(11.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy není žádná písemná přihláška, nevidím nikoho, kdo by se do této rozpravy hlásil z místa. Obecnou rozpravu proto končím.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru zemědělskému. Má někdo ještě jiný návrh? Nikdo takový návrh nepodává, a proto přistoupíme k hlasování.

 

Hlasovat budeme o návrhu na přikázání výboru zemědělskému.

O tomto zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 37 z přihlášených 165 poslanců pro 120, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru zemědělskému, a tím končí jeho projednávání v prvém čtení. Děkuji oběma pánům, panu předkladateli, panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Tím je bod

21.
Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava
Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
/sněmovní tisk 345/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 345/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Marie Nedvědová, a dávám jí v tuto chvíli slovo.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážená paní předsedající, vládo, přítomní poslanci, smyslem tohoto návrhu zákona je dát v podstatě policii do rukou prostředek k boji proti korupci, který zde v minulosti již byl a byl účinný, což mohu potvrdit i ze své vlastní praxe.

Vládnoucí koalice v řadě svých prohlášení uvádí, že chce bojovat s korupcí a s ní souvisejícími jevy, zejména v oblasti obchodního styku, veřejných zakázek, veřejných dražeb a veřejných soutěží. Je zcela nepochybné, že v těchto směrech má Česká republika ve světě velmi špatnou reputaci. Existuje řada velmi problematických kauz, do nichž jsou kupodivu zapleteni i někteří představitelé koalice, a řada těchto otázek je dnes a denně terčem kritiky sdělovacích prostředků. Proto jsme při podávání tohoto návrhu byli upřímně zvědavi, z jakých důvodů bude vláda a koalice proti němu, neboť zatím žádné skutečně účinné kroky v boji proti korupci nebyly nejen podniknuty, ale nebyly ani navrženy, což je s ohledem na dobu, kdy je koalice u moci, dost na pováženou. Domníváme se, že občané této země vcelku jasně uvidí, kdo a proč je proti tomuto návrhu, a kdo tedy to myslí s bojem proti korupci skutečně vážně.

Vláda k návrhu podala nesouhlasné stanovisko, které ovšem není vůbec opřeno o žádné racionální a konkrétní důvody. Tvrzení, že obdobné ustanovení obsažené v § 163 předchozího trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v praxi nebylo užíváno pro aplikační nejasnosti a že bylo předmětem kritiky ze strany mezinárodních organizací, jsou naprosto nepodložená a nekonkrétní. Naopak byl tento institut na mezinárodní úrovni hodnocen velmi kladně ze strany orgánů činných v trestním řízení. Řada zahraničních odborníků toto ustanovení hodnotila jako velice progresivní a užitečné v boji s korupcí.

Citované úmluvy jsou nám známy a nemyslíme si v žádném případě, že by návrh zákona byl s nimi v rozporu. Stanovisko k tomuto zaujal i Parlamentní institut, který uvedl, že návrh není v rozporu, neboť v zahraničí takováto právní úprava neexistuje.

Závěr vládního vyjádření, že návrh neprošel podrobnou analýzou odborné veřejnosti, je rovněž zavádějící, neboť toto ustanovení, i když v poněkud širším rozsahu, platilo v dřívějším trestním zákoně účinném do 31. 12. 2009 a od jeho přijetí tedy uplynulo téměř 50 let. Mimochodem, ustanovení o účinné lítosti se nachází i u trestných činů týkajících se organizovaného zločinu, aniž by proti tomu byly vedeny nějaké námitky. Přitom organizovaný zločin jde zpravidla ruku v ruce právě s korupcí. Podaný návrh přitom nepočítá s účinnou lítostí pro osoby, které úplatek přijímají nebo si ho nechávají slíbit. Tím by se však asi vláda a osoby, které její vyjádření připravovaly, vůbec nezabývaly. Je tedy pochopitelné, že když někdo chce, tak si nějakou záminku nebo jiný negativní postoj proti návrhu zákona najde, jinak to nelze hodnotit.

Ještě nám chybějí nějaké ty kroky k nesystémovosti takového kroku nebo k jeho netransparentnosti, jinak opravdu není jasné, co by mohlo proti tomu návrhu být.

Tento návrh v podstatě je podporován i širokou veřejností. Pochopitelně, my se nebráníme nějakým možným úpravám, pokud bude zákon propuštěn do dalšího čtení, pokud ovšem tyto změny nebudou mít vliv na podstatu tohoto zákona. Domníváme se, že i široká veřejnosti a zejména i orgány činné v trestním řízení by uvítaly přijetí takovéto novely jako důležitého, byť zatím osamělého kroku v boji proti korupci. Náš návrh novely trestního zákoníku je tak sice jen drobným, ale zato konkrétním krokem v boji proti korupci.

Dosti často zmiňovaným a navrhovaným způsobem boje proti korupci je tzv. test spolehlivosti. Myslím si, že si budeme moci dneska při hlasování o tomto návrhu zákona vyzkoušet a uvidět, kdo to myslí i s tímto vážně a jak se projeví v tomto testu spolehlivosti.

Chtěla bych poukázat v neposlední řadě i na vyjádření předsedkyně vládního výboru pro boj s korupcí Karolíny Peake, která v nedávné době uvedla, že opětovné zavedení účinné lítosti do trestního zákona je jedním z kroků tohoto výboru, kterým chce bojovat proti korupci. V tomto směru tedy jí usnadňujeme práci a Sněmovně předkládáme tento návrh ke schválení. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, je jí poslankyně Jana Suchá. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, předkladatelka se v podstatě s tímto návrhem už plně vypořádala. Já bych jen znovu zopakovala, že vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas a k naplnění svých programových priorit uložila Ministerstvu vnitra, aby ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vypracovalo analýzu případů, ve kterých byl tento institut v minulosti používán, a navrhla případná řešení ať už s ohledem na zavedení tohoto institutu znovu, případně řešení jiné. Vláda se však domnívá, že tomuto by mělo předcházet alespoň zevrubné posouzení této problematiky odbornou veřejností, a domnívá se ale, že u předkládaného návrhu k tomuto posouzení nedošlo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní je písemně přihlášen pan poslanec Antonín Seďa a já mu nyní dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, úprava, kterou navrhují komunističtí poslanci, se týká mimo jiné účinné lítosti při trestním zneužití informace v obchodním styku, při sjednávání výhod při zadávání veřejné zakázky či veřejné soutěže a také se má vztahovat na trestný čin podplácení a nepřímo úplatkářství.

Tady si, vážené kolegyně a kolegové, dovolím jednu poznámku. Když se projednával vládní návrh úpravy trestního zákoníku, načetl jsem pozměňující návrh, který jako dnes navrhovaný řešil účinnou lítost za trestný čin podplácení a úplatkářství. Tehdy jsem byl nemile překvapen, že většina poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy nepodpořila můj návrh. Údajně z toho důvodu, že navrhují svůj návrh zákona, to znamená ten dnešní. Osobně mě mrzí, že namísto společného boje proti korupci se spíše hodnotí to, kdo návrh podá. Tato výtka je určena zejména vládním koaličním stranám, které měly jako svoji prioritu boj proti korupci.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jelikož boj s korupcí myslím vážně a pokládám nástroj účinné lítosti za jedno z nutných opatření, nejenže podpořím výše uvedený zákon, ale ve druhém čtení opětovně načtu svůj pozměňující návrh s tím, že věřím, že opakované hlasování bude pro něj daleko úspěšnější. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake, poté je přihlášen poslanec Jeroným Tejc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP