(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Odbila půl čtvrtá, takže to je přesně ten okamžik, kdy má Sněmovna znovu pokračovat. Vítám pana ministra zahraničí, který předkládá další body.

Takže máme před sebou - ještě tady s dovolením vám přečtu nějaké omluvy, které jsem obdržel - od poslankyně Kristýny Kočí, která se omlouvá z odpoledního jednání dnešní schůze ze zdravotních důvodů, pak tady mám omluvu Stanislava Humla, který se také ze zdravotních důvodů omlouvá z dnešního odpoledne, a ministr Tomáš Chalupa se omlouvá ze středy 26. října od 14.30 z pracovních důvodů. Takže to jsou nové čerstvé omluvy.

 

A teď už tedy k programu schůze. První bod dnešního odpoledního programu:

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním
partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými
státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 328/ - druhé čtení

Požádal bych pana ministra a místopředsedu vlády Karla Schwarzenberga, aby tady tento materiál uvedl. A prosím náhradní karty, jestli... Já jenom zagonguji, aby nás tady bylo dost. Prosím poslance, aby se dostavili do sněmovny a my mohli tedy hlasovat.

Takže myslím, pane ministře, že můžete začít. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení nepřítomní. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, dále jen dohoda, má za cíl vytvořit moderní rámec pro užší spolupráci smluvních stran ve všech oblastech společného zájmu s důrazem na regionální dialog a spolupráci v rámci uskupení ASEAN. (V sále je značný neklid.)

Stávající úprava týkající se obchodní, ekonomické a rozvojové spolupráce mezi Evropskou unií a Indonésií vychází z původní dohody se státy ASEAN z roku 1980, která ovšem je v současnosti již překonána vývojem vzájemných vztahů. Obě strany si proto přejí sjednat dohodu novou, která bude odrážet jejich aktuální potřeby a zájmy. Dohoda počítá s možnostmi spolupráce v mnoha oblastech, například životní prostředí a změny klimatu, energetika, věda a technika, námořní a letecká doprava. Dohoda upravuje otázky v oblasti nelegální migrace, praní peněz, nedovolených drog, organizovaného zločinu a korupce.

Dohoda rovněž vytváří rámec pro jednání o dohodách o volném obchodu se členy ASEAN, kdy uzavření dohod o volném obchodu v souladu s platným mandátem Rady je podmíněno uzavřením dohod o partnerství a spolupráci s těmito zeměmi. Dohoda umožní Evropské unii a jejím členským státům převzít větší zodpovědnost a získat větší vliv v regionu, který se tradičně orientuje na Čínu, Indii a Spojené státy a je pod jejich vlivem. Prostřednictvím této dohody může Evropská unie prosazovat také evropské hodnoty a posilovat konkrétní spolupráci v řadě oblastí společného zájmu.

Uzavření dohody je plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky... (Řečník se odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, kolegové, o klid. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Nepředpokládá se, že by bylo nutné k následnému provádění dohody přijmout jakékoli vnitrostátní prováděcí předpisy, rovněž se nepředpokládají finanční ani rozpočtové dopady.

Děkuji vám za omezenou pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bych ještě požádal paní poslankyni zpravodajku Květu Matušovskou, která by nás informovala o usnesení výboru. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ráda bych seznámila s usnesením zahraničního výboru z 12. schůze dne 23. června. Takže zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil, zřejmě můžeme tedy rozpravu ukončit a budeme hlasovat o navrženém usnesení. Takže o tom usnesení, usnesení zahraničního výboru, budeme tedy zřejmě hlasovat, tak jak bylo předloženo. Já bych vás nejdřív s dovolením odhlásil, protože tady asi ten stav neodpovídá, takže vás prosím, abyste se všichni přihlásili znovu, abychom zjistili, kolik nás je. Takže prosím, přihlaste se, chvilku počkáme... Můžeme tedy zřejmě hlasovat...

Budeme tedy hlasovat o usnesení tak, jak bylo navrženo - ještě umožníme některým příchozím se přihlásit...

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které bylo navrženo zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí usnesení, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 42, přihlášeno je 96 poslanců, pro hlasovalo 96, proti žádný, takže to usnesení bylo přijato a můžeme ukončit projednávání bodu číslo 42.

 

Máme tady bod 44, to je

44.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody
o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků,
která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást
/sněmovní tisk 464/ - prvé čtení

Takže přátelé, nacházíme se v prvém čtení a v této fázi by měl uvést nejdřív tedy tento text ministr a místopředseda vlády Karel Schwarzenberg. Já nevím, jestli vám pomůže také váš kolega Martin Kocourek, ale v každém případě on tady asi dneska není, takže dám v každém případě slovo vám a uvedete ten materiál vy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh na ratifikaci mezinárodních dohod sjednaných mezi Evropským společenstvím a 17 členy Světové obchodní organizace a návrh na ratifikaci konsolidované listiny specifických závazků vyplývá z přistoupení České republiky k Evropské unii. (V sále je rušno. Řečník se odmlčel a vyčkává.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP