilisi. Vzhledem k tomu, že v mezidobí od podání interpelace do dnešního dne došlo k vyřízení žádosti, tak nebudu požadovat její další projednání. Byl jsem náměstkem ministra informován o vyřízení věci, ale musím podotknout, že stejný problém v této záležitosti je u mé interpelace ve věci podobného přístupu v Bagdádu. V této záležitosti jsem odmítl odpověď, ale vzhledem k tomu, že ještě neuplynuly lhůty, požádám o její zařazení na jiný den. V této záležitosti tedy děkuji za odpověď pana ministra a pana náměstka ministra. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Ptám se pana ministra Karla Schwarzenberga, zda má v úmyslu vystoupit. Není tomu tak. Já tedy rozpravu končím. Usnesení též nebylo navrženo. V tomto případě mohu považovat i tuto interpelaci a tento bod za projednaný. Budeme postupovat dále.

Současný místopředseda vlády, ale předchozí ministr vnitra Radek John odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa, a to ve věci platnosti doručování odvolání z funkce členů dozorčích rad. Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako tisk 296. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

Ještě předtím se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, omlouvám se panu kolegovi Filipovi. Pouze chci vyhlásit lhůtu pro podávání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Tento bod byl včera zařazen do pořadu této schůze a tuto lhůtu vyhlašuji do zítřka, tedy do pátku do 15 hodin. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, lhůta do pátku do 15 hodin. Nyní se ujímá slova pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi krátce vás seznámit s předmětem mé interpelace. Pan bývalý ministr vnitra a místopředseda vlády Radek John učinil kroky, které jsou podle mého soudu v jasném rozporu s českým právním řádem, a to tak, že 25. listopadu loňského roku odvolal dva členy dozorčí rady České pošty a ani jednomu z těchto odvolaných členů dozorčí rady České pošty řádně nedoručil toto odvolání. Přitom na jejich místo jmenoval bez toho, aniž by bylo toto odvolání doručeno jakýmkoliv způsobem, jiné členy dozorčí rady. V tomto ohledu musím tedy požadovat od současného ministra vnitra, aby tuto záležitost dořešil.

Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu platí jednoznačné principy pro doručování a pan exministr vnitra Radek John je nedodržel, je tady samozřejmě možné, že oba takto řekl bych neplatně odvolaní členové dozorčí rady budou požadovat podle § 10 zákona 82/1998 Sb., o škodách způsobených rozhodnutím nebo vadným postupem orgánů států, náhradu škody za dobu, po kterou v podstatě nemohli vykonávat svou funkci a toto rozhodnutí ministra vnitra nebylo řádně doručeno.

Jak jsem si ověřil, pan exministr vnitra Radek John neměl evidovaný podle zákona elektronický podpis a nebylo ani v jednacím řádu dozorčí rady České pošty, ani v jiném vnitřním předpisu České pošty státního podniku umožněno, aby doručování bylo uděláno jiným způsobem. V tomto ohledu tedy nemohu být spokojen s jeho odpovědí a trvám na tom, aby odpověď pana exministra vnitra Radka Johna byla zamítnuta celou Poslaneckou sněmovnou a nový ministr vnitra, aby mi odpověděl řádně ve lhůtě 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se pana ministra vnitra Kubice, zda má v úmyslu vystoupit. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP