(10.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Jako první budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru na přikázání tisku k projednání výboru ústavněprávnímu.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 32 z přihlášených 140 poslanců pro 137, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, který podrobíme hlasování, je návrh pana předkladatele na zkrácení lhůty k projednání na 30 dní.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 33 z přihlášených 144 poslanců pro 113, proti 6. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu, lhůta pro jeho projednání byla zkrácena na 30 dní, a taktéž mohu ukončit projednávání návrhu v prvém čtení.

Přistoupíme k dalšímu návrhu ... Pan poslanec Látka se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, já bych chtěl jenom ke 32. hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro, a na sjetině mám proti. Jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Pan poslanec nezpochybňuje hlasování. Jedná se pouze o zápis do stenozáznamu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

19.
Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 485/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrhováno první čtení podle § 90 odst. 2, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Já ale musím konstatovat, že zde mám veto 50 poslanců, a zkrácené projednání tudíž není možné.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 485 a já nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Václav Cempírek, kterému v tuto chvíli dávám slovo. Pan poslanec Cempírek má uvést tento návrh.

 

Poslanec Václav Cempírek: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Já bych jenom zkráceně uvedl náš návrh, který se týká na změnu zákona o pozemních komunikacích a jedná se tady o snížení mýtného pro větší dopravce silniční, kteří by mohli za určité časové období obdržet množstevní slevu za projeté úseky s placeným mýtným. Jedná se tedy o návrh, který není neojedinělým (?) v Evropě. Jsou i země jako Slovinsko, Španělsko, Itálie nebo Francie, které poskytují slevu z mýtného svým autodopravcům. Tady ten návrh vychází i z důvodu dohody mezi Ministerstvem dopravy a společností ČESMAD BOHEMIA, která zastupuje autodopravce České republiky, a je to pro posílení jejich konkurenceschopnosti na přepravním trhu. Takže z tohoto důvodu je ten návrh předložen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předkladateli a prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Josef Smýkal.

 

Poslanec Josef Smýkal: Pěkné dopoledne vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Vyslechli jsme zástupce předkladatelů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Má zpravodajská zpráva může být poměrně stručná. Předkladatelé ve sněmovním tisku 485 přednesli zdůvodnění doplňku do zákona o pozemních komunikacích, a to vložením nového odstavce číslo 3 v § 22. Nechci obsah doplňku nějak opakovat či komentovat s tím, že jen připomenu, že se navrhují slevy na mýtném. K vlastnímu návrhu se vyjádřím v řádném vystoupení, čímž se zároveň přihlašuji do rozpravy.

Jen chci připomenout, že vláda na svém jednání 12. října projednala a posoudila tento návrh zákona, a musím konstatovat resp. říci, že stanovisko vlády mi připadá tak trochu jako slova chytré horákyně. Na jedné straně v obecné rovině s návrhem zavedení vyslovila souhlas a na druhé straně v dalších bodech upozorňuje na závažné nedostatky předkládané novely zákona.

Dále upozorňuji, že Ministerstvo dopravy předložilo vládě, myslím, že minulý týden, návrh novely stejného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde je mimo jiné předmětná problematika řešena. Domníval jsem se tedy, že když koaliční vláda, koaliční poslanci často hovoří o systémovém a komplexním přístupu, přijdou třeba s návrhem na stažení této předlohy předkládané novely zákona a s tím, že dají prostor vládní předloze. Nevím tedy, co na to samotný pan ministr dopravy. Bohužel, jak vidíme, se tak nestalo.

Tolik na úvod mé zpravodajské zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a do této rozpravy je přihlášen pan poslanec a předkladatel Cempírek, poté pan zpravodaj Smýkal, nebo si pánové mohou vyměnit, záleží na jejich vůli. Pan předkladatel Cempírek bere zpět svoji žádost o vystoupení v obecné rozpravě. Slovo má pan zpravodaj nyní jako poslanec v obecné rozpravě.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval ve svém zpravodajském vystoupení, rád bych se vyjádřil k předloženému návrhu. V navrhovaném zákoně se navrhuje sleva na mýtném, která má kompenzovat zvýšení sazeb mýta od 1. ledna 2011 a dále. Poslanecký návrh přitom předpokládá uplatnění slev pro vozidla často užívaná - a já si dovolím zdůraznit slovo často - na zpoplatněných pozemních komunikacích, přičemž není zřejmé, co se pod pojmem často vůbec rozumí. Prováděcí pokyny nejsou uvedeny, nelze tedy seriózně návrh posoudit. To nakonec uvádí i stanovisko vlády.

Jak bude vůbec určováno, co je to často a co nikoliv? Jak se tato skutečnost bude vyhodnocovat a kdo ji bude vůbec sledovat? Co například vozidla zahraničních firem, která mnohdy využívají české dálnice ve větší míře než vozidla tuzemska? Budou mít také slevy? Pokud ne, dříve či později dojde možná k těm otázkám, jako že je třeba diskriminace. Jak bude technicky tato sleva vůbec uplatňována?

Předložený návrh popírá vlastní podstatu výkonového zpoplatnění, v rámci kterého je uplatněn princip uživatel hradí náklady, které vyvolal, a tedy čím více komunikací užívám, tím více platím. Participuji tedy na úhradě nákladů údržby, provozování a reprodukce podle počtu ujetých kilometrů. Zavést institut čím více ujetých kilometrů, tím větší sleva, je podle mého názoru nelogické. Popírá totiž logiku spravedlivého zpoplatnění na principu uživatel platí. Každý kilometr ujetý kamionem má na stav a opotřebení komunikace stejný dopad bez ohledu na nějakou slevu. Motivaci k honbě za ujetými zpoplatněnými kilometry s cílem dosažení množstevní slevy tudíž nelze považovat za systémovou a vůbec dopravně korektní. Jakási množstevní sleva není správný pojem dopravní politiky, ba naopak, jak již bylo uvedeno, spravedlivým principem je uživatel platí. Čím více ujedeš, tím více zaplatíš. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP