(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Máme zde pevně zařazené volební body. Tím prvním je

93.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj volební komise pan Jan Vidím. Pardon, předseda volební komise. Nebudu vám upírat funkci, pane poslanče a předsedo. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: To jste velice laskavá, paní předsedající, děkuji pěkně.

Paní a pánové, ve stanovené lhůtě obdržela volební komise následující návrhy změn v orgánech Poslanecké sněmovny. Je to návrh na rezignaci, resp. je to rezignace na členství v hospodářském výboru pana Romana Sklenáka, ve výboru pro sociální politiku pana Jaroslava Foldyny, v rozpočtovém výboru pánů Bohuslava Sobotky a Josefa Smýkala a v mandátovém a imunitním výboru pana Richarda Dolejše.

Dále pak obdržela volební komise návrhy... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.) Já chápu, že to není zrovna nejzábavnější téma, na druhou stranu bych vás poprosil...

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já to udělám i za vás. Prosím, kolegyně a kolegové, není nás tu ještě tolik, aby tady bylo takhle hlučno. Bude hůř, až se dostaví ještě naši kolegové, kteří dorazí, tak prosím, udělejte jim potom akustický prostor, ať je tady nějaká rezerva. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Dále dorazily návrhy na volby do orgánů Poslanecké sněmovny, a to do hospodářského výboru pan kolega Josef Smýkal za bývalého poslance Martina Pecinu, pan Jaroslav Foldyna za poslance Romana Sklenáka, do výboru pro sociální politiku pana poslance Romana Sklenáka za poslance Jaroslava Foldynu. Do rozpočtového výboru za poslance Miroslava Svobodu a Adama Rykalu, resp. poslance Miroslava Svobodu za poslance Bohuslava Sobotku a poslance Adama Rykalu za poslance Josefa Smýkala. Do výboru pro obranu a bezpečnost za bývalého poslance Martina Pecinu pana poslance Jeronýma Tejce, do mandátového a imunitního výboru pana Bohuslava Sobotku za Richarda Dolejše a konečně do stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby pana Richarda Dolejše za bývalého poslance Martina Pecinu.

Zákon o jednacím řádu stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Není stanoven v zákoně způsob hlasování, ale je vždy dosud pravidlem, že tyto úkony činila Poslanecká sněmovna hlasováním veřejným. Současně také tedy Sněmovně navrhuji veřejné hlasování.

Nyní bych doporučoval, abychom - samozřejmě, pokud s tím bude paní předsedající souhlasit - zahájili rozpravu k navrženým kandidátům a poté bychom jedním hlasováním vzali na vědomí nebo konstatovali rezignaci poslanců a poté bychom opět jedním hlasováním zvolili ony poslance do výborů a komisí Poslanecké sněmovny.

Prosím vás, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předsedovi Vidímovi. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, nevidím nikoho, kdo by se hlásil z místa. Proto rozpravu končím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní tedy budeme hlasovat o konstatování rezignace pana poslance Romana Sklenáka, pana poslance Jaroslava Foldyny, pana poslance Bohuslava Sobotky a pana poslance Josefa Smýkala a pana poslance Richarda Dolejše nikoli na mandát, ale na členství v hospodářském výboru, výboru pro sociální politiku, v rozpočtovém výboru a v mandátovém a imunitním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, všichni jsme soustředěně poslouchali, víme, o čem budeme hlasovat. Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 118 z přihlášených 158 poslanců pro 127, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. A nyní budeme hlasovat o volbě, bez křestních jmen a titulů, poslanců Smýkala a Foldyny do hospodářského výboru, Sklenáka do výboru pro sociální politiku, Svobody a Rykaly do rozpočtového výboru, Tejce do výboru pro obranu a bezpečnost, Sobotky do mandátového a imunitního výboru a Dolejše do stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti BIS.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, i tento návrh byl srozumitelně přednesen, všichni jsme jej zaznamenali, můžeme o něm hlasovat.

Hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 119 z přihlášených 159 poslanců pro 133, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, pane předsedo, že tento bod jsme ukončili. Přejdeme k bodu následujícímu a tím je

95.
Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Prosím, abyste se ujal opět slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. 21. března letošního roku skončilo funkční období předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu panu Zdeňku Machovi. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise jediný návrh, a to návrh od poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové na pana Pavla Lukšu. Tento návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, ale je zde obvyklé, alespoň tak to bylo vždy v minulosti, že do těchto pozic Poslanecká sněmovna volí tajným hlasováním, a toto tajné hlasování také volební komise navrhuje. Nově zvolenému členu započne jeho čtyřleté volební období dnem zvolení.

Poprosil bych vás, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já tuto rozpravu otevírám a nemám žádnou přihlášku. Mám z toho tedy dojem, že poslanci s vaším návrhem, jak má volba probíhat, souhlasí. Rozpravu tedy ukončuji. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Protože nezazněl žádný jiný návrh, budeme v tuto chvíli hlasovat o tajné volbě, neboť o té hlasujeme vždy. Čili je zde návrh na to, aby tato volba proběhla tajným hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A o tomto dávám v tuto chvíli hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 120 z přihlášených 159 poslanců pro 130, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní bych vás poprosil, paní předsedající, abyste přerušila projednávání tohoto bodu a abychom přistoupili k bodu 96.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Tento bod tedy v tuto chvíli přerušuji a přistoupíme k bodu

96.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Opět vám, pane předsedo, předávám slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní a pánové, na minulé schůzi 23. března letošního roku Sněmovna odvolala z funkce člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Jiřího Hanuše. Ve stanovené lhůtě pak volební komise od poslaneckých klubů obdržela pouze jediný návrh, a to návrh na pana Jiřího Mikla z Věcí veřejných. Tento návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Opět zvláštní zákon způsob volby nestanoví, ale zde je obvyklé volit tajně, a proto také volební komise způsob tajné volby navrhuje. Zvolenému členovi započne jeho čtyřleté volební období okamžikem zvolení.

Poprosil bych vás opět, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu ke kandidátovi a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, tuto rozpravu otevírám. Nemám do ní žádné přihlášky, nikoho nevidím, že by se chtěl přihlásit, a proto rozpravu končím.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, který přednesl pan předseda volební komise, že volba proběhne tajným způsobem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 121 z přihlášených 159 poslanců pro 130, proti 2. Tento návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP