(9.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Já jen zopakuji, že rozpočtový výbor doporučuje Sněmovně přijmout tisk 116. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

 

Můžeme tedy hlasovat o navrženém usnesení rozpočtového výboru, které zde přednesl pan zpravodaj Pavel Suchánek a které jsme dostali také rozdané písemně. Ještě přivolám kolegy a nechám hlasovat o tomto usnesení.

 Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 113, z přihlášených 148 pro 128, proti 1. Tento návrh usnesení byl schválen.

 

Tímto končím projednávání tohoto bodu. Děkuji, pane zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

106.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010
/sněmovní tisk 293/

Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně petičního výboru poslankyně Hana Orgoníková a předloženou zprávu uvedla. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obdržela za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 celkem 19 petic. 91 754 petentů vyjádřilo své připomínky a požadavky, dalších 13 317 občanů připojilo ke dvěma peticím své podpisy prostřednictvím internetu. Počet petentů vzrostl ve srovnání s prvním pololetím roku 2010 o 71 106. Také prostřednictvím internetu zareagovalo o 8 048 lidí více.

Největší počet podpisů, a to 25 132, byl připojen pod peticí, která obsahovala požadavek na záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku. Celkem 16 871 podpisů bylo připojeno pod čtyřmi peticemi, které se týkaly pozemní dopravy a dopravní politiky.

Při vyřizování petic se postupuje dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a podle zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, a podle zásad petičního výboru pro vyřizování petic doručených Poslanecké sněmovně a jejím orgánům. Veškeré petice projednává petiční výbor. Jestliže jde o petici celospolečenského významu, závažných společenských témat nebo přesáhne-li počet petentů 10 000, je uspořádáno petičním výborem veřejné slyšení.

K peticím, které došly ve sledovaném období, se uskutečnila dosud celkem tři veřejná slyšení. Konalo se k petici za zpřísnění postihu za závažné trestné činy, další veřejné slyšení se konalo ve věci obnovení postupu prací na silnici 1/11 Mokré Lazce - Velká Polom a třetí slyšení veřejné bylo ohledně problematiky tělesně postižených sportovců, které proběhlo v závěru února 2011 a ještě se na něm stále pracuje.

Chtěla bych se ještě zmínit o tom, že k programu evidence petic byl vypracován informační systém Poslanecké sněmovny, je k dispozici všem poslancům a výborům Parlamentu.

Také bych ráda upozornila i nové poslance, že petice mohou sloužit i k tomu, že pokud se dají zobecnit, lze na základě petice také podat návrhy na buď nové zákony, nebo novelizaci příslušného zákona, protože se zjistí, že dopad na občany není dobrý a je potřeba zákony změnit.

Petiční výbor projednal petice na svém zasedání 16. března letošního roku a přijal toto usnesení: Petiční výbor schvaluje předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich způsobu a obsahu za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Pověřuje místopředsedkyni výboru, aby zprávu upravila podle připomínek poslanců a poté ji předložila k informaci Poslanecké sněmovně - což právě činím.

Petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Zároveň jsem byla zmocněna, abych vás s tímto usnesením seznámila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, paní poslankyně. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, jestli se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych upřesnil petici, kterou tady paní poslankyně Orgoníková zmínila, a to je petice za záchranu populace kamzíka horského. Tato petice bude projednávána za 14 dní při výjezdním zasedání podvýboru pro ochranu přírody a krajiny a není to jediná petice v tomto území Jeseníku. Na tomto jednání nám bude předána další petice, kde je asi 15 tisíc podpisů, a tato petice se bude týkat vyhlášení Národního parku Jeseníky. Takže je to docela složitá problematika, se kterou si tam bude muset výbor poradit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, paní poslankyně Orgoníková se ještě hlásí do všeobecné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ano, děkuji za tuto informaci. Já bych chtěla říci, že jsem podávala zprávu za druhé pololetí roku 2010, ale vítám, že se k tomu pan poslanec přihlásil. Poněvadž to, že se lidé berou za záchranu a zachování populace kamzíka horského, to si myslím, že se lidé vracejí k přírodě, a to považuji za velice důležité. Takže bych byla ráda, kdyby se vám to tam podařilo. Musím říci, že jsem o tom hovořila i v petičním výboru, teď jsme měli výjezdní zasedání nebo služební cestu do Německa, kde jsem také hovořila právě o kamzíku horském. A oni se ptali, jak to, že to je tak důležité zvíře. Já jsem říkala, že spíše se lidé obracejí k přírodě, poněvadž politice už přestávají rozumět.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Poprosila bych pouze paní zpravodajku paní poslankyni Orgoníkovou, jestli by mohla znovu odkázat na usnesení, o kterém budeme po ukončení podrobné rozpravy hlasovat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Takže ještě jednou. Petiční výbor schvaluje předloženou zprávu o peticích, pověřuje místopředsedkyni výboru, aby zprávu upravila podle připomínek poslanců a předložila ji k informaci Poslanecké sněmovně, což jsem učinila.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, paní poslankyně. Pokud se nikdo další již nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu.

 

Nyní můžeme tedy hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 114, z přihlášených 149 pro 124, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

107.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010
/sněmovní tisk 307/

Tento materiál za ministra dopravy uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, ujměte se slova, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP