(10.00 hodin)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, vám předkládám ke schválení Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010.

Předložená výroční zpráva popisuje klíčové činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury, hodnotí plnění rozpočtu a rozpočtová opatření, detailně analyzuje příjmovou i výdajovou stránku Státního fondu dopravní infrastruktury včetně výsledku jeho hospodaření. Výroční zpráva byla ověřena nezávislým auditorem se závěrem, že informace v ní uvedené jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou k 31. 12. 2010.

K činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 lze stručně uvést, že fond disponoval v roce 2010 dlouhodobě se snižujícím schváleným výdajovým rámcem ve výši 36,1 mld., skutečné příjmy dosáhly výše 80,6 mld., skutečné výdaje, tj. prostředky uvolněné příjemcům a výdaje na aparát státního fondu, pak 78 mld.

Výroční zpráva byla schválena usnesením vlády č. 230 ze dne 30. března 2011. Byla také projednána na 12. schůzi hospodářské výboru dne 13. dubna 2011. Hospodářský výbor ji doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení. Proto i já bych vás požádal o schválení této zprávy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk byl přikázán hospodářskému výboru, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 307/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec František Sivera, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, hospodářský výbor projednal výroční zprávu Státního fondu dopravní infrastruktury dne 13. dubna na své 12. schůzi. Musím říct, že diskuse byla celkem obsáhlá.

Jak už tady řekl pan ministr, Státní fond dopravní infrastruktury se potýká meziročně s tím, že jsou stále nižší a nižší finanční prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury. V roce 2010 se mimo jiné potýkal také s tím, že klesly daňové příjmy a mýtné, a to vedlo k tomu, že v průběhu druhé poloviny roku se musely konzervovat některé stavby. Diskuse na hospodářském výboru směřovala právě k efektivnosti této konzervace a k budoucnosti těchto staveb, protože si myslíme, že tyto stavby jsou pro Českou republiku potřebné a není možné takhle k nim přistupovat, to znamená neříct, kdy dál se bude pokračovat v jejich budování.

Musím konstatovat, že jak audit, tak kontrolní činnost u výroční zprávy nezaznamenaly žádné problémy, a proto i hospodářský výbor navrhuje a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tuto výroční zprávu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Hojdu. Tímto mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych ke zprávě, která je předkládána Poslanecké sněmovně a projednal ji hospodářský výbor, říci následující. Po formální stránce a hodnocení samozřejmě, tak jak byla zpracována zpráva, k tomu není možné mít výtky, protože pravdivě zobrazuje skutečný stav. Já bych se spíš vyjádřil k obsahu.

On to naznačil samozřejmě zpravodaj, protože to bylo projednáváno i v hospodářském výboru. My jsme se dostali do situace, kdy plán, tak jak byl připraven na rok 2010, počítal s částkou více než - tuším - 97 mld. Po zásazích vlády a různých úpravách se dokonce plán dostal až na více než 103 mld. A bohužel sice došlo ke snížení příjmů státního rozpočtu, zejména v daňové oblasti - protože tak jak byly stanoveny parametry Ministerstvem financí, tak i dlouho dopředu se upozorňovalo, že s ohledem na krizi prostě nemohou být naplněny parametry výběru mýtného a těch dalších, které byly stanoveny státnímu fondu - ale přece jenom to nedělalo tak obrovskou částku, na kterou jsme se nakonec dostali. Ze 103 mld. na příjem 81 mld. To je tedy skok obrovský. Skutečné plnění na 78 mld. odpovídá samozřejmě průběhům placení a příjmů atd. Čili tam jsme se vždycky ve Státním fondu dopravní infrastruktury dostávali do situace, že skutečné příjmy byly o něco vyšší než výdaje jako takové.

Já jsem doporučil právě z toho pohledu - jak došlo k obsahu a plnění rozpočtu Státního fondu a k zásahům, které zde byly také řečeny, že se zastavovaly některé stavby, a musím konstatovat a domnívám se a myslím si, že ne neprávem, že došlo k navýšení nákladů na některých stavbách, aniž by pokročila stavba jako taková - tak jsem doporučil našemu klubu, aby nepodpořil tuto zprávu, přestože - znovu opakuji - formálně je zcela správně. Já bych chtěl i pracovníkům Státního fondu za zpracování této zprávy poděkovat, ale nemůžeme zprávu jako takovou podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikdo se nehlásí. Končím tedy všeobecnou rozpravu. A přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo v podrobné rozpravě. Doporučuji Sněmovně schválit Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010. A o tomto bychom měli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Chce mít pan zpravodaj ještě závěrečné slovo? Pan ministr? (Zpravodaj ani ministr nechtějí závěrečné slovo.)

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 115, z přihlášených 150 pro 101, proti 2. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

108.
Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2010
/sněmovní tisk 273/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 273/1. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka volebního výboru poslankyně Ivana Levá, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh unesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, volební výbor se zabýval zprávou na svém jednání 7. dubna. Po odůvodnění předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání paní Kalistové a zpravodajské zprávě Ivany Levé doporučuje Sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení, že Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu. Přečtu potom podrobné znění a hlásím se do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji všeobecnou rozpravu. A protože jste první, která se hlásí, rovnou zůstaňte u stolečku. Dostáváte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Ano. Myslím, že délesloužící poslance přímo šokujeme tempem, jakým se projednávají zprávy. Dříve se na zprávu, na její projednání, čekalo tři roky. Teď, sotva je zpráva vytvořena, už je projednána a hned je ve Sněmovně, tak jak by to kdysi v minulosti mělo vždycky být.

Několik slov ke zprávě. Zpráva je velice obsáhlá. Kdo jste dostal do ruky tisk, jistě to víte. Začíná aktuálním seznamem provozovatelů vysílání. K tomu se nebudu zmiňovat. V druhé části je informace o přechodu na digitální vysílání. Dnes pokrytí: síť č. 1 - pokrývá 99 % obyvatel, síť č. 2 - 90 % obyvatel, síť č. 3 - 83 % obyvatel a síť 4 je v experimentálním provozu, pokrývá Prahu, Brno, Ostravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP