(17.10 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Tato prodejní a nákupní transakce trvá a ještě pravděpodobně bude trvat řadu měsíců a také bude případně podléhat schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K vypořádání obchodu by v případě všech pozitivních s tím souvisejících stanovisek mohlo dojít nejdříve v létě tohoto roku. Tento krok by měl společnosti ČEZ mimo jiné umožnit snížení měrné emise skleníkových plynů. Existuje reálný předpoklad, že elektrárna Chvaletice by měla být provozována i v budoucnosti, což vyplývá i ze skutečnosti, že by měla mít k dispozici tuzemské uhlí, jak jsem zmínil.

Je třeba však upozornit též na skutečnost, že od roku 2015 vejde v platnost nová směrnice Evropské unie o průmyslových emisích, která zpřísní emise produkované z velkých zdrojů. Dá se tedy očekávat, že u elektrárny Chvaletice budou muset být přijata taková opatření, která budou požadavky nové směrnice naplňovat. Prakticky se tedy jedná o provedení rekonstrukce nebo dočasné omezení provozu. S provozováním tohoto energetického zdroje jsou rovněž vázány příslušné licence podle energetického zákona, které provozovateli zdroje definují základní povinnosti, které musí plnit.

Protože součástí kontraktu o prodeji elektrárny Chvaletice by mělo být rovněž zajištění dlouhodobé dodávky hnědého uhlí, není pravděpodobný dovoz této suroviny ze zahraničí. Z hlediska přípravy aktualizace státní energetické koncepce, která by měla být předložena do konce letošního roku vládě k projednání, je možno říci, že se zároveň nepředpokládají ani masivní vývozy elektrické energie po roce 2015 a spíše se jedná o zachování určitého výkonového přebytku, který je nutný pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu domácí elektrizační soustavy. V dlouhodobé struktuře výroby elektřiny se předpokládá postupné zvyšování podílu jaderné energetiky na úkor snižujícího se podílu uhlí.

Jinými slovy, co se týká dovozu uhlí, toto nehrozí. Co se týká nahrazení tohoto zdroje do budoucna, předpokládáme utlumování těchto klasických zdrojů na úkor jaderné energie. To je v souladu s energetickou koncepcí, kterou aktualizujeme. A co se týká případných sociálních kompenzací v rámci tohoto prodeje, jsem informován o tom, že součástí případného kontraktu bude i převzetí všech závazků vyplývajících z dosavadních smluv, které jsou mezi odbory a zaměstnavatelem uzavřeny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nic k tomu nebude, takže to můžeme ukončit. Dobře. Další interpelace je paní poslankyně Marta Semelová na ministr Jaromíra Drábka ve věci financování sociálních služeb. Prosím, můžete.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, mezi kraji a Ministerstvem práce a sociálních věcí vznikl spor týkající se ohrožení financování sociálních služeb. Mám na mysli přidělování peněz krajům a neziskovému sektoru. Bohužel na podobné spory doplácejí vždy ti, kteří dané služby potřebují, ale také ti, kteří je poskytují či jejich poskytování zabezpečují. Problém je, že do krajů pro tento rok šlo o půl miliardy korun méně než loni a že došlo ke snížení příspěvků na péči u prvního stupně, které mířily do neziskového sektoru. Na dotace na sociální služby má jít v letošním roce 6,1 mld. korun, přičemž většinu už Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělilo. Zbývá 130 mil., které by měly být poskytnuty podle příslibu do června. Objevují se však informace, že Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto prostředky dosud nemá. V tom případě by hrozilo, že kraje nebudou moci sociální služby zajistit.

Chci se proto zeptat, jaká je situace, zda najdete peníze na dofinancování sociálních služeb v krajích a také, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí konzultovalo rozdělení zbývajících dotací s kraji a zda jejich požadavky vzalo v úvahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám pana ministra, aby na to reagoval.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Paní poslankyně, já rád na tuto otázku odpovím, protože si myslím, že i to přispěje k vyjasnění některých nedorozumění nebo nepřesných informací, které kolem této oblasti kolují.

Je to skutečně tak, jak jste říkala, že celková výše dotací na sociální služby, ty, které jsou rozdělovány na takzvané programy krajské, to znamená ty, které připravují a navrhují kraje, tak jsou pro rok 2011 v objemu 6,1 mld. korun. A já hned na úvod chci říct, že ty peníze jsou k dispozici. To znamená celá ta částka včetně toho nerozděleného zbytku, který bude rozdělován v následujících dvou měsících, tak celá částka je k dispozici. Není tam žádný problém.

Naopak vzhledem k tomu, že na základě prvního kola byly velmi výrazně podfinancovány terénní služby nadregionálního charakteru, tak já jsem rozhodl o uvolnění dalších prostředků ve výši 58 mil. korun právě na tyto terénní služby nadregionálního charakteru a ty bereme z rezervy pro krizové situace. Myslím si, že je to v tuto chvíli oprávněné. Takže k žádnému dalšímu snížení objemu prostředků nedochází, naopak dochází ještě ke zvýšení o 58 mil. korun.

Těch 130 mil. korun, o kterých jste mluvila, to je správná částka, to je částka nevyčerpaná z prvního kola a určená pro druhé kolo, tak tuto částku s největší pravděpodobností, to rozhodnutí jsem ještě formálně neučinil, ale s největší pravděpodobností rozdělíme na částku 100 mil. korun, ze kterých dofinancujeme ještě v rámci prvního kola ta zařízení, která jsou v tuto chvíli v kritické situaci, protože na základě návrhů krajů dostaly výrazně méně prostředků než vloni, nikoliv o 10 %, ale chceme dofinancovávat ta zařízení, která dostala na základě požadavku krajů o více než 30 % méně. To znamená tam, kde dotace klesla pod 70 % loňské hodnoty a není to ovlivněno tím, že se například snížila kapacita té služby nebo že tam došlo k nějakému úbytku poskytovaných služeb, tak tam chceme přednostně dofinancovávat ještě v rámci prvního kola a toto dofinancování proběhne rozhodnutím ministerstva. To znamená tam my budeme posuzovat skutečně rozsah služeb a poměr dotace oproti loňskému roku tak, abychom maximálně eliminovali ty excesy, které se bohužel v některých krajích udály. Já jsem k tomu uváděl konkrétní příklady, když tak je samozřejmě můžu poskytnout.

Zbývajících 30 mil. bude standardně rozděleno tak jako každý rok ve druhém kole. Ale i ve druhém kole, předesílám, se budu snažit o to, aby byly pokryty požadavky na stávající služby. To znamená v situaci letošního roku nepředpokládám, že bychom ve druhém kole, tak jako se to dělo v některých letech, dofinancovávali nebo financovali vznik nových služeb. Prostě budeme se snažit maximálně pokrýt situaci, která je dnes ve stávajících zařízeních.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě bude následovat doplňující otázka.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já děkuji za odpověď, pane ministře. Ještě bych se chtěla zeptat, uváděla jsem to i ve své interpelaci, ohledně té komunikace. Vy tady říkáte, že v tom druhém kole, nebo v tom dofinancování peněz budete rozhodovat ze strany ministerstva. Přesto bych se chtěla zeptat na to, jestli došlo k nějaké konzultaci s kraji a jestli kraje jsou s tím srozuměny a jestli s tím takhle souhlasí, nebo jaký je postup, protože médii probleskávají právě informace, že některé kraje se proti tomu dost bouří.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP