(12.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zeptám se, zda je nějaká další přihláška do rozpravy. Není žádná, rozpravu tedy končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Toto usnesení máte v písemné podobě předloženo a odkázala na něj paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování číslo 189. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přítomno 128, pro 114, proti nikdo. S návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Tím jsme projednali bod 60, sněmovní tisk 242.

 

Budeme se věnovat bodu číslo

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva
o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993)
/sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Tento vládní návrh uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím vás, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že se nejedná o první čtení, ale o druhé čtení a tento bod byl dostatečně představen v rámci prvého čtení, resp. byla představena tato mezinárodní úmluva, tak já pouze zopakuji velmi stručně, že se jedná o mezinárodní úmluvu o výkonu trestních rozsudků v cizině, která v zásadě má meziamerický charakter a byla podepsána v roce 1993. Česká republika k této mezinárodní úmluvě přistupuje.

Význam pro nás má v té rovině, že se nám díky tomu podaří řešit případy, kdy jsou naši občané odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody v latinskoamerických státech, které jsou signatáři této úmluvy. Dosud možnost převézt např. vězně odsouzeného k výkonu trestu z latinskoamerických zemí byla velmi omezená, byl to vždy velký problém. Šlo většinou o bilaterální jednání bez smluvního základu. Nyní nám to tato smlouva umožní bezproblémově řešit, tedy je zde zjevný pozitivní efekt pro naše občany, kteří se dostanou do rozporu se zákonem v Latinské Americe a jsou tam odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody.

Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec David Vodrážka. Prosím, aby nás seznámil s usnesením výboru. Bylo nám rozdáno jako sněmovní tisk 257/1.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal 6. dubna tento materiál a přijal následující usnesení:

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s přístupem České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině s tím, že při uložení listiny o přístupu bude učiněna následující výhrada:

V souladu s článkem Meziamerické úmluvy o výkonu trestních rozsudků v cizině si Česká republika vyhrazuje právo jako přijímající stát přebírat a jako odsuzující stát předávat výkon rozhodnutí ukládajících podmíněné tresty a rozhodnutí o podmíněném propuštění, pouze pokud spočívá jen v převzetí dohledu a kontroly nad odsouzenou osobou, která je na svobodě, aniž by Česká republika současně přebírala nebo předávala závazek zajistit výkon uloženého trestu nebo jeho zbytku.

Dále pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal tuto zprávu. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Požádám pana zpravodaje pouze o to, aby odkázal ještě na toto usnesení v rozpravě.

 

Poslanec David Vodrážka: Odkazuji na toto usnesení, které bylo rozdáno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. A zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Máme jej k dispozici v písemné podobě, seznámil nás s ním právě pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování číslo 190. Táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přítomno 131, pro 111, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Projednali jsme bod 61, sněmovní tisk 257. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou
spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Tento návrh uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dovolte mi, dámy a pánové, abych velmi stručně uvedl bod 62. Jedná se o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, vzhledem k tomu, že v poslední době narůstá spolupráce mezi Českou republikou a Švýcarskem na mezinárodní úrovni, a to jak v rámci různých misí, které organizuje např. NATO - i když Švýcarsko není člen NATO, tak s ním spolupracuje - tak i v rámci např. mezinárodní pracovní skupiny pro průmyslovou bezpečnost je vhodné přijmout takovouto smlouvu, která by stanovila pravidla pro výměnu utajovaných informací. Sjednání smlouvy o ochraně utajovaných informací se tak jeví jako vhodné a výhodné pro oba státy.

Smlouva upravuje standardní instituty v oblasti ochrany utajovaných informací, jako je rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních opatření, spolupráci mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv, režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím.

Smlouva byla podepsána dne 26. ledna 2011 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušanem Navrátilem a ředitelem Ředitelství pro bezpečnost informací a ochranu objektů Ministerstva obrany, civilní ochrany a sportu Švýcarské konfederace.

Tolik tedy informace z mé strany. Já vás prosím o podporu této smlouvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Květu Matušovskou, aby nás seznámila s návrhem usnesení. Bylo nám rozdáno jako sněmovní tisk 263/1.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesla usnesení zahraničního výboru z 11. schůze dne 18. května 2011.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Paní zpravodajku požádám, aby odkázala jenom na usnesení.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Ještě jednou odkazuji na 99. usnesení zahraničního výboru z 11. schůze dne 18. května.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, s nímž jsme byli seznámeni, máme je také k dispozici v písemné podobě.

Zahajuji hlasování číslo 191. Ptám se,kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přítomno 132, pro 109, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím jsme projednali bod 62, sněmovní tisk 263. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

A zahajuji projednávání bodu číslo

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra,
podepsaná v Rijádu, Království Saúdské Arábie dne 22. února 2011
/sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

Úvodní slovo přednese ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP