(11.50 hodin)
(pokračuje Kubice)

Já osobně jako ministr vnitra s tímto návrhem souhlasím a řeknu i proč. O co se vlastně jedná? Jedná se o data, která jsou uvedena na letence. Je to obsah letenky. Tento obsah letenky bude převeden do nějaké databáze, kde po dobu jednoho měsíce se bude ztotožňovat obsah databáze letenek s databází útvaru, který to bude zpracovávat. To znamená, že pouze na lidi, kteří jsou odsouzení, jsou v trestním řízení, se bude ptát. Po uplynutí tohoto měsíce se ta data zamaskují a vstoupit se do toho dá dodatečně už jenom v případě trestního řízení, které je pod dohledem státního zástupce. To znamená, že zneužití tam vidím jako velmi málo pravděpodobné. Osoba, policista, který vstupuje do takové databáze, se přihlašuje svým loginem. Současně tam píše zdůvodnění, proč se na tu osobu ptá. To je samozřejmě archivováno. Je to podrobeno veliké kontrole. Nedovedu si dost dobře představit, že by na tom bodu, kterým bude jeden útvar, mohlo dojít ke zneužití.

Samozřejmě tady padly i názory na zneužití hackery. Budu rád, když Poslanecká sněmovna si toto vše ujasní ve svých diskusích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Jsme před hlasováním o návrhu usnesení. Prosím pana zpravodaje, aby Sněmovnu tímto hlasováním prováděl.

 

Poslanec Jan Bauer: Milé dámy a pánové, pokud se mi nepodařilo objasnit výkladově co znamená bere na vědomí, protože pro mě skutečně tento výraz rovná se, že jsem našel sílu to přečíst, tak dopředu musím říci, že ani já nesouhlasím s tím, aby to vyznělo tak, že s tím souhlasíme, nicméně pravý důvod jsem tady řekl před malou chvílí.

Takže pokud paní kolegyně Kateřina Konečná nezmění názor, tak bych nejprve nechal odděleně hlasovat o prvním návrhu, to znamená Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh směrnice... atd. - viz celý její návrh, který si s vaším svolením dovolím celý nečíst.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili budeme hlasovat nejprve o bodu číslo 1, jak je uveden v usnesení výboru pro evropské záležitosti ze 14. schůze ze dne 26. dubna 2011. Toto usnesení máte všichni před sebou. Bod číslo 1 je tam rozveden.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36 a táži se, kdo souhlasí s tímto bodem číslo 1 návrhu usnesení. Kdo je pro, tedy bere na vědomí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 36, přítomno 128, pro 62, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola hlasování? Neproběhne. Prosím pana zpravodaje o další návrh.

 

Poslanec Jan Bauer: Tento první návrh nebyl přijat, což si myslím, že není nic tragického.

Návrh v duchu doporučení výboru pokračuje těmito body:

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby při projednávání tohoto návrhu dbala na dodržení ústavních záruk práva na ochranu osobních údajů.

3. Poslanecká sněmovna je názoru, že trestné činy, kterých by se mělo používání údajů i jmenné evidence cestujících týkat, by měly být vymezeny přesně a konkrétněji, aby nedocházelo k jejich neúměrnému nadužívání.

4. Poslanecká sněmovna považuje navrhovanou dobu uchovávání údajů jmenné evidence cestujících za nepřiměřeně dlouhou.

5. Poslanecká sněmovna se domnívá, že není vhodné rozšiřovat povinnost předávání údajů jmenné evidence cestujících i na lety v rámci Evropské unie.

6. Poslanecká sněmovna upozorňuje, že návrh nespecifikuje, co se rozumí takzvaným maskováním údajů, k němuž by mělo docházet po uplynutí stanovené lhůty, ani jak by mělo být provedeno, aby poskytovalo dostatečné záruky ochrany osobních údajů cestujících.

Tolik celý zbytek návrhu na usnesení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. O tomto zbytku návrhu usnesení budeme hlasovat za malou chvilku, jen co vás na vaši žádost odhlásím. Prosím o vaši opětovnou registraci.

 

Budeme moci rozhodnout o tomto zbytku usnesení, a to v hlasování s pořadovým číslem 37. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 37, přítomno 115, pro 91, proti 1. Tento zbytek usnesení tedy Poslanecká sněmovna schválila.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem číslo 57, sněmovním tiskem 321-E. Děkuji panu zpravodaji, děkuji též panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem dle našeho schváleného programu bod

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 278/ - druhé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh zákona uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Pane ministře, prosím o slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám v zastoupení vlády uvedl několik vět k tomuto tisku. Česká republika tímto návrhem transponuje příslušnou část evropské směrnice, která se týká snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a kritérií udržitelnosti.

Evropská komise v reakci na některé nepříznivé důsledky spojené s pěstováním a zpracováním biomasy pro výrobu biopaliv, které se projevují v posledních letech, zpřísnila podmínky. Nově požaduje po členských státech, aby zavedly systém sledování a prokazování původu biomasy určené k výrobě biopaliv, a tím zajistily dodržování některých základních požadavků, např. požadavku, aby biopalivo vykazovalo stanovenou minimální úsporu emisí ve srovnání s fosilním palivem, nebo požadavek, aby kvůli pěstování biomasy nedocházelo k ničení - v našem případě to tolik nehrozí - deštných pralesů, ale také mokřadů, rašelinišť nebo narušení jinak chráněných území. V návaznosti na tyto požadavky zavádí předložený návrh zákona časově omezenou certifikaci jednotlivých hospodářských subjektů.

Platná evropská legislativa vyžaduje, aby splnění kritérií udržitelnosti bylo také nutnou podmínkou pro daňové zvýhodnění. Proto také předkládaný návrh novelizuje zákon o spotřební dani.

Návrh byl projednán výborem pro životní prostředí a zemědělským výborem a doporučení, která z toho vycházejí, jsou pro Ministerstvo životního prostředí a pro vládu přijatelná a souhlasí s nimi.

Nabytí účinnosti zákona je rozděleno na dvě fáze, a to s ohledem na nutnost vytvořit předpoklady pro fungování celého systému, tj. nejprve udělit autorizace certifikačním subjektům a následně vydávat samotné certifikáty. Některá ustanovení by proto měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a zbytek pak 1. ledna 2012.

Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí a také výboru zemědělskému. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 278/1 a 278/2. Prosím nyní nejprve o slovo zpravodajku výboru pro životní prostředí, paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, páni ministři, dovolte mi velmi krátce vás seznámit s usnesením výboru pro životní prostředí.

Kromě toho, že výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh zákona, tak je tam jeden pozměňovací návrh. Já vám ho krátce odůvodním, abyste viděli, že to není nic proti ničemu, resp. to upravuje to, aby ten návrh mohl vůbec vstoupit v platnost. Jedná se totiž o legislativně technickou opravu v ustanovení o nabytí účinnosti, kdy z nutné legisvakance vypadla novela zákona o spotřebních daních.

Vzhledem k tomu, že samotná kritéria udržitelnosti biopaliv v zákoně o ochraně ovzduší budou účinná až od 1. ledna 2012, je samozřejmé, že účinnost změny zákona o spotřební dani, článek 3, musí být nastavena stejně. Proto výbor ve svém usnesení přijal doporučení, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a ten je jediný: V článku IV se za slova "a bodů 32, 34 a 35" vkládají slova "a článku III". Dále jsou všechna ostatní zmocnění standardní.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP