(12.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Konečné. Nyní by měl vystoupit zpravodaj výboru zemědělského pan poslanec Ladislav Velebný, ale je omluven z dnešního jednání. Zastoupí jej místopředseda zemědělského výboru pan poslanec Jiří Papež. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás v zastoupení zpravodaje zemědělského výboru seznámil s tím, že zemědělský výbor projednal tento sněmovní tisk a vládní návrh zákona na své 11. schůzi dne 13. dubna 2011. Doporučil Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který si vám dovolím přečíst, je krátký: V článku IV se za slova "a bodů 32, 34 a 35" vkládají slova "a článek III".

To je celé znění usnesení zemědělského výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Prosím proto, zda se někdo hlásí. Nehlásí se, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Ladislav Skopal má slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Já mám drobnou úpravu článku III, kde bod 2 se nahrazuje tímto novým zněním: V § 45 odst. 2 písm. c) zní: směsi minerálních olejů uvedených v odst. 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto metylesterů mastných kyselin musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná, končím tedy podrobnou rozpravu. Nepadly žádné návrhy, o nichž by bylo možno nyní hlasovat, čili končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona s poděkováním panu ministrovi, s poděkováním oběma zpravodajům.

Oznamuji ještě, že pan poslanec Skopal má náhradní kartu 7.

 

Končím projednávání bodu číslo 13 a zahajuji projednávání bodu číslo 59. Je to

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt
o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře
a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu
/sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

O úvodní slovo požádám ministra financí Miroslava Kalouska. Pana ministra Kalouska prosím o úvodní slovo ke sněmovnímu tisku 186.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych v zastoupení pana ministra dopravy předložil protokol, který navazuje a uvádí do souladu s primárním právem Evropské unie naši dohodu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt ve prospěch všech obyvatel České republiky a Kuvajtu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec David Vodrážka, který ale není přítomen. Zastoupí jej paní poslankyně Lenka Andrýsová. Prosím vás tedy o slovo, prosím o odůvodnění usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 186/1.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Na zahraničním výboru jsme projednávali sněmovní tisk 186 31. října 2010 a dospěli jsme k následujícímu usnesení: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaného 31. října 2010 v Kuvajtu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Tento tisk projednal také rozpočtový výbor. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 186/2. Prosím také zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby usnesení výboru rozpočtového odůvodnila. - Paní poslankyně Vostrá je omluvena. Prosím někoho z rozpočtového výboru, kdo by byl tak laskav a ujal se toho, že tady odůvodní usnesení výboru. Pan kolega Votava bude, prosím, tak laskav. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolím si tedy nahradit zpravodaje rozpočtového výboru a seznámit vás s usnesením z 10. schůze rozpočtového výboru, která se konala 12. ledna 2011, kdy rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 31. října v Kuvajtu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, táži se, zda se někdo hlásí ze svého místa. Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu a budeme moci hlasovat o návrzích usnesení. Usnesení výboru zahraničního i rozpočtového jsou identická.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 38 a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak bylo předloženo. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 přítomno 118, pro 90, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končí projednávání bodu 59, sněmovního tisku 186.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 60. Je to

60.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou
Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké
dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt,
podepsaná v Praze dne 3. července 1997
/sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

Za vládu uvede tento návrh pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, předešlým hlasováním jste významným způsobem posílili právní jistoty investorů jak z České republiky, tak z Kuvajtu. Bylo by podle mého názoru i názoru vlády hříchem, kdybyste tuto jistotu neposílili i v oblasti letecké dopravy, jak vám předkládá tento materiál. Prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím tedy, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 190/1.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Právě proto, že vám toto usnesení bylo rozdáno, dovolte mi shrnout to podstatné z tohoto usnesení, a to je to, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a ratifikaci Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997.

Ostatní body k tomuto usnesení jsou standardní. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP