(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, můžeme tedy postoupit dál. To je opět Antonín Seďa - protikorupční policie a ministr vnitra, který není přítomen. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, minulý týden jsem vás interpeloval ve věci zneužívání fondů na placení policejních informátorů u protikorupční policie. Informace získané ze sdělovacích prostředků jsem považoval za velmi závažné, nicméně nyní se vyjádřil bývalý ředitel protikorupční policie Libor Vrba s tvrzením, že někdo chce touto aférou rozložit tuto elitní složku Policie České republiky.

Vážený pane ministře, jste přesvědčen jako pan Vrba, že jde o cílenou diskreditaci bývalého vedení tohoto útvaru se záměrem rozložit protikorupční policii, aby se nevěnovala závažným kauzám? Podle informací ze sdělovacích prostředků měli podřízení pana Vrby šlapat do zaběhnutých penězovodů a blížili se podstatě. Je otázkou, jaké podstatě, ale údajně vyšetřovatelé najeli na nový způsob práce a možná se k těm velkým rybám blížili. Tyto velké ryby však pan Vrba nedefinoval.

Proto se ptám vás, pane Kubice, člověka, který v roce 2006 předkládal výboru pro obranu a bezpečnost svoji zprávu o prorůstání organizovaného zločinu do politiky. Opravdu vás, pane ministře, neděsí toto tvrzení bývalého ředitele protikorupční policie? A pokud vás děsí, jak danou záležitost budete řešit? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bude pouze písemné. Pan poslanec Václav Votava, který má připravenou interpelaci na ministra Kamila Jankovského, kterého jsem tu viděl. A už je tady, prosím, můžete tedy začít.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v září 2010 na 5. schůzi Poslanecké sněmovny jsem vznesl interpelaci ve věci problematiky podpory vymezených regionů se soustředěnou podporou státu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Vy jste mi tehdy napsal velice pozitivní dopis, který jsem také ocenil, že v současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj nový návrh státního programu Podpora regionálního rozvoje pro roky 2011 až 2014, který bude zaměřen na požadovanou podporu pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony a že v rozpočtu bude vyčleněna částka 417 mil. korun. Já jsem se znovu ptal na tuto problematiku při interpelaci v únoru tohoto roku a odpověděl jste mi, že na rok 2011 byly připraveny dva podprogramy - jeden je Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů, tam vím, že je tento program otevřen, a druhý je Podpora obnovy a rozvoje venkova. V těchto podprogramech by mělo být alokováno dohromady 367 mil. korun.

Samozřejmě mě zajímá aktuální stav, především tedy podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova. Rád bych tedy znal vaši odpověď, kdy bude otevřen, kolik v něm bude prostředků a zdali bude moci být čerpán ještě v tomto roce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže teď požádám pana ministra Jankovského, aby na to reagoval. Prosím, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Já se pokusím v krátkosti odpovědět. Skutečně v tuto chvíli máme otevřeny dva podprogramy, ve kterých jsou finanční zdroje, to je Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů. Je tam částka 367 mil. korun, která je rozdělena řádově na půl. Ten třetí podprogram, to znamená podpora slabých regionů, to je podprogram, který je u nás neustále otevřen, ale v tuto chvíli nemáme k dispozici žádné finanční zdroje, které bychom do tohoto programu v tuto chvíli mohli dát. Už tak ta čísla v obou těch programech jsou relativně nízká a z toho důvodu otevírat program pro hospodářsky slabé regiony jako ten třetí podprogram s nějakou minimální částkou nemělo cenu. Zatím v tuto chvíli já bohužel nevidím žádnou perspektivu v tom, že by se pro tento rok uvolnily zdroje někde z programů, kde by se čerpalo špatně. Samozřejmě v průběhu června budeme dělat revizi čerpání těchto programů, ale zatím podle toho vývoje se mi zdá, že tam zatím nebudeme moci peníze uvolnit. To je asi tak v krátkosti všechno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám ještě pana poslance Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Chtěl bych říci, že usnesení vlády ohledně podpory hospodářsky slabým okresům je v platnosti. Je tam stanoven i okruh okresů nebo regionů, na které se vztahuje. Já si myslím, pane ministře, že by měl být tento podprogram také finančně naplněn. Myslím, že na to spoléhají i starostové obcí, kteří mají připraveny pro realizaci své projekty, a myslím si, že by jim to i hodně pomohlo řešit svízelnou situaci, která v řadě těchto právě slabých okresů, hospodářsky slabých okresů, je. Takže bych se moc a moc přimlouval za to, aby se prostředky našly, třeba i z jiných programů, které jsou méně využívány, a aby tento program pro hospodářsky slabé regiony, hospodářsky slabé okresy, byl také naplněn a mohl sloužit svému účelu a starostové obce a města také mohli z něj čerpat potřebné prostředky pro realizaci svých záměrů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli ještě... Není třeba. Tak to můžeme ukončit a zeptám se pana poslance Jana Chvojky. Prosím, pan poslanec Jan Chvojka bude interpelovat nepřítomného Jiřího Pospíšila.

 

Poslanec Jan Chvojka: Vážený nepřítomný pane ministře, tento týden se v některých médiích objevily závažné informace, které se týkají vašeho působení ve funkci ministra spravedlnosti v bývalé vládě Mirka Topolánka. Konkrétně se pak jedná - a asi to nebude pouze můj názor - o nepřiměřené odměny pro bývalou vedoucí vašeho kabinetu Martinu Kovaříkovou.

Pro připomenutí: Dle informací médií jste výše zmíněné Martině Kovaříkové nechal na odměnách v období roku 2008 a ledna až května roku 2009 vyplatit přes tři čtvrtě milionu korun. Jsem velmi znepokojen tím, že vy jako člen vlády, která se sama nazývá vládou rozpočtové odpovědnosti, jste v minulosti neváhal tímto způsobem plýtvat veřejnými prostředky. Pokud jsou tyto informace pravdivé, což předpokládám, neboť jste je nevyvrátil, nelze předpokládat, že veřejnost bude uspokojena vaším vyjádřením, že - cituji: "Kovaříková je zaměstnankyní Ministerstva spravedlnosti již od konce 90. let. Svou práci vykonává naprosto spolehlivě, s plným nasazením a podřizuje jí veškerý volný čas."

Pane ministře, nevěřím tomu, že na vašem ministerstvu pracuje pouze jediný zaměstnanec, který plnil pracovní povinnosti s takovým nasazením, že si zasloužil takto nestandardně vysoké odměny. Nebo si mám vaše slova vykládat tak, že v minulém volebním období, kdy jste byl stejně jako dnes ministrem spravedlnosti, jste byl obklopen desítkami neschopných úředníků a pouze jednou vysoce pracovitou úřednicí? Ostatně vzhledem k faktu, že na vašem ministerstvu je v současné době nejvyšší počet náměstků, jaký Ministerstvo spravedlnosti vůbec pamatuje, mohu si poměrně oprávněně dovolit pochybovat o kvalitě vaší personální politiky.

Zdá se ale, že se příliš nelišíte od svých současných vládních kolegů. Podobné aféry s vyplácením nestandardně a nemorálně vysokých odměn pro své nejbližší spolupracovníky jsme v minulosti mohli zaznamenat již u ministra Dobeše, který stejně jako vy odměňoval rovněž vedoucí svého kabinetu, u bývalého ministra vnitra Radka Johna, který mezi jedenáct svých nejbližších spolupracovníků rozdělil na konci minulého roku 2,7 mil. korun, a nakonec u samotného premiéra Nečase, který vyplácel stotisícové odměny někdejší vedoucí svého sekretariátu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dnes už se nedivím, že jste se k žádné z těchto afér svých vládních kolegů nijak nevyjadřoval. (Předsedající: Čas!) Zřejmě jste dobře věděl, že i ve vašem případě se může objevit podobné zjištění.

Vážený pane ministře, žádám vás o odpovědi na následující dotazy. Působí dnes Martina Kovaříková opět na Ministerstvu spravedlnosti a popř. v jaké pozici? Pokud ano, pobírá nebo bude pobírat Martina Kovaříková podobně vysoké odměny? Pokud ne, uplatňujete podobný princip systému odměňování u jiného stávajícího zaměstnance Ministerstva spravedlnosti? Předposlední otázka: Je podle vás morální vyplácet podobně vysoké odměny pro jednoho jediného pracovníka a činit tak i dnes? A poslední otázka: Uvědomujete si, že tímto přístupem jste se podílel na takovém stavu státní pokladny, který vaše strana i další strany v současné vládní koalici kritizovaly? Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP