(16.40 hodin)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Vážený pane ministře, i když bych mohl být na vás hodně krutý za činnost Státního fondu životního prostředí, v tento významný den budu na vás mimořádně hodný. Takže k mé interpelaci.

Státní fond životního prostředí České republiky poskytuje dotace z národních zdrojů na projekty, které nelze podpořit z peněz Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí nebo z programu Zelená úsporám v rámci takzvaných národních programů. Jedním z těchto programů je Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jehož cílem je zlepšení zdravotního stavu u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Je dobře, že vůbec bylo něco takového pro děti se zhoršenou kvalitou ovzduší zahájeno. Bohužel, ani tento program není dokonalý a dle mého názoru by si zasloužil určité zdokonalení, tak aby mohl lépe sloužit svému účelu.

K tomuto programu mi dovolte sdělit několik připomínek. Ozdravný pobyt má být na 10 a více dnů, maximální příspěvek je 300 korun na jeden den a dítě. Bohužel je tato výše příspěvku velice nízká, neboť za tuto částku již málokdo dnes poskytuje služby pro dítě. Rozdíl mezi skutečnými náklady denního pobytu a dotací je tak velký, že zejména pro sociálně slabé rodiny je velice složité takovýto ozdravný pobyt pro své dítě financovat. Důsledkem je pak to, že děti ze sociálně slabších rodin pak na tyto pobyty vůbec nejezdí.

Dle přílohy č. 5 tohoto programu, takzvaná Specifikace environmentálně zaměřeného programu, jsou školy nuceny k tomu, aby environmentální program byl zajišťován dodavatelskými organizacemi, které takovéto služby nabízejí, např. různá občanská sdružení. Tento program by si chtěly školy často zorganizovat samostatně, aby tím ušetřily náklady na tento ozdravný pobyt. Většina škol si dnes dokáže sama utvořit takovýto program pro děti na ozdravné pobyty. Již dnes většina těchto škol má své environmentální pracovníky z řad učitelů.

Takovýchto připomínek mám celou řadu. Ale nyní k mé otázce. Plánujete vylepšit tento program tak, aby opravdu a zcela dokonale pomáhal dětem z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Pane místopředsedo, děkuji pěkně za vznesený dotaz. Já bych si dovolil jenom doplnit, jaká je asi aktuální situace. Aktuální výzva byla vypsána 24. listopadu, resp. 15. prosince zveřejněna, uzávěrka byla 14. ledna, celkově v rámci tohoto bylo podáno 37 žádostí, z nich 30 bylo kladně vyřízeno. Předkládám, že pan poslanec se sám účastnil. Celkově by mělo díky tomu vyjet na ozdravný pobyt 3 175 dětí. Bylo správně řečeno, že 300 korun na jednoho žáka je maximální podpora, přičemž alokace je pak nejvýše 90 % nákladů.

K vznesenému dotazu mohu říci jen jedno. Musím říct, že sdílím některé výhrady k nastavení tohoto programu. My připravujeme další výzvu pro druhé pololetí tak, abychom dosáhli na topnou sezónu roků 2011 - 2012.

Osobně nevím, jakým způsobem u těch příspěvků, protože naší ambicí je vytvořit zhruba 30milionový roční objem na tyto programy, z čehož 2/3 by byly národní zdroje a 1/3 by tvořily prostředky plynoucí z dobrovolných dohod. V tuto chvíli jsou uzavřeny dvě z těch zhruba osmi, které mají být a které dohromady mají alokovat částku zhruba 5,2 mil. korun: 5 od Arceloru Mittal a 2 mil. od chemického závodu. O zbylých jednáme, v tuto chvíli s Biocel Paskov, Třinecké železárny, EVRAZ Vítkovice a OKK Koksovny. Ty jsou v jednání. To je tedy k té částce. Pokud tedy bude více peněz, je možné zvýšit maximální částku.

A co se týká environmentálnosti programu a toho, že mohou zajišťovat školy samy o sobě a nemusí zabezpečovat prostřednictvím subjektů, musím říct, že já s touto výhradou zcela souhlasím a myslím si, že je to velmi logické. Sám jsem byl překvapen, že to tak je. A mám pocit, že ten program sám o sobě samozřejmě musí obsahovat environmentální prvky, neboť ho financuje Ministerstvo životního prostředí. Ale v tomto ohledu věřím, že školy jsou toho schopny. Koneckonců mají pro to vyškolené pedagogy i dostatek pomůcek. Spíš bych vedl debatu, jestli třeba jim nemáme poskytnout pomůcky, které by byly vhodné - učebnice nebo něco takového, pokud vůbec.

A musím říci, že co se týká toho - tak ten program sám o sobě přece v sobě zahrnuje také otázku podpory turismu v té oblasti, ať už jsou to Beskydy nebo Jeseníky jako dvě nejbližší destinace v rámci Moravskoslezského regionu.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Šincl ještě jednou.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano. Děkuji. Já bych jenom doplnil, že vaše slova mě potěšila, ale z tohoto projektu bohužel nemohou být hrazeny náklady na učitele, vychovatele, zdravotníky, noční službu atd. Nevím, jestli víte, ale bez nich to opravdu nelze uskutečnit. Náklady spojené s jejich účastí musí hradit škola nebo zase ti rodiče.

Nevím, jak je to s proplácením dané částky žadatelům. Domnívám se, že je to až po uskutečnění ozdravného pobytu. Školy mají ovšem problém s předfinancováním z vlastních zdrojů, které následně přenáší na sociálně slabé rodiče, kteří bohužel u těchto jmenovaných sociálně slabších rodin nedisponují takovou částkou a museli by si brát zase půjčku pro dané dítě, které prostě chce jet na tento ozdravný pobyt. Myslím si, že peníze na ozdravné pobyty školám by měly být placeny předem nebo zálohově - tak bych to nazval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Bude ještě reagovat pan ministr, je-li na co?

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji za tento podnět. Jak jsem řekl, připravujeme novou výzvu a v rámci té je dobré se zamyslet nad všemi faktory. Nevím, co je nebo není možné v rámci nastavených pravidel - širší, než je tato konkrétní výzva. Nicméně, jak říkám, děkuji za tento podnět. Myslím, že v mnoha ohledech tam některé změny opravdu jsou potřeba.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Teď bych požádal pana poslance Václava Klučku. Nemá tady sice pana ministra Kubiceho, ale bude zřejmě interpelovat i tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já už jsem si zvykl na to, že tady pan ministr Kubice není a možná ani ještě příště a přespříště nebude. Já ho chci jenom upozornit, jestli si je vědom taky toho jako já, že snižováním provozních nákladů nebo snížením provozních nákladů v rozpočtu na rok 2011 v oblasti práce policie dochází k snižování kvality jejich práce. Víte, situace je vskutku až absurdní. Policisté úpěnlivě sledují, kolik projezdí pohonných hmot, jestli se vejdou do limitu, který mají k dispozici. Policisté sice vyjedou na oznámení toho či onoho případu, kde došlo skutečně jak k spáchání přestupku, tak eventuálně i trestného činu, zanesou to do základního protokolu. A světe, div se, on už nemá kdo tam vyjet, aby mohl celou tu situaci prošetřit.

Jestlipak si pan ministr Kubice uvědomuje za tu krátkou chvíli, co na ministerstvu je, že situace je opravdu dramatická? Opravdu dramatická. Teď mám na mysli v efektivitě vlastní práce policie. Snižování skutečně zasáhlo velmi a velmi špatným způsobem práci této složky, která zabezpečuje vnitřní bezpečnost v tomto státě. Ptám se tedy, nakolik už pan ministr poznal tuto skutečnost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak, tím tato interpelace končí. Další interpelující je pan poslanec Jan Chvojka. Ten tady není přítomen. Možná také proto, že tu nemá ministra. Stejně jako já. Takže tohle také přeskočíme a rovnou se obrátíme na poslance Václava Votavu, který by interpeloval ministra Kamila Jankovského ve věci hospodářsky slabých regionů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jsem už v prvém vstupu nebo v prvé interpelaci dostal určitou odpověď od pana ministra. Také jsem řekl, že počítám s tím, že by bylo velice dobré, kdyby došlo k naplnění toho programu. Ale já chci vznésti jinou otázku. Mimochodem, také jsem byl dotazován od občanů z hospodářsky slabých okresů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP