(11.00 hodin)

 

Poslanec Václav Cempírek: Děkuji za slovo. Jako předkladatelé navrhujeme v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny podle § 91 odst. 2 zkrácení lhůty pro projednání návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, sněmovní tisk 485, v hospodářském výboru o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh byl již podán v obecné rozpravě. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Velmi krátce. V rozpravě vystoupilo celkem pět kolegů. A zároveň byl podán návrh na zamítnutí, to je poprvé, a podruhé návrh na zkrácení lhůty.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Ještě jednou přivolám naše kolegy a čeká nás trojí hlasování. Jako první bude hlasování o návrhu, který podal pan zpravodaj Josef Smýkal a sekundoval ho pan poslanec Hojda. To je návrh na zamítnutí předlohy. Poté budeme hlasovat o návrhu na přikázání a poté o zkrácení lhůty.

 

Čili prvním hlasováním je návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 34 z přihlášených 166 poslanců pro 65, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat následujícími hlasováními, jak jsem již předtím předvídala. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložení návrh k projednání výboru hospodářskému. Navrhuje někdo ještě nějaký další výbor? Nikoho takového nevidím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na přikázání tisku výboru hospodářskému. Kdo je pro? A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 166 poslanců pro 155, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním bude hlasování o rozhodnutí o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

O tomto zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 36 z přihlášených 167 poslanců pro 85, proti 40. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru hospodářskému. Lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dní. Poděkuji jak panu předkladateli, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 470/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní normou Evropské unie pro používání pesticidů je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 11/07/2009, jehož implementace byla předmětem novely zákona o rostlinolékařské péči, přičemž hlavním cílem předkládaného vládního materiálu, zákona je transpozice směrnice k udržitelnému používání pesticidů a směrnice k ochranným opatřením proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům. Účelem je vytvořit a umožnit aktualizaci národní strategie používání přípravků na ochranu rostlin.

V podstatě se zjednodušuje systém odborné přípravy a jejího osvědčování pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin, distributory přípravků na ochranu rostlin a poradce k ochraně rostlin. Stanoví se povinnost pro prodejce poskytovat odpovídající informace o použití přípravků a bezpečnostní pokyny pro práci s jednotlivými přípravky. Prodej přípravků pro profesionální použití se umožňuje pouze držitelům osvědčení získaného na základě absolvování odborné přípravy. Harmonizují se lhůty pro kontrolní testování zařízení pro aplikaci přípravků s nejmenším dopadem na uživatele, tak aby byla zajištěna kompatibilita s předpisy Evropské unie. Letecká aplikace přípravků se umožňuje pouze výjimečně a zavádí se opatření na ochranu vodního prostředí a zdrojů pitné vody, veřejnosti, oblastí chráněných z hlediska životního prostředí a pracovníků v zemědělství. Zavádí se plošné uplatňování integrované ochrany rostlin všemi profesionálními uživateli přípravků. Upravuje se pověřování fyzických a právnických osob výkonem odborných rostlinolékařských činností, které dnes vykonávají orgány rostlinolékařské péče a výkon odborné pomoci.

Předkládaný návrh zákona nepředpokládá žádné finanční dopady na státní rozpočet.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem předkládaného vládního návrhu zákona je transpozice směrnice za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Účelem je zavedení efektivních systémů opatření, které vzhledem k možným rizikům plynoucím z používání přípravků na ochranu rostlin zabezpečí lepší informovanost široké veřejnosti o všeobecných dopadech plynoucích z používání přípravků na ochranu rostlin. Stanoví se odborné požadavky na osoby prodávající přípravky na ochranu rostlin a jejich informační povinnost s ohledem na použití přípravků, rizik pro zdraví a životní prostředí, bezpečnostní pokyny k zamezení rizika pro spotřebitele. Vymezují se skupiny přípravků na ochranu rostlin, jejichž prodej je určen výlučně pro profesionální použití. Zavádí se opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody. Omezují se použití přípravků v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany přírody. Zavádí se plošné uplatňování integrované ochrany rostlin všemi profesionálními uživateli přípravků na základě implementace směrnice 2009/128/ES. Státní rostlinolékařská služba se vstoupením v platnost novely rostlinolékařského zákona a vyhlášky stává národní referenční laboratoří a upravuje se pověřování fyzických a právnických osob výkonem odborných rostlinolékařských činností, které dnes vykonávají orgány rostlinolékařské péče, a výkon odborné pomoci v souladu se směrnicí 2000/29/ES.

Předkládaný návrh zákona nepředpokládá finanční dopady na státní rozpočet. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP