(10.20 hodin)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, účelem návrhu tohoto zákona je nově upravit veřejné investování v ČR v oblastech obrany a bezpečnosti. Předložení tohoto zákona je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady, která upravuje zadávání veřejných zakázek v těchto oblastech. Důvodem pro vypracování této směrnice, a tudíž i novely tohoto zákona, byl neuspokojivý stav ve veřejném zadávání v těchto oblastech v členských státech, kdy stávající úprava nevyhovovala v těchto specifických oblastech a v členských státech se velmi často používala výjimka, která upravovala řekněme mírnější postup při zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu směrnice na tento stav reagovala a my jsme jako členský stát nuceni přijmout tuto transpoziční úpravu.

Transpozice upravuje tedy jednak řekněme mírnější postup v oblasti zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany, kde umožňuje lépe nebo volněji využívat prvek jednacího řízení s uveřejním nebo bez uveřejnění. Je tady řešena i otázka utajovaných informací, to znamená, jakým způsobem věci mají být utajovány. To znamená, je to víceméně transpoziční novela. Je tady ještě část, která se týká tzv. citlivé činnosti, kdy dochází k rozšíření její definice na další činnosti při zadávání veřejných zakázek a rozšíření okruhu veřejných zadavatelů a snížení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, kterých se tato úprava citlivé činnosti dotýká.

Jsem si vědom, že by asi bylo nejlepší, kdybychom předložili tuto novelu už souběžně s velkou novelou o zákonu o veřejných zakázkách, nicméně novela zákona o veřejných zakázkách, ta velká, je připravena. Probíhá v tuto chvíli meziresortní připomínkové řízení, ale vzhledem k termínům, které máme nastaveny vůči EU, tak jsme předložili tuto částečnou transpoziční novelu již na toto jednání Sněmovny.

Chtěl bych vás požádat o podporu a budeme rádi tuto věc projednávat následně ve výborech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Smutný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Smutný: Děkuji. Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, nebudu dlouze povídat, protože panem ministrem bylo řečeno v tuto chvíli vše podstatné. Já pouze v podrobné rozpravě budu navrhovat to, co říkal pan ministr, aby to se postoupilo výborům veřejné správy a rozvoje regionů ve zkrácené lhůtě 30 dnů a prošlo do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane zpravodaji, je to prvé čtení a jsme v obecné rozpravě, ale budu se samozřejmě ptát na přikázání výborům. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku - pana poslance Antonína Sedi, kterému tímto dávám slovo. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený ministře, vážené kolegyně, kolegové, novela zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak jak pan ministr řekl, má za povinnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81, o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti.

Snahou vlády je omezit působnost výjimek při zadávání veřejné zakázky. V této souvislosti jsou nově formulovány přílohy číslo 1 a 2 k zákonu, které obsahují seznam služeb podléhajících a nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku EU. Tyto seznamy se doplňují o služby v oblasti obrany a bezpečnosti. Nad rámec transpozice novela stanoví nový okruh citlivých činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, kdy návrh ustanovení se týká veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 300 milionů Kč bez DPH.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v důvodové zprávě je uveden výčet právních aktů EU, ve kterých však podle mého názoru schází směrnice Rady 2009/43 hovořící o zjednodušení podmínek pro obchod s produkty pro obranné účely. V návrhu novely je uvedena identifikace subjektů, kterých se zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti týkají, ale dle mého názoru schází provázanost s podmínkami obchodu s takovým materiálem. Taktéž se zavádí outsourcovaná administrace zakázek v ceně 100 tis. Kč na jedno zadávací řízení, což může být v rozporu s § 46b daného zákona o bezpečnosti utajených informací. Taktéž § 53 odst. 2, který definuje základní kvalifikační předpoklady pro zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, může být v rozporu s požadavky licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. Problematická je i definice citlivé činnosti uvedená v § 153 či vlastní definice výjimek při veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvedená v § 10a.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, osobně nejsem přesvědčen, že transpozice evropské směrnice omezí výjimky při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Dokonce mám obavy, aby vůbec nějaké úspory veřejných prostředků vznikly. Zároveň jsem přesvědčen, že předkladatelé návrhu by měli prověřit novelu zákona o veřejných zakázkách s návrhem novely o obchodu s vojenským materiálem, jinak dle mého názoru může při aplikaci obou norem dojít k problémům právě při realizaci veřejných zakázek v oblasti obrany.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Petrů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já spíše faktickou poznámku. K tomuto vládnímu návrhu se vyjádřilo celkově v připomínkovém řízení 49 subjektů, z toho 14 subjektů s určitou připomínkou, někteří se zásadní. V rámci uveřejnění na eKLEPu však není nikde uvedeno, jakým způsobem se předkladatel s těmito připomínkami vypořádal. Takže já bych požádal potom při projednávání ve výboru, aby toto vypořádání bylo součástí také materiálů, které dostaneme k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli chce mít pan ministr jako navrhovatel nebo pan zpravodaj ještě závěrečné slovo. Není tomu tak, takže můžeme přistoupit k návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Nechám tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 z přihlášených 151 pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Tímto končím projednávání tohoto bodu. A dříve, než přistoupíme k bodu 44, tak zde mám omluvu pana ministra Ivana Fuksy z dnešního jednání od 18.15 a dále od 13 hod. na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny.

 

Nyní zde budeme projednávat bod

44.
Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře,
Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon
č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a mění související zákony
/sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 262/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Marek Šnajdr. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP