(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to byla interpelace pana poslance Látky na ministra Kubiceho, která bude tedy vyřízena písemně. Další je šestá interpelace, to je poslanec Ivan Ohlídal. On by měl interpelovat ministra Josefa Dobeše, který, jak jsem dostal informaci, do 17. hodiny je omluven. Ale vy to asi přednesete i tak.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl jsem pana ministra Dobeše interpelovat v závažné věci podle mého soudu, a to ve věci řešení situace spojené s neoprávněným získáváním akademických titulů.

Jistě si všichni přítomní vzpomínáte, že zhruba na konci minulého roku poslanci ČSSD podali novelizaci vysokoškolského zákona, která, myslím si, docela rozumným a účinným způsobem řešila právě odnímání neoprávněně získávaných akademických titulů. Tehdy pan ministr Dobeš, a nejen on, ale celá vláda přispěli k zamítnutí této naší novely už v prvním čtení se zdůvodněním, že vláda a ministr Dobeš připraví lepší variantu řešení tohoto problému v rámci budoucí komplexní novelizace vysokoškolského zákona. Před několika týdny byl vydán Ministerstvem školství věcný záměr komplexní novelizace vysokoškolského zákona, a ejhle. Tento problém tam vůbec řešen není. Zůstává při stejné situaci, jaká je dnes, a to při tom, že tento problém bude řešen prostřednictvím správního řádu. A jak víme např. v případě Právnické fakulty Západočeské univerzity, i když tam se jednalo o zjevné porušení zákona v souvislosti se získáváním akademických titulů některých lidí, tak se nepodařilo tento správní řád využít k oprávněnému odnětí těchto titulů.

Takže musím konstatovat, že pan ministr Dobeš lhal. Lhal, když řekl, že toto bude ošetřovat sám ve svém návrhu komplexní novely vysokoškolského zákona. Byla to jen výmluva, aby z nějakých důvodů (předsedající upozorňuje na čas), na které se ho ještě zeptám v písemné interpelaci, aby mi musel odpovědět, takže doufám aspoň, že se přes písemnou interpelaci dovím tyto důvody pana ministra a celé vlády, proč takto podivným způsobem postupují. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Už jsem řekl, že ministr Dobeš je do 17. hodiny omluven. Toto může být vyřízeno také pouze písemně.

Paní poslankyně Marta Semelová má v úmyslu interpelovat ministra Leoše Hegera ve věci snižování počtu lůžek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na situaci kolem rušení lůžek v nemocnicích, a to z důvodu, že informace o tomto problému se značně liší. Všeobecná zdravotní pojišťovna údajně vyjednává se zástupci krajů o podpisu dodatků. Myslím si, že Ministerstvo zdravotnictví by mělo nejdříve zanalyzovat situaci s ohledem na dopady na zdravotnická zařízení a na pacienty, ale také, jaké důsledky by to mělo pro zaměstnance nemocnic. Zároveň je nutné stanovit jasná pravidla, tak aby byla zajištěna dostupnost sítě pro všechny občany. Na základě této analýzy je teprve možno připravovat nějakou podobu restrukturalizace na lůžka následné péče.

Chci se proto zeptat, jaký je současný stav, zda je v tuto chvíli projednáváno rušení lůžek v krajích, případně v jakém počtu, a konečně, jak chcete dále postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme! deklarovalo, že jedním ze zdrojů efektivizace zdravotnictví je i restrukturalizace lůžkového fondu. Je to podloženo srovnávací analýzou s evropskými zeměmi. Faktem je, že v Rakousku a Spolkové republice Německo je lůžek stejně jako u nás, ale ve všech ostatních zemích převládá model menší počet akutních lůžek a více lůžek následné péče a je to všeobecně pokládáno za věc, která zvyšuje efektivitu systému.

Pokusy u nás síť lůžkových zařízení nějak upravovat a upravovat počty lůžek, tady byly několikrát. Počet lůžek se za posledních 20 let snížil asi o 20 tisíc, ale pořád zůstává na vysoké úrovni 55 tisíc přibližně na republiku.

A jenom pro příklad druhého extrému. Ve Švédsku, které má zhruba stejný počet obyvatel, je asi 25 000 lůžek, ale je to vykompenzováno těmi lůžky následnými.

Takže paralelně jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Všeobecná zdravotní pojišťovna vyhlásily aktivitu na snižování lůžek. Ta aktivita není jednorázová na snížení, které by mělo dojít v plném rozsahu v letošním roce, a byla provázena slibem, že analýzy budou předcházet, a na nich se právě teď pracuje. Jsme ve fázi, kdy jsme dostali první odhady lůžkových kapacit a jejich změn v Praze od Všeobecné zdravotní pojišťovny a teď je ministerstvo zdravotnictví začíná analyzovat. Jinak náš první náměstek dr. Pavelka je ve styku s kraji a snaží se situaci monitorovat. S Jihomoravským krajem jsme podepsali memorandum o spolupráci a hodláme ty sliby naplnit.

Analýzy se týkají počtu lůžek, který je v každém kraji trošku jiný, struktury jednotlivých oborů a víceméně obložností, které jsou velmi různé. Jsou oblasti, kde jsou lůžka využita velmi nízce.

Proces je tedy v běhu. My rozhodně před jakýmikoli kroky, na kterých bude účastno Ministerstvo zdravotnictví, budeme oznamovat své záměry a podrobíme je veřejné diskusi. Budeme spolupracovat s hejtmany, protože tam, kde je ingerence ať fakultních nemocnic nebo jiných přímo řízených organizací, je na tom systému lůžek potřeba kooperovat, a tam, kde budeme moci ovlivňovat my jenom fakultní nemocnice, naše představa je snížení asi o 10 %. Zase diferencovaně. Z těch 10 % polovina by mohla být nahrazena následnými lůžky, někdy i přímo v zařízeních, kde to umožňuje vnitřní efektivitu zvýšit, protože lůžka slouží jako určitý polštář, než je pacient přeřazen z akutní péče do nějakého jiného zdravotnického zařízení pro péči následnou.

Nemyslím si, že budou probíhat nějaké drastické změny. Podle mých osobních odhadů ta lůžka - jestli bude plán vyplněn, bude znamenat asi třetinovou redukci záměru 10 % a v dalších letech už by to mělo postupovat systémem nikoli administrativním, ale motivačním pro pacienty. Chceme zavést systém výkonové platby ve smyslu platby za diagnózu a iniciovat větší pohyb pacientů mezi zdravotnickými zařízeními, která nebudou pacienty odmítat, ale spíše lákat, protože každý pacient by měl přinést peníze do rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je možné ještě - paní poslankyně nebude, takže můžeme ukončit tuto interpelaci. Další je interpelace Františka Bublana na ministra Radka Šmerdu ve věci zakázek Ministerstva dopravy pro SUB A.S. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Vzhledem k tomu, že nikdy nevíme, kdo z vlády bude obětován na interpelace, stejnou otázku jsem položil panu premiérovi, dostal jsem na ni odpověď, tak já se své interpelace na pana ministra vzdávám a tím se mu omlouvám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP