(10.10 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Jenom pro vaši informaci vám řeknu, co za změny navrhuje tahle novela. Za prvé jsou to změny v získávání odborné kvalifikace ke zvýšení vertikální prostupnosti. Znamená to, že cílem je usnadnit pedagogickým pracovníkům získávat odborné kvalifikace pro jiný druh či stupeň školy. To znamená, plně kvalifikovaná paní učitelka mateřské školky by automaticky byla kvalifikovanou pro první stupeň, stejně tak plně kvalifikovaný učitel prvého stupně by měl automaticky mít kvalifikaci pro druhý stupeň a i prostupnost ke středním školám. Strašně důležitá věc, na kterou učitelé v praxi čekají.

Za druhé, nová úprava odborné kvalifikace těch kategorií pedagogických pracovníků, které odbornou kvalifikaci doposud upravenu neměly. Máme tam dvě kvalifikace v této novele: učitel přípravné třídy základní školy - myslím si, velmi důležitá věc v době, kdy hovoříme o problémech s inkluzí -, a pak učitel přípravného stupně základní školy speciální - stejně tak.

Další změny úpravy odborné kvalifikace se týkají učitele odborného výcviku na střední škole. Ten, aby byl dneska plně kvalifikován, musel splňovat, že musel mít střední vzdělávání s maturitní zkouškou v odpovídajícím oboru a současně střední vzdělání s výučním listem. Dneska říkáme, že stačí jedno, nebo druhé. To znamená, buď má střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyučení v oboru, ale v obou případech to musí být doplněno o pedagogickou způsobilost.

Pak stanovujeme a zjednodušujeme kritéria pro speciálního pedagoga či pedagoga volného času. Poslední oblastí, které se dotýká tato novela, je úprava přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, tzv. přespočetné hodiny.

Takto v krátkosti body, které obsahuje tahle novela, a já vás poprosím, abyste propustili tuto novelu do druhého čtení a přikázali samozřejmě školskému výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jaroslava Wenigerová, a prosím vás, kolegyně a kolegové, abyste udrželi tuto ztišenou hladinu. Bylo mi skoro líto pana ministra, ale nechtěla jsem ho přerušovat. Doufám, že paní poslankyně bude mít větší klid pro své vystoupení. Prosím.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, v něčem pana ministra doplním, v něčem se už opakovat nebudu.

Chtěla bych upozornit na to, že novela zákona 563, o pedagogických pracovnících, která začala platit 1. lednem 2005 stejně tak jako školský zákon, je už novelou pátou. Ale domnívám se, že konečně tato novela reaguje, tak jak řekl pan ministr, na potřeby praxe a stejně tak jako včera poslaný zákon školský do třetího čtení jde žádoucím směrem.

Vládní novela zákona o pedagogických pracovnících se zaměřuje na čtyři základní body: na změny v získávání odborné kvalifikace, jejichž cílem je zajistit větší prostupnost mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků, jak zde zmínil pan ministr. Máme zde ještě poslanecký návrh, který se dotýká také změn v odborné kvalifikaci. Na rozdíl od poslaneckého návrhu, kde je prostupnost automatická, jsou ve vládním návrhu určité podmínky, ale tyto podmínky jsou daleko, bych řekla, příznivější než doposud zcela dané striktně. Uvedu příklad. Jestliže učitel učí na prvním stupni základní školy a má vzdělání pro druhý stupeň základní školy, tak z dnešního pohledu je nekvalifikovaný. Jestliže někdo učí deset let na jednom stupni, tak už jenom selský rozum říká, že tento učitel je natolik připraven a zkušený, že je možné mu přiznat kvalifikaci a nezařadit ho mezi nekvalifikované pedagogické pracovníky. Změn je tam samozřejmě více. K prostupnosti se vrátím ještě v obecné rozpravě, do níž se teď i tímto způsobem hlásím.

Dalším bodem je nová úprava odborné kvalifikace pro kategorie pedagogických pracovníků, které dosud neměly upraveny. O nich se zmiňoval pan ministr. Jedná se o učitele přípravné třídy na 1. stupni základní školy a ve speciálních školách, dále o změnu úpravy přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, tzv. přespočetných hodin, a potom o zpřesnění týkající se akreditací vzdělávacích institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. A ne nevýznamnou změnou je změna pravidla pro uznávání odborné kvalifikace, kterou rovněž přiblížím v obecné rozpravě.

I já doporučuji propustit tento návrh do druhého čtení a přikázání výboru pro vzdělání, kde určitě některé body budou předmětem zcela vážné a profesionální diskuse. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Paní zpravodajka avizovala svůj zájem vystoupit a jako zpravodajka má samozřejmě přednost, pokud jí chce využít. Prosím.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vrátila bych se k ustanovení přespočetných hodin. Parlament schválil předchozí - pokud projde tato novela, tak tato bude předchozí - číslo 159/2010 Sb., která nově upravila přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Ovšem my víme, že podle zákoníku práce je tato přikázaná nebo dohodnutá přesčasová činnost hrazena 500 korunami, a to i tehdy, jestliže pedagog v rámci svého týdenního úvazku tento úvazek nenaplnil. Přináší to samozřejmě značné problémy, včetně problémů finančních. Proto smyslem této úpravy je, aby skutečně přesčasové hodiny byly placeny tehdy, když učitel splní svůj týdenní úvazek. Samozřejmě překážky v práci, tak jak říká zákoník práce, zde budou zachovány. Myslím si, že je to změna žádoucím směrem.

Problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Kdo se věnuje školství a čte si zprávy České školní inspekce, tak si kolikrát přečte, kolik nekvalifikovaných pracovníků určitá škola má, a to přesto, že učitel má vzdělání, ale nesplňuje jej pro daný stupeň. A tady já výrazně podporuji tuto změnu, protože doposud odborná kvalifikace - a to byly důvody, proč byly zápisy ve zprávách České školní inspekce - byla splněna, je-li v nadpoloviční části úvazku učitel kvalifikován. V nadpoloviční části. Jestliže nebyl, byl nekvalifikovaný. A tato změna přináší: je-li kvalifikován v jakékoliv části úvazku. To znamená, že jestliže někdo učil na prvním stupni základní školy a má kvalifikaci pro druhý stupeň a učil většinu na prvním stupni, byl nekvalifikován. Tato změna přináší to, že samozřejmě kvalifikován bude.

A nyní bych se dotkla změn v prostupnosti a vůbec v získávání odborné kvalifikace, protože změn je tam více a jsou velice důležité. A možná na mnohé z vás se obraceli i pedagogičtí pracovníci, ať už to jsou učitelé základních uměleckých škol, ať už jsou to učitelé jazyků na školách a celá řada dalších.

Velmi důležitá je odborná kvalifikace učitele cizích jazyků na prvním stupni základní školy. Nově podle této změny budou moci cizí jazyk učit na prvním stupni kvalifikovaně i učitelé, kteří splňují odbornou kvalifikaci pro výuku cizích jazyků na druhém stupni základní školy, neboť učitelé prvního stupně základní školy nejsou vždy jazykově vybaveni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP