(12.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu číslo

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné
činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze
/sněmovní tisk 227/ - druhé čtení

Pana ministra vnitra Jana Kubiceho požádám také nyní o slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážené dámy a pánové, účelem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti je poskytnout policejním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi.

V současné době není spolupráce českých a srbských policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných k boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu je v současné době jednou z priorit Ministerstva vnitra v mezinárodní smluvní oblasti. Z toho důvodu vás žádám o vyslovení souhlasu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost byla rozdána jako sněmovní tisky 227/1 a 227/2. Prosím nejprve zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jaroslava Foldynu, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr přednesl všechny obsahové záležitosti tohoto procesu a já mám za úkol sdělit, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 17. prosince 2010 v Praze - a dále jsou ty standardní kroky: pověřuje předsedu... předsedkyni Poslanecké sněmovny..., zmocňuje atd. Toto je návrh zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Václava Klučku, aby nás seznámil s usnesením tohoto výboru.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedkyně. Výbor pro obranu a bezpečnost na své 10. schůzi dne 2. března 2011 doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 19. prosince 2010, sněmovní tisk 227.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Obě usnesení jsou shodná.

Zahajuji hlasování číslo 45. Táži se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45. Přítomno 125, pro 95, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 68, sněmovního tisku 227. Děkuji panu ministrovi a děkuji též oběma zpravodajům.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem,
podepsaná dne 23. února 2011 v Praze
/sněmovní tisk 284/ - prvé čtení

Prosím opět o úvodní slovo ministra vnitra Jana Kubiceho.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážení přítomní, Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, která byla podepsána v Praze 23. února 2011, je jednou z tzv. readmisních smluv, jejichž účelem je navrácení osob, které na území státu pobývají neoprávněně, do státu jejich původu, příp. do jiného státu, ve kterém mají povolený pobyt. Readmisní smlouvy přispívají k efektivnějšímu boji s nelegální migrací a s ní spojenými negativními vlivy.

Smlouva upravuje jak předávání občanů České republiky a republiky Kazachstán, kteří neoprávněně pobývají na území druhého státu, tak předávání občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti. Umožňuje rovněž průvoz osob přes území státu do třetí země. Standardním způsobem upravuje hrazení nákladů i ochranu předávaných osobních údajů.

K provádění smlouvy byl v souladu s jejím článkem 13 sjednán protokol, který byl podepsán rovněž 23. února 2011 v Praze a je k materiálu pro informaci přiložen.

Smlouva je na výslovnou žádost kazašské strany navenek sjednána jako mezivládní, z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie.

Žádám vás o přijetí a její schválení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Květu Matušovskou.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, myslím, že pan ministr řekl vše podstatné. Já jenom doplním, že smlouva je v souladu s českým právem a se zásadami mezinárodního práva, a navrhuji přikázat zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí-li se do ní nikdo, končím ji a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 46. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46. Přítomno 124, pro 92, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Tím jsme se vyrovnali s bodem 70, sněmovním tiskem 284 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách
a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996
v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

O úvodní slovo požádám ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, Irové, Irčanky, Češi, Češky, budou nepochybně mnohem více posíleni ve svých právních jistotách za předpokladu, že schválíte tuto předlohu, která uchrání jejich investici za předpokladu, že se rozhodnou investovat v té smluvní vzájemné zemi. Proto prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Františka Novosada.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, pan ministr řekl podstatné věci. Nemá to vliv na státní rozpočet a je to dohoda prezidentského typu. Prosil bych, aby tento materiál byl projednán v zahraničním výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP