(14.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla poznámka pana poslance Látky. Pan předseda vlády na ni bude reagovat. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hrozba Řeckem, Portugalskem nebo Irskem - zaznělo tady před chvílí z úst pana poslance Látky. Já myslím, že to žádná hrozba není. To je prostě každodenní realita stavu veřejných financí některých členských zemí Evropské unie. To není strašení něčím. To je realita, ve které žijí tyto země, je to realita, kterou v tuto chvíli prožívá celá Evropská unie, protože celá Evropská unie se, ať již přímo, nebo nepřímo, podílí na spolufinancování kroků těchto nezodpovědných vlád, kde buď došlo k destrukci veřejných financí, anebo k problémům v oblasti ať již veřejného, nebo soukromého zadlužení. To není hrozba, to je realistické konstatování, že tady toto nebezpečí je.

Pokud vy tady mluvíte o nějakých jiných alternativách, tak já jsem tady jiné alternativy ze strany sociálně demokratické opozice neslyšel. Já jsem tady velmi dlouho slyšel právě věty o tom, že Řecko, Portugalsko, Irsko - a možná za pár měsíců přibudou některé jiné země, člověk si to přát sice nechce, ale stát se to může - jsou strašákem.

Slyšeli jsme tady, že není potřeba dělat reformy. Dokonce tady slyšíme, že přestože je jasný demografický vývoj, že ještě máme deset let počkat s důchodovou reformou - to tady znělo včera a předevčírem. Takže ta realita, od které my nechceme odvrátit tvář, ale chceme zabránit tomu, aby se byť jenom vzdáleně k ní Česká republika se svými veřejnými financemi přiblížila, tato realita nás musí vést k tomu, že jedinou rozumnou, správnou alternativou pro tuto zemi je provádění reforem. Vy před reformami strašíte a nejste k nim ochotni. My ano!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla druhá interpelace. Třetí interpelaci vznáší pan poslanec Karel Šidlo, a to ve věci soudcovských talárů. Prosím pana poslance o jeho interpelaci.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, zajímá mě, proč vaše vláda nepodporuje konkurenční prostředí a průhledné tržní vztahy. Váš ministr spravedlnosti např. nezakročil proti monopolním dodávkám advokátních talárů za vysoké ceny. Proč nedošlo k rozbití předrženého monopolu dodavatele advokátních talárů a v čem vaše vláda očekává přínos těchto advokátních talárů s unikátním vzhledem, který nedokáže napodobit z běžně dostupných materiálů žádný výrobce? Zvolená specifická výzdoba stuh talárů žakárovým vzorem snad není na žádném taláru na světě. Nebo snad znáte jinou zemi, kde se vyskytuje? Proč tedy jenom v České republice? Souvisí to snad se skutečností, že iniciátor advokátních talárů JUDr. Jiroušek byl dle sdělovacích prostředků oficiálním kandidátem vaší strany na místo ministra vnitra při odvolání ministra Johna z funkce ministra vnitra a prosazoval při jejich zavádění zájmy vaší strany a vlády? Nebo s tím, že monopolní dodavatel talárů začal dle údajů v informačním systému veřejných zakázek vyhrávat zakázky za doby ministra Langera a od té doby se podílel na šití pro české předsednictví, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany? Nebo existují racionální důvody, pro které podporujete existenci monopolu dodavatele advokátních talárů, čímž se navracíte k pozitivnímu hodnocení monopolů státem z doby před rokem 1989? Děkuji za vaši odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šidlovi. Pan premiér má pět minut k dispozici na odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, povinnost advokátů nosit stavovský oděv, tzv. talár, byla zavedena novelou zákona o advokacii č. 219/2009 Sb. s účinností od 1. září roku 2009. Touto novelou bylo do zákona o advokacii doplněno ustanovení § 17a v tomto znění: V odstavci prvním: V trestním řízení před soudem, řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem je advokát povinen používat stavovský oděv advokáta. A odstavec druhý téhož paragrafu: Komora stavovským předpisem stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta.

Znovu opakuji: Komora stavovským předpisem stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta.

Této změně předcházela několik let trvající diskuse uvnitř advokátního stavu, organizovaná Českou advokátní komorou, o vhodnosti zavedení advokátních talárů. V rámci této diskuse zaznívaly opačné názory pro a proti zavedení talárů. Pro svědčily argumenty zvýšení vážnosti advokátů zejména ve srovnání se státními zástupci, kteří tvoří před soudem v trestním řízení protistranu a nosí povinně talár. Proti zaznívaly námitky, že jde o zbytečnou regulaci advokacie a nepraktickou obtíž. Výsledkem diskuse byla mírná převaha zastánců talárů v komoře a kompromisní návrh komory na jejich zavedení. Kompromis spočíval v omezení povinnosti užívat talár pouze na trestní řízení a na jednání před nejvyššími soudy a Ústavním soudem. V jiných řízeních lze užívat talár dobrovolně. Ministerstvo spravedlnosti převzalo tento závěr do novely.

Část advokátů se s taláry nesmířila. Vzhledem k tomu, že samotné užívání talárů je dnes již platným a účinným právem, přenesl se spor o taláry na způsob jejich pořizování. Česká advokátní komora stanovila dle zmocnění v zákoně usnesením předsednictva č. 4/2010 ze dne 8. 6. 2010 vzor taláru. Zároveň stanovila, že vzhled taláru je pro všechny advokáty jednotný, že zhotovení taláru si advokát zajišťuje na své náklady prostřednictvím objednávky u dodavatele stanoveného Českou advokátní komorou a vzor taláru je chráněn průmyslovým vzorem. Postup komory byl odůvodněn snahou o jednotný vzhled talárů.

Komora zorganizovala výběrové řízení jak na grafický návrh talárů, tak i na jejich zhotovitele. Čili komora - nikoli stát. Ve výběrovém řízení uspěla oděvní firma Blažek, která nabídla nejvhodnější materiály, kvalitu střihu a šití a schopnost dodávek potřebného počtu talárů ve stanoveném čase. Výsledek výběrového řízení a podmínky jednotnosti se staly předmětem sporu, neboť několik advokátů zpochybnilo jistý monopol dodávek talárů a jejich cenu zhruba 5000 korun s tím, že si jej chtějí nechat vyrobit sami. Jejich podnětem ve věci se zabýval Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který na jedné straně schválil postup advokátní komory s ohledem na potřebu zajištění rychlosti dodávek, na druhé straně vyslovil, že do budoucna by měla být umožněna konkurence dodavatelů. Tento závěr se jeví problematický, neboť se příčí potřebě jednotnosti vzhledu talárů. Závěr byl vysloven pouze v neformálním odůvodnění přípisu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže bez přímých procesních důsledků.

Česká advokátní komora požádala o legislativní podporu svého dosavadního postupu poslance ústavněprávního výboru. K návrhu poslance JUDr. Jana Chvojky z České strany sociálně demokratické schválil ústavněprávní výbor pozměňovací návrh k aktuálně projednávané novele zákona o advokacii, tisk 216, v tomto znění: V § 17a se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní: "Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP