(12.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. I rozpočtový výbor to projednal v lednu, tedy neprodleně po podpisu této dohody v listopadu. Jsme rádi, že v aprílu konečně došlo na toto projednání. Rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k vládnímu návrhu smlouvy o změnách a doplnění dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou. To je vše, děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu, nemám přihlášky písemné. Prosím, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu. Budeme hlasovat o navržených usneseních, která jsou totožná, dává souhlas, ano. Můžeme tedy zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 42. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42. Přítomno 121, pro 99, proti nikdo. Poslanecká sněmovna s návrhem usnesení vyslovila souhlas.

 

Děkuji jak panu ministrovi, děkuji oběma zpravodajům a končím projednávání bodu 63, sněmovního tisku 202.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných
situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze
/sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

Prosím pana ministra vnitra Jana Kubiceho, aby uvedl tento návrh.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předpokládám, že obsah smlouvy zde byl přednesen v prvním čtení, a proto se pokusím být stručný.

Účelem smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou je vytyčení pravidel pro vzájemné poskytování pomoci při mimořádných událostech, tedy přírodních katastrofách a technologických haváriích, které mohou mít závažné dopady na obyvatelstvo nebo životní prostředí. Smlouva by tak měla vytvořit nový detailní rámec pro jednotlivé formy spolupráce, zejména spolupráci při konkrétních mimořádných situacích formou vyslání záchranných jednotek a jednotlivých specialistů, poskytnutí materiální humanitární pomoci, výměnu informací o mimořádných situacích a důvodech jejich vzniku a projekty společného vzdělávání odborníků v těchto oblastech. Smlouva upravuje postup při podávání a vyřizování žádostí o pomoc, podmínky nasazování záchranných jednotek na území druhého státu, náhradu škod nebo hrazení nákladů. To je založeno na principu bezúplatnosti, podle něhož je pomoc poskytována dobrovolně a bezplatně.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost byla rozdána jako sněmovní tisk 220/1 a 220/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Pavel Holík: Dobrý den, paní předsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 9. schůze dne 2. března 2011 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsané dne 16. prosince 2010 v Praze.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Holíkovi. Prosím nyní zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Václava Klučku, aby nás seznámil s usnesením tohoto výboru.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedkyně. Výbor na svém 10. zasedání dne 2. března 2011 přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných událostí, podepsané dne 16. prosince 2010 v Praze, sněmovní tisk 220.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Klučkovi. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se, prosím, někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a můžeme přikročit k hlasování o navržených usneseních. Upozorňuji, že oba návrhy obou výborů, tedy zahraničního a výboru pro obranu a bezpečnost, jsou totožné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43. Přítomno 122, pro 92, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končím projednávání bodu 65, sněmovního tisku 220. Děkuji panu ministrovi, děkuji oběma zpravodajům.

 

Dalším bodem je bod číslo

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie
jako mezinárodní organizace, podepsaná za Českou republiku
dne 14. prosince 2010 ve Vídni
/sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Opět požádám o slovo ministra vnitra Jana Kubiceho. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážené dámy a pánové, dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace dává Mezinárodní protikorupční akademii nový právní statut, subjektivitu podle soukromého i mezinárodního práva. Akademie zahájila svou činnost na prozatímní bázi na základě memoranda uzavřeného mezi některými státy na počátku roku 2010 a sídlí v rakouském městě Laxenburg. Iniciativa ke zřízení akademie vzešla od Úřadu Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu /UNODC/ a Rakouské republiky.

Hlavní činností akademie je školení policejních a soudních úředníků, zástupců dalších státní úřadů i soukromých společností v oblasti boje proti korupci. Dalším, neméně významným úkolem akademie je podpora prohlubování mezinárodní spolupráce v boji proti korupci.

Je třeba zdůraznit, že příspěvky členů na chod akademie jsou dobrovolné. Výše příspěvků České republiky v jednotlivých letech bude odpovídat finančním možnostem veřejných rozpočtů a příspěvkům, které Česká republika bude hradit odborným organizacím podobného charakteru. Kromě toho se předpokládá že Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo vnitra přispějí na činnost akademie vysláním expertů, lektorů do akademie.

Dohoda patří do kategorie tzv. prezidentských smluv, neboť z nich vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci.

Žádám vás o vyslovení souhlasu s předloženým návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Lenku Andrýsovou. Prosím, aby odůvodnila usnesení výboru, to nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 226/1.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Kolegyně, kolegové, pan ministr vyčerpávajícím způsobem shrnul hlavní myšlenky Mezinárodní protikorupční akademie.

Zahraniční výbor o tomto tisku jednal 2. března 2011 a přijali jsme následující usnesení: Doporučujeme Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace, podepsané za Českou republiku dne 14. prosince 2010.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se tedy opět, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím tuto rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jsme s ním byli seznámeni.

 

Zahajuji hlasování číslo 44. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 44. Přítomno 125, pro 95, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 67, sněmovního tisku 226 s poděkováním panu ministrovi i paní zpravodajce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP