(11.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Výbor pro evropské záležitosti návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady projednal, usnesení a stanovisko výboru je součástí předloženého sněmovního tisku 321-E. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny vám byl rozdán dne 26. dubna.

Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jana Bauera, který nás bude informovat o jednání výboru a také přednese návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedající, milé dámy a pánové, přiznávám, že prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti jsme před časem určitě vedeni upřímnou a někdy, mám pocit, marnou snahou deklarovali, že se budeme snažit některá velká evropská témata nebo i věci, které jsou v bytostném zájmu České republiky neboli občanů České republiky, předkládat na půdu Poslanecké sněmovny. Takže evropského okénka se dočkáváme i tentokrát, během této schůze. Já si myslím, že to je správně, protože se určitě v rámci této směrnice nejedná o nějaké zásadní evropské téma, ale každopádně po prostudování - a doufám, že jste si ten čas našli - je to věc, která je v bytostném zájmu nejen přítomných poslanců, ale hlavně občanů České republiky.

My to sem nedáváme v žádném případě z plezíru nebo ve snaze se zviditelnit. Já bych si velice přál, abyste všichni, poslankyně a poslanci, věděli, co se na vás chystá a co se na vás připravuje. Velice bych si přál, aby i občané České republiky prostřednictvím médií věděli, co se připravuje a co se chystá. Určitě bych si přál, aby vláda a příslušný ministr dostali prostřednictvím usnesení silný mandát, jak s touto směrnicí naložit. A určitě bych si nepřál jednu věc - abych tady musel za dva roky poslouchat nějaké plamenné projevy některého z nás, co se to zase všechno chystá a valí na Českou republiku. Bohužel to za dva roky bude v době, kdy se bude povinně implementovat a transponovat. A ten okamžik, ta chvíle, kdy jsme se mohli vyjádřit, kdy jsme mohli připomínkovat, dokonce nedoporučovat, ten nebude za dva roky, ale ten právě probíhá v této chvíli.

Já se určitě nechci pouštět do technického zhodnocování samotného návrhu, protože už jsem tady několikrát řekl, že je velice těžké a velice těžce přeložitelné do smysluplného jazyka uchopit evropskou legislativu. Každopádně pan ministr tady ten základ asi sdělil.

Všichni, kdo jste tady, jste předpokládám letěli. A když jste si kupovali buď bezhotovostně, nebo hotovostně letenku, tak jste asi všichni museli podstoupit martyrium předávání mnoha informací, ať už o tom, kde bydlíte, kde žijete, koho máte rádi a koho nemáte rádi, až po informaci, jaké máte účty a v jakých bankách. Tyto informace shromažďují letečtí dopravci a tato směrnice se týká především leteckých dopravců. A musím přiznat, že tato směrnice patří mezi ty kategorie směrnic, kde v té upřímné snaze vést tu svatou válku, podle mého názoru dobrou válku, proti terorismu a zlořádu celého světa se připravují a dávají dohromady nejrůznější systémy. Já jsem měl tu čest v minulosti zpravodajovat např. schengenský informační systém nebo schengenský informační systém druhé kategorie. A toto je po boku těchto dvou systémů další systém, který se prostřednictvím usnesení nebo doporučení Rady připravuje, jehož cílem je v dobré snaze bojovat proti zlu a proti terorismu. Přitom vzniká obrovská databáze velice citlivých a osobních údajů. Já to nekritizuji. Každopádně máme se schraňováním mnoha údajů, aspoň ti možná středního věku, bohaté zkušenosti, hlavně s tím, že tyto systémy se mohou v některých případech zneužívat. A protože vždycky, když nějaký tento systém vzniká v dobré snaze boje proti něčemu, se vždy ptám, jestli je to rozumně nastavené a hlavně jestli jsou rozumně nastavené parametry především kontrolní.

My jsme si u nás na výboru nebyli úplně přesně jisti, jestli za prvé tento návrh směrnice je úplně v pořádku, a za druhé, jestli náhodou nepřekračuje ústavní pořádek České republiky. Proto jsem velice rád, že jsme si přizvali - a všichni v materiálech máte - stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů. A bohužel musím konstatovat, že předseda tohoto úřadu i na samotném jednání našeho výboru, ale i v materiálech, jak jste se mohli dozvědět, konstatoval v rámci precizní práce, že se velice obává, že obsah této směrnice, pokud by byl schválen bez těch významných připomínek, které jsou obsaženy v usnesení našeho výboru, bude pravděpodobně v nesouladu s ústavním pořádkem České republiky a bude významně zasahovat do práv občanů České republiky.

Z toho důvodu mi dovolte přečíst možná delší, nicméně všeobjímající návrh na usnesení, který pokud bude schválen, předpokládám, že vytvoří relativně silný mandát pro českou vládu, pro příslušného pana ministra, aby se po boku některých zemí, které se již v této chvíli bouří a zásadně nesouhlasí s některými pasážemi, snažil některé části této směrnice pozměnit, nebo dokonce přímo vyjmout.

Paní předsedající, jestli dovolíte, já bych si dovolil přečíst návrh na usnesení (předsedající souhlasí), který doporučuje výbor pro evropské záležitosti:

Poslanecká sněmovna:

1. bere na vědomí návrh této směrnice - jehož celý název si dovoluji nečíst;

2. žádá vládu České republiky, aby při projednávání tohoto návrhu dbala na dodržení ústavních záruk, práva na ochranu osobních údajů;

3. je názoru, že trestné činy, kterých by se mělo používání údajů jmenné evidence cestujících týkat, by měly být vymezeny přesněji a konkrétněji, aby nedocházelo k jejich neúměrnému nadužívání;

4. považuje navrhovanou dobu uchovávání údajů jmenné evidence cestujících za nepřiměřeně dlouhou - tady jen upozorňuji, že se jedná o dobu pěti let;

5. se domnívá, že není vhodné rozšiřovat povinnost předávání údajů jmenné evidence cestujících i na lety v rámci Evropské unie;

6. upozorňuje, že návrh nespecifikuje, co se rozumí tzv. maskováním údajů, k němuž by mělo docházet po uplynutí stavené lhůty, ani jak by mělo být provedeno, aby poskytovalo dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Tolik návrh, který doporučuje výbor pro evropské záležitosti přijmout v této velectěné Poslanecké sněmovně. A já předpokládám, že tento návrh na usnesení máte všichni před sebou, protože měl být rozdán. Děkuji za slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Zahajuji obecnou rozpravu. První se do ní přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil s tím, že nebudu navrhovat žádné doplňky k usnesení, které přednesl pan předseda výboru pro evropské záležitosti, ale spíše s tím, že bych chtěl obrátit pozornost této Sněmovny přesněji k věcem, které se dělají na evropské úrovni a které se mnohdy dělají bohužel jenom na té úřednické bázi, kde mnohdy jsou to ještě úředníci řekl bych zainteresovaných resortů ještě pod tlakem svých policejních a dalších kolegů, a trochu se zapomíná, že každé shromažďování údajů má tu fázi lidí, kteří to potřebují, a pak tu fázi všech ostatních, kterých se to dotýká.

Víte dobře, že před třemi nedělemi rozhodoval Ústavní soud o směrnici data retention, resp. její aplikaci v České republice, kde také vyslovil jisté pochybnosti a aplikaci v České republice zakázal v rozsahu, v jakém byla použita. Směrnice má být znovu otevírána i v Evropské unii. Já bych byl rád, aby Česká republika se nějakým zásadním způsobem v tomto směru pokoušela posunout i tu evropskou aplikaci. Protože snaha opětovná, jakmile státy zjistí, že někde se vedou nějaké databáze, tak okamžitě do nich začít sahat, okamžitě začít říkat, když už někdo má databázi lítajících lidí, tak ji musí mít pokud možno stát a musí ji pokud možno využívat na všechny možné i nemožné účely. A při té debatě, která probíhala na výboru pro evropské záležitosti, se ukazovalo, že je to v podstatě naprosto absurdní, protože upřímně řečeno, lítají převážně rozumní a slušní lidé. Lodě nikdo není schopen kontrolovat. Tam se žádné databáze cestujících nevedou. A u lodí, které plují dnes přes Středozemní moře a přistávají u italských ostrovů, nemáme už vůbec žádné ponětí o tom, kdo tam vlastně přijíždí a jakým způsobem přijíždí. Ale zato, když už se nějaká databáze vede, tak je přece možné a co nejvýhodnější do ní sahat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP