(9.30 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Přistoupíme k dalšímu bodu. Dalším bodem je

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 453/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. I zde samozřejmě taková systémová změna, kterou jsme právě projednali, ingeruje do celé řady jiných právních předpisů, které musí být podle toho logicky upraveny. Doporučuji i tady přijetí a děkuji za projednání pozměňujícího návrhu rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 453/1. Prosím pana zpravodaje výboru poslance Josefa Cogana, aby se ujal své zpravodajské úlohy.

 

Poslanec Josef Cogan: Taktéž zde jako tisk 452 byl projednán v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor svým usnesením 186 přijal usnesení, kterým schválil pozměňovací návrhy. V podstatě na jednání 12. října 2011 byla schválena i změna účinnosti na rok 2013. Tím končím svoji zprávu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu. Není do ní žádná písemná přihláška a nevidím ani nikoho, že by se hlásil do této rozpravy z místa. Proto můžu obecnou rozpravu ukončit a otevřít rozpravu podrobnou. Ani do té není žádná písemná přihláška ani nevidím, že by někdo signalizoval svůj zájem vystoupit v rozpravě podrobné. Proto i tuto rozpravu končím. Závěrečná slova nepředpokládám, a mohu tedy ukončit i druhé čtení tohoto návrhu a poděkovat oběma pánům, panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 476/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr obrany Alexandr Vondra. Já mu dávám slovo. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů.

Toto navržené znění především zavádí nová pravidla týkající se doby výkonu služby v hodnostním sboru čekatelů, čili těch, kteří studují na vysokých školách. Dále sjednocuje poskytování rodičovské dovolené vojákům z povolání a ostatním zaměstnancům v civilní sféře. Dále také umožňuje vojákům z povolání, kteří jsou vysíláni do zahraničních operací, aby měli přiměřený kontakt s osobami blízkými, včetně samozřejmě jejich rodin, a konečně stanovuje zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek ve vojenských objektech a také zákaz kouření ve vojenských objektech s výjimkou k tomu vyhrazených prostor.

V rámci úsporných opatření upravuje návrh některé záležitosti, především poskytování nesníženého platu po dobu nejvýše šesti měsíců z dosavadních měsíců dvanácti v případě, že byl voják v důsledku organizačních změn jinak služebně zařazen. Ruší se příspěvek na přestěhování a stanovuje se povinnost vojákovi z povolání nahradit poměrnou část nákladů za vydanou vojenskou výstroj, jestliže jeho služební poměr zanikne ze zákonem stanovených důvodů před uplynutím dvou let od vzniku služebního poměru.

Předložená změna zákona také rozšiřuje rozhodování v řízení ve věcech služebního poměru o některé případy. Za prvé vrácení náborového příspěvku při nesplnění povinnosti setrvat po stanovenou dobu ve služebním poměru, za druhé úhrady nákladů spojených se zvyšováním nebo rozšířením vzdělání při nesplnění povinnosti setrvat po dohodnutou dobu ve služebním poměru, za třetí vydání bezdůvodného obohacení a za čtvrté náhrady nákladů za vojenskou výstroj.

Návrh zákona zcela nově upravuje rozhodování služebních orgánů formou personálního rozkazu, který bude používán v těch věcech služebního poměru, pro které zákon nestanoví postup podle správního řádu, čímž dojde k zakotvení formy a postupu pro vydání takového rozkazu.

Další navrhované úpravy zákony vycházejí z potřeb vyvolaných aplikací stávajícího znění zákona v praxi.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za pozornost a vyslovil přesvědčení, že předkládaný vládní návrh zákona v prvním čtení podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Alexander Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené dámy a pánové, dovolte, abych se ve své zpravodajské zprávě omezil snad jen na to, co pan ministr nezdůraznil. Návrh zákona je předkládán v souladu s legislativním plánem vlády pro rok 2011. Tento zákon už byl pochopitelně několikrát novelizován. Cílem této novely, jak deklarují předkladatelé, je odstranit největší nejasnosti v současném znění zákona, a co je bezesporu chvályhodné, provedení jistých úsporných opatření, ne příliš dramatických, nebojte se, státní rozpočet to nezachrání. Týkají se maximálně řádu milionů, možná jedné až dvou desítek milionů.

Je logické, že zákon, který nebyl původně tvořen speciálně pro profesionální vojáky, podléhá změnám v čase, a je jen přirozené, že zkušenosti získané při aplikaci stávajícího zákona je dobré promítnout do této novely.

Návrh zákona není spojen s žádnými dalšími požadavky na státní rozpočet, jak už jsem uvedl. Nepředpokládají se ani žádné další negativní dopady. Pokud na tom pan ministr trvá, nevidím důvod, proč nepustit tento návrh do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a do ní se hlásí jako první pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, již v době tvorby Bílé knihy o obraně jsem kritizoval spěch, ve kterém byla Bílá kniha zpracována. Upozorňoval jsem zejména na nutnost provázanosti s novou bezpečnostní strategií České republiky, na nutnost expertních analýz i odborné diskuze z řad bezpečnostní komunity. Podle pana ministra obrany i podle zpracovatelů byla hlavním důvodem tohoto spěchu nutnost přijmout řadu legislativních opatření, která mají platit od ledna příštího roku a která mají ušetřit rezortu scházející finanční prostředky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP