(10.30 hodin)

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo.

Já tu předkládám materiál, který jsem tu předkládal víceméně v podobném znění právě už počátkem tohoto roku. Jedná se víceméně o vypreparovanou část ze sněmovního tisku 205, tedy změnu zákona o rodině, který se nejprve týkal střídavé péče a poté ve druhé části popření otcovství. Návrh, který dnes předkládám, reaguje na rozhodnutí pléna Ústavního soudu z roku 2010, kdy Ústavní soud shledal, že současné vymezení lhůty šesti měsíců k popření otcovství manžela matky, která běží od doby, kdy se otec dozví o narození dítěte, není pro manžela matky možné zjistit všechny relevantní skutečnosti pro případ popření otcovství.

Jak jsem uváděl už při čtení tisku 205, návrh vychází víceméně z právních úprav i ostatních okolních států. Neliší se nijak od zavedené praxe ať už na Slovensku, ve Francii, v Německu. Vychází z toho, že v tuto chvíli šestiměsíční lhůta je opravdu velmi krátká. Ta lhůta sice je zachována, ale je tam přidána lhůta tříletá, kdy do věku tří let dítěte se otec může právě domáhat popření otcovství. (V sále je velký hluk, řečník se na chvíli odmlčel.)

Já jsem si počkal, jestli bude více klidu. Vidím, že trochu klidu přece jenom je.

Chtěl jsem už asi ukončit představení toho návrhu, protože všechno tady bylo řečeno právě při představování sněmovního tisku 205, nicméně právě proto, že to tady bylo představováno už v několika čteních, jsem si dovolil navrhnout, aby tento návrh byl schválen podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tudíž aby byl schválen již v prvním čtení. Uvádím k tomu hned dva důvody. Prvním důvodem je to, že pokud takovou úpravu nepřijmeme, pokud se s tím nevypořádáme v prvém čtení, je docela možné a spíše je určité, že k 31. 12. stávající právní úprava přestane platit a k 1. 1. 2012 nebudeme mít popření otcovství nijak upraveno. Druhým důvodem, proč se domnívám, že by mohl být tento návrh přijat právě už v tzv. devadesátkovém režimu, je to, že to zde bylo několikrát diskutováno, nikdo z poslanců, aspoň tak jsem to zaznamenal, k tomu neměl žádné výhrady, výtky. Stejně tak bezproblémový hladký průběh mělo projednávání tohoto materiálu v Senátu, tudíž bych se domníval, že opravdu není nic, co by zabránilo a brzdilo to, aby tento návrh mohl být přijat už v prvém čtení. K tomu bych vás také rád vyzval a požádal právě i v tomto směru o vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Jen vás upozorním, že bylo podáno veto padesáti poslanců a nezbývá, než návrh projednat řádně ve všech třech čteních.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 480/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, pan kolega navrhovatel Pavel Staněk zde uvedl návrh, který jsme tady projednávali v tomto roce již několikrát. Byl součástí oné slavné novely o střídavé péči. Proti této části, která vychází z rozhodnutí Ústavního soudu a de facto musí promítnout do zákona o rodině nějakou lhůtu pro popírání otcovství, která byla rozhodnutím Ústavního soudu vypuštěna, nikdo nic nenamítal. Musím říci, že pak mě veto padesáti poslanců vcelku překvapuje, a přemýšlím, proč vůbec padlo, ale vzhledem k tomu, že padlo, tak nemůžeme návrh schválit v jednom čtení v devadesátce a musíme jej přikázat do výboru, ale předpokládám, že žádné věcné námitky nezazní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan poslanec Antonín Seďa, který nyní dostává slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, k opětovnému projednávání zákona o rodině mi dovolte stručný komentář a možná zároveň odpovím kolegovi poslanci Bendovi, vaším prostřednictvím, paní předsedající, proč sociální demokraté podali veto proti projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

My chceme, aby byl dán prostor k projednání v příslušném výboru. Pokud si poslanci a poslankyně přečetli stanovisko vlády, která sice souhlasí s předloženým návrhem, tak také vyslovila řadu připomínek. Myslím si právě, že ty připomínky by se měly ve výboru zapracovat. Konkrétně se jedná o nepříliš šťastné znění § 62, které je nutno dát do souladu s článkem 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. Kromě toho vláda sama navrhuje opravit řadu legislativně technických chyb.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Stanislav Křeček má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegové a kolegyně, jedním z těch důvodů, pro které jsme podali veto proti devadesátce, je také navrhované znění § 62 odst. 2, které nově v rozporu s platnou úpravou, a dokonce v rozporu se zájmem manželů nebo rodičů ukládá povinnost nejvyššímu státnímu zástupci, aby podal návrh na popření otcovství, jestliže vzhledem ke všem okolnostem je zřejmé, že muž považovaný za otce dítěte otcem není. Je tam ta povinnost, i když si to ti rodiče nepřejí, nebo i když si to ti manželé nepřejí, tak státní zástupce má povinnost tento návrh podat. Domnívám se, že to není šťastné. Tam by měla být možnost volného uvážení nebo na žádost dotčených osob, ale rozhodně není možné stanovit nejvyššímu státnímu zástupci povinnost, aby podával popření otcovství, i když si to účastníci nepřejí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další chce event. vystoupit v rozpravě obecné. Nikoho už nevidím, proto obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečným slovem.

(Poslanec Staněk chce ještě vystoupit v rozpravě.)

Já jsem se ptala. Bohužel, obecná rozprava už je ukončena. Mohl by ji snad znovu otevřít některý z pánů ministrů, kdyby se ujal toho úkolu. Pan ministr Jaromír Drábek má slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji panu ministrovi. O slovo se hlásí předkladatel, pan poslanec Pavel Staněk.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, paní předsedající. Omlouvám se za ten zmatek, který tady byl na chvilku vyvolán.

Já bych rád, pokud je tu veto padesáti poslanců, tudíž se nám nepodaří schválit tento návrh v devadesátkovém režimu, navrhl zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, je zde návrh na zkrácení lhůty na 30 dní. Jsme ve znovuotevřené obecné rozpravě a mou povinností je se ujistit, zda si nikdo nepřeje využít této nové příležitosti. Není tomu tak, mohu obecnou rozpravu opět ukončit.

Závěrečná slova nebudou. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se vás ptám, zda někdo žádá, aby návrh projednal ještě jiný výbor. Nikoho nevidím. Zato registruji mnoho žádostí o to, abych vás odhlásila. Této žádosti vyhovuji. Odhlásila jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami, protože nás čeká dvojí hlasování. Jednak budeme hlasovat o návrhu na přikázání a poté o návrhu na zkrácení lhůty k projednání. Myslím si, že k oběma hlasováním už můžeme přistoupit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP