(10.00 hodin)
(pokračuje Schejbalová)

Stávající verze zákona o veřejných sbírkách je prvním právním předpisem po roce 1990, který umožnil veřejné sbírky v ČR konat. Na potřebu novelizace tohoto zákona upozorňují již několik let neziskové organizace. Možná bych mohla i zopakovat nebo trochu doplnit pana premiéra s problémy, s nimiž se tento zákon potýká, které bychom mohli zlepšit novelou.

Zejména jsou to omezení doby, po kterou je možno veřejnou sbírku konat, na dobu maximálně tří let, její umělé přerušování a zřizování nových zvláštních bankovních účtů; dlouhé povolovací lhůty před možností zahájit veřejnou sbírku, zejména v případech živelní pohromy nebo v jiné krizové situaci, ať už v ČR, nebo v zahraničí; nutnost provádět průběžné vyúčtování veřejné sbírky mimo základní termíny na konci kalendářního roku; problémy při otevírání pokladniček; povinnost zřídit zvláštní bankovní účet - o tom jsem se už zmínila; nemožnost získat povolení na nové způsoby vybírání peněz, včetně dárcovských sms a dalších způsobů prostřednictvím elektronických médií, např. elektronické peněženky. Dále je tam možnost zneužití veřejné sbírky konané prodejem předmětů a vstupenek.

Přijetím novely zákona o veřejných sbírkách bude možné promítnout oprávněné požadavky aplikační praxe, na něž upozorňují neziskové organizace a také krajské úřady. Jde například o zavedení možnosti konat veřejnou sbírku na dobu neurčitou, umožnění konání veřejné sbírky v případě vydání rozhodnutí dnem následujícím po dni jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, nebo snazší nakládání s pokladničkami, zavedení povinné evidence předmětů a vstupenek určených k prodeji.

Dotčenými orgány nebo subjekty tohoto zákona jsou - pro připomenutí - krajské úřady, právnické osoby se sídlem na území České republiky, zahraniční právnické osoby, které mají organizační složku na území České republiky, a fyzické osoby, pověřené prováděním veřejné sbírky.

Přijetí novely zákona o veřejných sbírkách také znamená významné snížení lidských i finančních nákladů u právnických osob, které sbírky konají, mírné snížení nákladů krajských úřadů, jejichž agenda je spojena s veřejnými sbírkami, ta se mírně zjednoduší o možnost pořádání sbírek na dobu neurčitou. Nebude ohrožena možnost kontroly veřejných sbírek. Bude zabráněno zneužití finančních prostředků získaných veřejnou sbírkou prováděnou prodejem předmětů a vstupenek a zprůhlední se celý proces konání této veřejné sbírky. Zvýší se také informovanost veřejnosti o využití prostředků získaných veřejnou sbírkou. Zavedou se nové způsoby konání veřejné sbírky, které umožní právnické osobě vybrat si způsob, který bude považovat na nejvhodnější a současně přátelský pro přispěvatele.

Samozřejmě, že se do zákona promítá i právo Evropské unie.

Problémy, které novela řeší, byly ověřovány během roku 2010 na Ministerstvu vnitra a poté také dotazníkem zaslaným krajským úřadům. Vyjádřily se celkem - kromě Pardubického kraje - pro potřebu novelizace zákona všechny kraje, v celkovém počtu 11.

Za implementaci zákona bude tedy odpovědné Ministerstvo vnitra jako ústřední správní orgán a také krajské úřady.

V důsledku implementace budou právnické osoby písemně oznamovat krajskému úřadu prodloužení sbírky konané po dobu určitou, oznamovat krajskému úřadu pokračování konání sbírky a seznamovat veřejnost s jejich ukončením. Bude-li právnická osoba konat sbírku prodejem předmětů, bude povinna vést evidenci těchto předmětů. U sbírek, konaných prodejem vstupenek, bude muset na vstupenkách uvádět jejich pořadové číslo.

V oblasti postihů správních deliktů právnických osob novela přináší pouze dílčí změny. Zákon obsahuje skutkovou podstatu přestupku, kdy je postihováno nesplnění povinnosti na požádání se prokázat kopií osvědčení a plnou mocí právnické osoby. Z důvodu posílení hodnověrnosti veřejných sbírek je důležité, aby neplnění této povinnosti samozřejmě mohlo být postihováno.

Na závěr chci říci nebo sdělit, že navrhovaná právní úprava není v rozporu s právními předpisy a s Ústavou České republiky ani s Listinou základních práv a svobod a je v souladu i s právními akty Evropské unie.

Závěrem doporučuji Sněmovně postoupit tuto novelu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji.

Seznámím vás s dnešními omluvami. Pan poslanec Vít Němeček se omlouvá z jednání schůze dnes od 12 hodin a zítra po celou dobu jednání z osobních důvodů. Pan poslanec Jiří Paroubek se omlouvá z dnešního jednání od 16.30 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec Jiří Koskuba se omlouvá z dnešního jednání od 12.30 hodin z důvodu dlouhodobě plánovaného stomatologického vyšetření.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku a nevidím, že by se někdo do této rozpravy hlásil. Proto končím obecnou rozpravu. Závěrečná slova nepředpokládám. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému, a já se vás ptám, zda někdo navrhuje ještě další výbor. Nikoho nevidím, a proto přistoupíme k hlasování o návrhu organizačního výboru. Je to tedy návrh přikázat tisk k projednání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 30 z přihlášených 176 poslanců pro 133, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že tisk byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a ukončit projednávání tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství Josef Dobeš. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já vám předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pedagogických pracovnících upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a školského zařízení a stanoví systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně obecných zásad jejich kariérního systému. Navržená novela reaguje především na podněty z praxe a řeší nejdůležitější problémy, které se vyskytly během dosavadní aplikace zákona. Je potřeba říct, že ve školském výboru v tuto chvíli je poslanecká novela tohoto zákona, která řeší část těchto problémů a čeká na tuto vládní novelu, aby je školský výbor probíral současně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP