(12.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Není tomu tak, končím rozpravu. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39. Táži se, kdo je pro návrh usnesení, které nám bylo rozdáno. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 39 přítomno 121, pro 96, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 60, sněmovního tisku 190, s poděkováním panu ministrovi, paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové
navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím
/sněmovní tisk 193/ - druhé čtení

Opět tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych v zastoupení pana ministra dopravy zdůraznil fakt nám všem známý, že Norsko je severskou zemí. Jsou tam mlhy, bílé noci, letec bez navigace tam bloudí. Je proto navýsost potřebné pro všechny země Evropské unie, aby existovala dohoda mezi zeměmi Evropské unie a Norským královstvím o společném využívání družicových navigačních systémů. Prosím, abyste ve prospěch našich letců a všech bloudících souhlasili s touto dohodou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby místo paní poslankyně Jany Fischerové, která je omluvena, odůvodnila usnesení výboru. Jenom dodám, že nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 193/1.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi opět shrnout velmi stručně usnesení zahraničního výboru, který toto projednal na své schůzi dne 2. března a dává souhlas k ratifikaci Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím. Další body jsou standardní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, protože se táži, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu. Budeme moci hlasovat o navrženém návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 40. Táži se, kdo je pro, abychom dali souhlas s tímto usnesením. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 122, pro 97, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce. Končím projednávání bodu 61.

 

Zahajuji projednávání bodu

62.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
/sněmovní tisk 197/ - druhé čtení

Prosím, aby toto téma uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací harmonogramu úmluvy o regulace velrybářství. Česká republika se stala smluvní stranou této úmluvy v roce 2005 tak jako drtivá většina evropských zemí s výjimkou dvou, Malty a Lotyšska.

Cílem této úmluvy je ochrana velrybích populací. Hlásí se k tomu i země, které samy velryby tak jako my dosud nemají. Musím říci, že na základě této úmluvy byla zřízena Mezinárodní velrybářská komise. Komise na svých zasedáních v letech 2008, 2009 a 2010 přijala změny harmonogramu, které spočívají v každoročním posunutí dat vymezujících období lovných sezón. Zároveň se na těchto zasedáních řeší otázka kompromisů mezi zeměmi provelrybářskými a protivelrybářskými. Protože jsem byl minule dotazován na některé údaje, tak například můžu zmínit, že na 62. zasedání v roce 2010 došlo po složitých jednáních ke kompromisní dohodě, na základě které byl za poskytnutí kvóty pro lov keporkaka 9 kusů učiněn ze strany Dánska ústupek. Kvóta pro lov plejtváka naopak byla snížena z 19 kusů na 10.

Úmluva je smlouvu prezidentské kategorie a vyžaduje souhlas Parlamentu a následnou ratifikaci prezidentem.

Dovolte mi rovněž zmínit, že otázka ochrany velrybích populací aktuálně hraje důležitou roli při přístupových jednáních Evropské unie s Islandem, protože navýšení kvót ze strany Islandu pro lov plejtváka myšoka, které není v souladu s politikou EU v této oblasti, bylo diskutováno také na zasedání ministrů. Vedli tam velice plodné jednání. Z jednání vyplynulo, že Evropská unie bude i nadále hrát vedoucí úlohu při snahách zachovat moratorium uvalené na lov velryb v roce 1986 a tato pozice se bude odrážet i na přístupových jednáních s Islandem.

Děkuji pěkně. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Chalupovi. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Robina Böhnische, aby odůvodnil usnesení výboru. Můžu poprosit po zpravodajské zprávě, pane ministře? Okamžitě poté dostanete slovo (k ministru Kalouskovi). Prosím o odůvodnění usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 197/1.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci v první řadě poděkovat panu kolegovi Foldynovi, že se ujal na zahraničním výboru zpravodajování tohoto tisku.

Zahraniční výbor se zabýval touto materií na své 9. schůzi 2. března a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství.

Děkuji tedy za pozornost a zachraňte Willyho. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Budu zdržovat jenom minimálně.

Dámy a pánové, přestože, jak známo, Česká republika nemá moře, tím méně může disponovat plejtvákem myšokem, přesto se domnívám, že velrybářství je problematika mimořádně citlivá pro zejména dominantní politické strany v tomto parlamentu, a proto pokládám regulaci velrybářství za velmi důležitou záležitost a prosím o schválení. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se, zda někdo další chce vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, končím tedy rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo rozdáno.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 přítomno 123, pro 102, proti nikdo. Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto usnesením, a končím projednávání bodu 62, sněmovního tisku 197.

 

Můžeme se věnovat bodu

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou
o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně
/sněmovní tisk 202/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, jedná se o protokol, kterým je jedním v dlouhé řadě protokolů, kterými smlouvu o vzájemné ochraně investic uvádíme do souladu s primárním právem Evropské unie. Pro úplnost dodávám, že jsme ho s Kazašskou republikou podepsali již v roce 2010. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru. Měl jim být pan poslanec David Vodrážka. Paní poslankyně Kateřina Konečná jej zastoupí a odůvodní usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 202/1.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi odůvodnit, respektive přečíst usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republiku o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 25. listopadu 2010 v Astaně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Tento tisk projednal iniciativně také rozpočtový výbor. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 202/2. Zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá je omluvena a zastoupí jí pan kolega Jiří Dolejš. Prosím tedy, aby odůvodnil usnesení výboru rozpočtového.***
Přihlásit/registrovat se do ISP