(9.20 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, já bych si dovolil vystoupení na základě konzultací s jednou z okresních hospodářských komor v mém kraji, a to Okresní hospodářskou komorou v Klatovech. Já bych nejprve asi citoval z důvodové zprávy k tomuto zákonu, kde je pod bodem 3.9 Konzultace uvedeno - citace: "V rámci připomínkového řízení k původnímu návrhu zákona proběhla konzultace se zástupci Hospodářské komory České republiky, která vyjádřila případnému přechodu celní správy na dvoustupňovou strukturu řízení podporu, za předpokladu, že to nebude mít pro hospodářské subjekty negativní dopad na dostupnost služeb celní správy v jednotlivých regionech." V tomto případě je však opak pravdou. (V sále je rušno.)

Já bych se tedy chronologicky vrátil nejprve k obecné přípravě zákona. Časový sled. Nejprve zajistit stanovisko hospodářské sféry k důsledkům realizace zákona. Například Okresní hospodářská komora Klatovy reagovala až na informace o možném zrušení celního úřadu v Klatovech, po informaci, kterou si detektivním způsobem musela zjistit. Pokud hospodářská sféra připomínkuje navržený materiál, je povinnost státní správy tyto připomínky zapracovat, nebo alespoň reagovat.

Za další. Argumenty úspory jsou sporné. Finanční vyjádření cca 180 milionů korun nižších nákladů nejsou posouzeny v kontextu dopadů na regiony...

Paní místopředsedkyně, mohl bych vás požádat o větší klid v sále?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já se o to pokusím, pane poslanče, ale věřte, že tento stav ještě není z těch nejhorších. I tak požádám všechny kolegy a kolegyně, aby umožnili panu poslanci Látkovi, aby svá slova přednesl v atmosféře, která bude pro něj komfortní.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Nemyslím si, že bych si měl zasloužit zrovna ten nejhorší stav, ale budiž.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já bych vám ho nepřála.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Argumenty úspor jsou sporné. Finanční vyjádření cca 180 milionů korun nižších nákladů nejsou posouzeny v kontextu dopadu na regiony, kde se celní úřady zruší. Služby podnikatelským subjektům se komplikují. Extrémně řečeno, jedna kancelář v Praze ušetří další náklady, ale ztrácí smysl celní úřad jako takový. Tak významná změna pro region je ponechána na rozhodnutí jedné funkce generálního ředitele Celní správy, a to pouze na základě informací centrály, možná krajských celních ředitelství. Sice je deklarován rizikový faktor, bod 7 důvodové zprávy, negativní reakce hospodářských subjektů, resp. daňových subjektů, ale nebylo plněno opatření, dostatečná a přehledná komunikace změny vůči hospodářským subjektům, resp. daňovým subjektům. Tedy zachování pracovišť celní správy v roce jedna účinnosti nového organizačního uspořádání v místech stávajících celních úřadů a jejich poboček. Identifikace vhodných reprezentantů sdružení skupin hospodářských subjektů a navázání spolupráce při přípravě kampaně a změn vybranými hospodářskými svazy, komorami a sdruženími. Nestalo se. OHK Klatovy se musela dopisem obrátit na ředitele zdejšího celního úřadu s dotazem, zda neoficiální informace firem o záměru zrušit Celní úřad Klatovy a nezachovat ho po přijetí nového zákona jako pobočku, zda jsou pravdivé. Logika racionalizace celní správy, lepší plnění příkazu z centrály, je byrokratické pojetí racionalizace. Důležitá je služba a kontrola v terénu a v regionech, práce zespoda nahoru. Opačně to totiž nemá smysl, protože celní úřad, jak vyplývá z důvodové zprávy v odstavci 1.1.2 zabezpečují výkon hlavních procesů.

Dále bych si dovolil zmínit specifika okresu Klatovy. Jako argumenty jsou uváděny: Okres Klatovy je co do rozlohy druhým největším okresem v Plzeňském kraji a druhým největším v České republice. Geografická rozloha s Bavorskem znamená, poloha s Bavorskem znamená, že jsme konfrontováni s úrovní služeb pro německé partnery, protože jsou rozvíjeny regionální programy Evropská unie - Bavorsko, společně s kolegy z Bavorska pracujeme na společném přeshraničním prostoru. Záměr zrušení celního úřadu, pobočky celního úřadu, nepodporuje strategii rozvoje regionu větší spolupráce příhraničí s Bavorskem. Je jednoznačná podpora zachování celních úřadů pobočce celního úřadu, pobočky Klatovy, municipalitami, starosty obcí třetího typu a další regionální politici Klatovska. Město Klatovy jako středisko regionu bylo oceněno titulem Město pro byznys, ale rušení významných institucí tomu neprospívá. Město Klatovy a další města v okrese vkládají nemalé finanční prostředky do rozvoje průmyslových zón, rozvojových lokalit, snaží se vytvářet podmínky pro příchod dalších zahraničních firem a realizace záměru zrušení celního úřadu nepřispívá k vytváření podmínek k podnikání s vazbou na zahraničí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Látkovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí. Teď si přeje vystoupit pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Většinou bývá zvykem, že poslanci se ptají ministra, ale já teď musím položit otázku předřečníkovi, abych se v tom dobře orientoval, protože přiznám se, že jsem se ztratil.

Pane poslanče, vy jste tady apeloval na nezrušení, zachování toho či onoho celního úřadu, ale my projednáváme návrh zákona, který mění organizační strukturu z třístupňové na dvoustupňovou a ani jednou v tom zákoně není slovo Klatovy. Já, upřímně řečeno, nerozumím vaší připomínce, protože buď schválíme změnu třístupňové struktury na dvoustupňovou, která samozřejmě umožňuje mnohem efektivněji manažersky řídit a přizpůsobit to cíli jednotného inkasního místa, anebo tady budeme diskutovat o manažerských rozhodnutích, která přísluší Generálnímu ředitelství Celní správy, ale to není předmětem této legislativní předlohy. Myslím, že teď mluvíme každý o něčem jiném. Ve vší úctě. Tohle jsem si potřeboval ujasnit.

Mohl byste mi prosím ukázat stránku, kde v tom zákoně je slovo Klatovy?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Látka se ujme slova.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Pane ministře, ano, to, co jsem řekl, je po konzultaci s Okresní hospodářskou komorou v Klatovech, ale tam šlo o to v podstatě, jestli jste poslouchal návrh pana kolegy Šincla na změnu v tom, že v podstatě jedna osoba by měla rozhodovat o těch záležitostech. V tom zákonu to samozřejmě není, ale už v současné době probíhá spousta konzultací, z kterých jasně vyplývá, které celní úřady by měly být zrušeny. Proto z mé strany by daleko vhodnější než soustředit tuto pravomoc na jednu osobu bylo nechat tyto pravomoci na Ministerstvo financí, které by toto řešilo po konzultacích, které jsou zmíněny právě v důvodové zprávě, třeba vyhláškou.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu proto končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. V té avizoval své vystoupení pan poslanec Šincl a tak se nyní stane. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak v podrobné rozpravě se hlásím k svému pozměňovacímu návrhu týkajícímu se této novely, s tím, že jedná se o totožnou úpravu. Pardon ještě, jde o § 6 této vládní novely. Jedná se o totožnou úpravu, kde se doplňuje samozřejmě další poslední odstavec, a který vám byl rozdán všem na lavice. Jedná se o totožnou úpravu, která je uvedena v návrhu předešlého zákona o Finanční správě České republiky, pozměňovací sněmovní tisk 450. Současné celní úřady budou nahrazeny územními pracovišti a navrhovaná úprava zajistí zachování základního výkonu na těch pracovištích pro veřejnost a podnikatelské subjekty.

To byl pozměňovací návrh. Já se ještě vrátím ke zdůvodnění tohohle pozměňovacího návrhu v tom smyslu, že se domnívám, že kdyby to nebylo přijato, tak je tam hrozba, že dojde k zúžení sítě poboček. To je reálná věc. A potom je to podle mého názoru špatná organizační struktura, neodpovídá struktuře správního soudnictví. Dojde podle mého názoru ke zhoršení vymáhání práva. Podle mého názoru je tam generální ředitelství, pak nenásleduje už další ředitelství. Podle mého názoru se v současné době ne úplně rychle pracuje na úpravách softwarových aplikací celní správy, takže hrozí to, že dojde k destrukci celého softwarového systému celní správy a k velkým škodám. Podle mého názoru hrozí také, že by mohlo dojít k propadu výběru. Celá spotřební daň, pokut a další peněžní plnění. Já se domnívám, že tyhle ty věci měly být projednány samozřejmě řádně i s odborovou organizací. Celní odborovou organizací. Podle mých informací bohužel tak to nebylo řádně učiněno. Nejsou také připraveny tzv. pořádně vnitřní předpisy, tzv. déčkové pokyny celní správy. Z toho důvodu jsem se snažil vymyslet nějaký, nebo vytvořit nějaký pozměňovací návrh, který by aspoň jemně pomohl celní správě k tomu, aby se tento stav napravil. Proto jsem ho předložil.

Děkuji za pochopení a podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP