(11.20 hodin)
(pokračuje Krákora)

Transparentnost nákupu zboží a služeb. To jsme řešili tak, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek a na internetu musí být zveřejněny všechny nabídky včetně cen. Obchodní společnost nemusí dělat výběrová řízení, zákon se na ni nevztahuje. Dneska už víme, že to není úplně pravda, že se vztahuje - pokud je tam 50procentní dotace, tak se vztahuje.

Další bod - kontrola hospodaření. Zřizovatel je povinen každoročně kontrolovat hospodaření. Kontrolu hospodaření musí provádět i Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o finanční kontrole a musí být na internetu zveřejněny všechny informace o tom, co od koho a za kolik nemocnice kupuje. U obchodní společnosti prakticky tyto informace nemůžete dostat, protože jsou obchodním tajemstvím.

Předposledním bodem je, že jsme se snažili vytvořit určitou síť nemocnic. Sami víme, že ta síť není vytvořena dodnes, už 20 let se o to pokoušejí různí ministři na Ministerstvu zdravotnictví, ale nedaří se jim to. Chtěli jsme, aby v každém okrese existovala jedna nezisková nemocnice. Já na tom nic špatného nevidím. A ostatní nemocnice, samozřejmě i obchodní společnosti, příspěvkové organizace, mohou existovat dál, ale ta páteřní síť by byla nezisková, tak jak je to ve větší části Evropy.

A poslední již tady bylo řečeno. Tímto zákonem jsme se hlavně snažili také zamezit určité divoké privatizaci některých lůžkových zařízení a kupčení s nemocnicemi. Bohužel Ústavní soud nám některé věci z toho vyndal a zákon by se dal uvést do života po určité úpravě, sednutí si k jednomu stolu a dohodě.

Proto bych vás taky rád vyzval k jednání a myslím si, že zdravotnická a jiná zařízení na neziskovém principu jsou běžná v celé Evropě a v celém světě, nic špatného na tom není. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Dříve než přivolám dalšího řečníka, chci vás seznámit s další omluvou. Je to omluva paní poslankyně Weberové. Omlouvá se z dnešního odpoledního jednání včetně mimořádné schůze v 18.15 hodin, a to ze zdravotních důvodů.

Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Filip, řádné přihlášky pánové Seďa, Heger a paní poslankyně Emmerová.

Pro naše kolegy, kteří nás sledují ve svých kancelářích, připomínám, že po proběhlé rozpravě budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu, který byl podán.

Nyní má slovo k faktické poznámce pan poslanec Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já chci připomenout kolegům článek 11 Listiny základních práv a svobod, že každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Kvůli tomu, že tento návrh zákona se v podstatě týká veřejnoprávních korporací, a nerad bych, abychom tady zprivatizovali úplně všechno. Tím, co bylo podkladem pro vytvoření zákona, byl statut Zürcher Stadtkrankenhaus, tzn. Curyšské městské nemocnice, která slouží podle tohoto vzoru, podle tohoto statutu, který byl podkladem pro vytvoření návrhu zákona, již mnoho desetiletí ku prospěchu nejen občanů Curychu, ale celého kantonu. Děkuji vám. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. S další přihláškou nyní řádnou vystoupí pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, návrh na zrušení zákona o veřejných neziskových zdravotních zařízení je dle mého názoru dalším krokem k postupné privatizaci českého zdravotnictví. Důvodová zpráva předlohu zdůvodňuje tím, že v důsledku zrušení některých ustanovení zákona Ústavním soudem nedošlo k zákonem předpokládanému vzniku veřejných zdravotnických zařízení, která měla tvořit základ sítě veřejných zdravotnických zařízení. Pravdou je, že zákon v některých případech je opravdu nejednoznačný a v praxi obtížně aplikovatelný, nicméně pravdou je také skutečnost, a už to tady také bylo řečeno, že pravicí ovládané Ministerstvo zdravotnictví neumožnilo přechod nemocnic obchodních na neziskové. O tom hovoří předložený návrh zákona, který zastavuje řízení, která byla započata dle zákona, ale která nebyla skončena.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, mohu rozumět tomu, že pan poslanec Marek Šnajdr je předkladatelem tohoto návrhu zákona. Ale nemohu si nevzpomenout, jak kolega poslanec Petr Gazdík ještě jako starosta Suché Lozi vystupoval proti převodu tehdy příspěvkových nemocnic na akciové společnosti. Opravdu nerozumím tomuto názorovému veletoči předsedy poslaneckého klubu, když on sám nejlépe ví jako člen dozorčích rad nemocnic ve Zlínském kraji, že tři nemocnice hospodaří v červených číslech. Nicméně to je opravdu věc pana kolegy a jeho voličů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, namísto toho, aby vládní koalice prosadila změny v zákoně a umožnila vytvoření páteřní sítě veřejných neziskových zdravotních zařízení, navrhuje zákon zrušit. Proto se připojuji k těm, kteří navrhují zamítnout tento návrh již v prvním čtení. Protože však předpokládám, že zdravý rozum nezvítězí, pokusím se nastínit změny v zákoně č. 245/2006 Sb., které by napomohly odstranit jeho hlavní nedostatky.

Podle mého názoru je nutno do zákona zapracovat možnost změny právní formy z akciové společnosti na neziskovou společnost tak, aby změnou právní formy nemocnice nezanikla. Přechod všech práv a povinností spojených s provozem nemocnice by byl řešen přímo v zákoně, ovšem za předpokladu, že společnost je vlastně výlučně samosprávou. Zveřejnění takového projektu v Obchodním věstníku by nebylo nutné, protože postavení věřitelů by se změnou právní formy zlepšilo, protože zřizovatel ručí za závazky neziskové nemocnice podle § 12 odst. 5 zákona. Je na zvážení, zda by bylo nutné před schválením projektu provádět oceňování majetku soudem jmenovaným znalcem, ale z hlediska transparentnosti celého procesu by to bylo vhodné. Samotné schválení projektu by probíhalo v orgánech územního samosprávného celku. Usnesení by obsahovalo schválení projektu přeměny, jehož součástí by byla zřizovací listina, schválení konečné účetní závěrky zanikající obchodní společnosti a schválení zahajovací rozvahy vznikající neziskové nemocnice.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že zrušení zákona č. 245/2006 Sb. by bylo chybou v době navrhovaných změn ve zdravotnickém systému, zejména při schválení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Proto prosím vládní poslankyně, vládní poslance, aby pro tento návrh zákona nehlasovali a podpořili návrh na zamítnutí hned v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Polčák, přihlášení k řádnému vystoupení jsou pánové a paní Heger, Emmerová, Sobotka, v tomto pořadí. Prosím, pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já se nechci vyjadřovat k meritu zákona. Pouze na konto vystoupení pana kolegy Sedi musím reagovat, neboť on zde učinil několik poznámek vůči panu poslanci Gazdíkovi.

Pokud se týká převodu nemocnic ve Zlínském kraji, ten se uskutečnil v předminulém volebním období Zlínského kraje, tzn. ve volebním období, které končilo do roku 2008, a v té době pan kolega poslanec Gazdík nebyl zastupitelem Zlínského kraje, takže bych byl velmi rád, kdyby pan kolega Seďa případně doložil citací to, že pan kolega Gazdík vystupoval proti převodu tehdejších nemocnic ve Zlínském kraji.

Za druhé bych chtěl říct, že jediným zastupitelem za Hnutí nezávislých starostů pro kraj ve Zlínském kraji byl pan zastupitel dnes již mrtvý, tedy bohužel, starosta Jiří Vařecha, který tento krok podpořil, tzn. jedná se o konzistentní stanovisko starostů a nezávislých.

A pokud jde o poslední otázku, tak bych chtěl říct, že návrh na převod nemocnic ve Zlínském kraji na akciovou formu podala rada, ve které byla zastoupena ODS a ČSSD rovněž.

Tak to by bylo asi pro pořádek nutno taky dodat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Nyní vystoupí pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Faktickou jsem neviděla, ale pokud pan ministr bude souhlasit, tak samozřejmě ještě faktickou umožníme. (Ministr souhlasí.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP