(9.20 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl hlavní důvody, jež vedou k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. První důvod spočívá v potřebě implementovat směrnici Evropského parlamentu o zjednodušení podmínek transferu produktů pro obranné účely uvnitř Společenství. Druhý důvod souvisí s naplněním programového prohlášení vlády v části, která předpokládá nově upravit v zákoně postavení ministerstev obrany a vnitra, aby tato dvě ministerstva mohla přímo realizovat nákupy vojenského materiálu.

Návrh byl projednán výborem pro obranu a bezpečnost, kde byly přijaty pozměňovací návrhy, jež jsou předloženy ve sněmovním tisku 317/1, a s těmito pozměňovacími návrhy předkladatel souhlasí.

Opět požádám o propuštění tohoto návrhu do třetího čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 317/1. Zpravodajem tohoto výboru je pan poslanec Viktor Paggio. Prosím pana poslance o jeho zpravodajský úvod.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona na své 13. schůzi 25. května 2011 a vydal usnesení, které, jak již bylo řečeno, vám bylo rozdáno jako tisk 317/1. Nejde o nic velkého, jsou to spíše technické připomínky, mnoho z nich z dílny samotného Ministerstva průmyslu a obchodu. Jediná věcná změna, která tam je, řeší případy, kdy je zbraň, například šavle nebo střelná zbraň, vyvezena českými zástupci jako dar představitelům cizího státu. Zbytek jsou čistě technické úpravy a výbor doporučuje tyto úpravy přijmout.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Je do ní přihlášen jako první pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, v průběhu prvního čtení návrhu zákona jsem zdůvodnil veto sociální demokracie proti projednávání návrhu zákona podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Ukazuje se, že toto veto mělo své opodstatnění, protože garanční výbor přijal pozměňující návrhy, které zpřesňují vládní návrh.

Nicméně chtěl bych slyšet veřejné ujištění od pana ministra a od členů vlády, že předkládaná novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem je v souladu s projednávanou novelou zákona o veřejných zakázkách.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nově předložený § 12a má být naplněním programového prohlášení vlády ze dne 4. 8. 2010, kterým se vláda zavázala k větší míře transparentnosti a k umožnění realizovat Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra přímé nákupy bez zprostředkovatelů. Osobně podporuji tento návrh, který původně vyšel z dílny sociální demokracie. Zároveň však musím upozornit, že přímé obchody ještě neodstraní možné korupční chování zadavatelů. Podle mého názoru jedinou obranou proti korupci a klientelismu je účinné prosazování vojenských nákupů podle zákona o veřejných zakázkách a v souladu s dlouhodobým a středním plánováním akvizic resortů Ministerstva obrany a vnitra.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se ještě na přihlášku další do obecné rozpravy. Není žádná. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím o slovo pana poslance Václava Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se prosím chci jenom přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který jste dostali na stůl. Týká se určité slovní a technické úpravy § 24. Musím říci, že tento návrh jsem konzultoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu, souhlasí s tímto návrhem, abychom upřesnili tuto záležitost. Je to jenom technická věc. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Klučkovi. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona, tedy končím projednávání bodu 13, sněmovního tisku 317 ve druhém čtení. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 14. Jde o

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 327/ - druhé čtení

Pan ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek uvede z pověření vlády tento návrh.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím pouze zrekapitulovat, že návrh této novely zákona vyplývá ze závazku České republiky transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a směrnici Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Při projednávání této novely o hospodaření energií v hospodářském výboru bylo odsouhlaseno několik pozměňovacích návrhů a já se k těmto návrhům vyjádřím až v rámci třetího čtení. Přesto poprosím Sněmovnu, aby propustila i tento návrh do třetího, závěrečného čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru a obdrželi jsme usnesení tohoto výboru, sněmovní tisk 327/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Cyrila Zapletala, který dnes nahradí pana poslance Milana Urbana. Prosím.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, vážená paní předsedkyně, za slovo. Hospodářský výbor projednal tento materiál, nebo tisk 327, dne 25. května a doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento tisk ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak jak vám byly rozdány na stůl. Zmocňuje mě, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřuje mě, abych na schůzi seznámil s touto zprávou, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost a doporučuji propustit do dalšího čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji Cyrilovi Zapletalovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní přihlášky, nevidím, že by se někdo hlásil, končím tedy tuto rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí. Končím též podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo 20. Jde o

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb.,
o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka požádám, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych to pouze zrekapituloval, že návrh této novely vychází z potřeb praxe a dotýká se jak výkonu státního dozoru, tak vlastního provozu komoditních burz. Vše jsem již popsal v rámci představení tohoto návrhu v prvním čtení.

S pozměňovacími návrhy, které byly přijaty garančními výbory, souhlasím, a proto si dovoluji požádat Sněmovnu, aby propustila i tento návrh do závěrečného, třetího čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kocourkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 253/1 a 2. Prosím nyní o slovo zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením hospodářského výboru č. 89 v tom smyslu, jak bylo schváleno 25. května. Pan ministr vás dostatečně podrobně seznámil a vyčerpávajícím způsobem zdůvodnil předlohu i včetně pozměňujících návrhů, které byly přijaty.

Takže Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 253 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak jak vám byly rozdány, a zmocňuje zpravodajku výboru a pověřuje zpravodajku výboru, aby přednesla zprávu o výsledcích projednávání návrhu zákona v hospodářském výboru, a pověřuje předsedu, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Prosím nyní zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jaroslava Martinů, aby nás seznámil s usnesením tohoto výboru.

 

Poslanec Jaroslav Martinů: Hezký, dobrý den, dámy a pánové. Zemědělský výbor tento zákon projednal a doporučuje ho Sněmovně ke schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní se opět nikdo nehlásí. Končím též podrobnou rozpravu, a tím končí druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím projednávání bodu č. 20, sněmovního tisku 253 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP