(9.30 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážený pane poslanče, k problematice interpelace ze dne 14. února 2011 ve věci platnosti doručování odvolání z funkce členů dozorčích rad jsem požádal příslušný útvar Ministerstva vnitra o zpracování informace k této věci a na základě toho uvádím následující.

Podle ustanovení § 15 písm. b) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zakladatel státního podniku, kterým je v případě České pošty, s. p., Ministerstvo vnitra, jmenuje a odvolává členy dozorčí rady. Obdobné konstatování je obsaženo i v § 13 odst. 2 trestního zákona. Zákon č. 77/1997 Sb. podmínky jmenování a odvolání členů dozorčí rady státního podniku nijak blíže neupravuje, omezuje se toliko na zmíněné konstatování práva zakladatele jmenovat a odvolat. Určité omezení lze spatřovat pouze v tom, že při jmenování, odvolání členů dozorčí rady je zakladatel vázán nutností dodržet, nepřekročit v základní listině podniku stanovený počet členů dozorčí rady.

Podle ustanovení § 24 odst. 2 stejného zákona se na rozhodování zakladatele podle tohoto zákona nevztahují předpisy o správním řízení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já samozřejmě s doplněnou odpovědí nesouhlasím, protože to, že se nevztahuje správní řízení na tyto akty, neznamená, že neplatí obecné právní předpisy, zejména občanský soudní řád, případně jiné právní předpisy o doručování. V tomto ohledu nic neopravňuje zakladatele, aby to rozhodnutí učinil, aniž by to těm, kterých se to týká, oznámil.

Jsem přesvědčen, že minimální lidská slušnost je v tom, že rozhodnutí, které se písemně dělá, to znamená jmenování, se také písemně dělá v době odvolání. To znamená, že samozřejmě nemůže nastat okamžik odvolání dnem, kdy se pan ministr rozhodl, ale dnem, kterým bylo doručeno. Nic nebránilo zakladateli, tedy Ministerstvu vnitra, aby členy dozorčí rady pozval, a pokud neumí doručovat, aby jim to předal písemně.

Trvám tedy na tom, aby odpověď byla přepracována. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pokud se už nikdo do této rozpravy nehlásí, tak ji ukončím.

 

Pan poslanec Vojtěch Filip avizoval a poté navrhl usnesení, kterým Sněmovna nepřijme odpověď. Dám o tom hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 33. Z přihlášených 111 poslanců pro 44, proti 27. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu a přistoupíme k interpelaci další. Ta je směřována na omluveného ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Vlasty Bohdalové ve věci rovných příležitostí žáků romské menšiny. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk č. 299.

Žádám paní poslankyni Bohdalovou, aby se ujala svého slova. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že odpověď na moji písemnou interpelaci a celý problém se vztahuje k rozsudku evropského soudu z roku 2007, který vystavil Českou republiku docela nehezkému obrazu, a já bych strašně ráda o této věci ve velké šíři diskutovala, a zvláště diskutovala s naším panem ministrem školství, který mi odpověděl, a s odpovědí velmi nesouhlasím. Ale bohužel už se o to snažím potřetí a pan ministr se neúčastní odpovědí na písemné interpelace. Je to stále stejný problém, protože pan ministr s námi jaksi odmítá komunikovat.

Takže já se ale nevzdám, interpelaci nestáhnu a přesunu ji na další schůzi. Zažádám znovu o znovuzařazení odpovědi na písemnou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Otevírám rozpravu. Do této rozpravy se nikdo nehlásí.

 

Pokud jsem správně rozuměla, paní poslankyně žádá, aby interpelace byla projednána na dalším jednání. Paní poslankyně, je to tak, je to váš návrh? Přejete si, aby interpelace byla přerušena a pokračovali jsme při příští příležitosti? O tomto vašem návrhu dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 34. Z přihlášených 112 pro 41, proti 17. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, velmi se omlouvám, ale ve směsici slov, která jsem od vás slyšel, jsem opravdu nevěděl, o čem v daném okamžiku vlastně hlasujeme. Jestli je to o přerušení bodu v obecné rozpravě v té interpelaci, nebo je to něco jiného. Opravdu se za to omlouvám, nevím, jestli je to na zpochybnění hlasování, ale opravdu jsem nevěděl, o čem hlasuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Musím připomenout - a ze stenozáznamu to jistě bude vyplývat - že jsem říkala, že hlasujeme o návrhu paní poslankyně na přerušení projednávání této interpelace do příští schůze. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já jsem řekla, že když tu pan ministr není, nechci to projednávat a že požádám o zařazení své písemné interpelace na další schůzi. Tak, jak jsem to udělala teď. Já jsem minule, když tady pan ministr nebyl, požádala o zařazení písemně do programu na dnešní schůzi. To samé, stejný postup navrhuji na příště. A nevím, proč by se tady mělo hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, každé toto projednávání by mělo končit nějakým návrhem. Takže stahujete?

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: (z lavice) Když se to projednává, ale ono se to neprojednává. Já to stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: V případě, že jste řekla slovo stahuji, tak se vám omlouvám a samozřejmě, že vám musím dát za pravdu. Já jsem ale tento výraz z vašich vět nevyrozuměla. Pokud paní poslankyně stahuje a bude žádat znovu o nové projednání, potom to tak samozřejmě bude. A já se vám omlouvám v případě, že to slovo z vašich úst ve vašem prvním vyjádření zaznělo.

Další interpelace je na předsedu vlády Petra Nečase. Ten odpověděl na interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci činnosti Grantové agentury České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk č. 301. Pan poslanec Ivan Ohlídal je již připraven ke svému vystoupení.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, bohužel se mi stalo už podruhé, že pan premiér Nečas není přítomen na projednávání písemných interpelací. Nevím, jakou má důležitou práci, ale účast na interpelacích, jak písemných, tak ústních, je jeho výsostná povinnost. Je to dokonce ústavní povinnost. Čili musím konstatovat, že pan premiér Nečas opakovaně zanedbává své zásadní povinnosti, tj. své ústavní povinnosti. Brání poslancům, aby mohli provádět a prezentovat svoje jak písemné, tak ústní interpelace. Myslím, že podobně se chová i většina ministrů této vlády. Vždyť už to není poprvé, co vlastně zkrachoval tady tento bod projednávání písemných interpelací. Vláda se v tomto projevuje velmi arogantně a myslím si, že by se touto záležitostí měl minimálně zabývat organizační výbor Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP