(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tady špatné, pane ministře?

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Je tady poněkud hlučno, ale prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to ne, tedy. (Smích v sále.) Já si myslím, že taková benevolence není na místě. Já žádám Sněmovnu, aby tady hlučno nebylo, a pokud se to nezmění, tak z toho vyvodíme nějaké důsledky. Prosím o klid!

Pane ministře, doufám, že už můžete mluvit.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Přístupem České republiky k Evropské unii se stala obchodní politika České republiky součástí společné obchodní politiky Evropské unie. V důsledku toho bylo mimo jiné potřeba sladit specifické závazky všech tehdejších 25 členských států Evropské unie v oblasti přístupu na trh služeb, které byly zahrnuty do Všeobecné dohody o obchodu službami, s příslušnými právními předpisy Evropské unie a přijmout novou konsolidovanou listinu specifických závazků Evropského společenství.

Na tyto změny v listině specifických závazků Evropského společenství však reagovalo 17 států, smluvních stran Všeobecné dohody o obchodu službami, které se cítily být avizovanými změnami specifických závazků dotčeny. V souladu s článkem 21 této dohody proto požadovaly kompenzační vyrovnání za potenciálně utrpěnou újmu vyplývající ze zhoršeného přístupu na trh členských států Evropské unie. Z uvedeného důvodu Evropská komise jako zástupce Evropského společenství ve Světové obchodní organizaci zahájila s dotčenými státy jednání o změnách a nezbytných kompenzačních vyrovnáních, které vyústilo ve sjednání předložených dohod. Jejich obsah byl následně promítnut do konsolidované listiny specifických závazků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já jsem dostal informaci, že ministr Kocourek je v Senátu, takže se spokojíme s úvodním slovem ministra Schwarzenberga. Požádal bych zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Bauera. Jsme teprve v prvém čtení.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych shrnul svou zpravodajskou zprávu na suché konstatování, že všechny podstatné věci ohledně tohoto návrhu byly řečeny ústy pana ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Já bych vás tímto požádal, abyste propustili tento materiál do druhého čtení. Zároveň si dovoluji navrhnout, aby tento bod byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Je tu návrh přikázat projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, jestli má ještě někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat o tomto jediném návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby se to přikázalo zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43, přihlášeno je 101, pro hlasovalo 95, proti 1, takže to bylo přikázáno. To je vše v prvém čtení.

 

Teď tu máme bod

43.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací
pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz
chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu
/sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Požádal bych pana ministra Schwarzenberga, aby uvedl i tento text. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych uvedl návrh Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsané dne 15. června 2011 v Haagu.

Navrhovanou dohodou bude vytvořen podrobný právní základ pro poskytování výsad a imunit Organizaci pro zákaz chemických zbraní a osobám podílejícím se na její činnosti na území České republiky. V obecně vymezeném rozsahu se tak děje již nyní na základě ustanovení Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení z roku 1993, jejímž je Česká republika smluvním státem od 29. dubna 1997. Tato úmluva předvídá, že smluvní státy sjednají s Organizací pro zákaz chemických zbraní podrobnější dvoustranné dohody o výsadách imunitách. Na rozdíl od jiných mezinárodních organizací smluvní státy úmluvy nesjednaly všeobecnou mnohostrannou úmluvu o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní. Dvoustrannou dohodu o výsadách a imunitách s Organizací pro zákaz chemických zbraní dosud sjednalo 41 států.

Navrhovaná dohoda vychází ze vzorového textu vypracovaného technickým sekretariátem Organizace pro zákaz chemických zbraní, do něhož byly zapracovány návrhy české strany, které organizace akceptovala. Změny navržené českou stranou měly za cíl přizpůsobit návrh dohody standardnímu obsahu smluv o výsadách a imunitách mezinárodních organizací.

Dohoda upravuje právní subjektivitu Organizace pro zákaz chemických zbraní a výsady a imunity této organizace v oblasti finanční - osvobození od daní a celních poplatků - či v oblasti spojení. Dále dohoda obsahuje úpravu výsad a imunit, které požívají představitelé smluvních států a úředníci Organizace pro zákaz chemických zbraní. V omezenějším rozsahu jsou přiznávány výsady a imunity znalcům. (Ministr se kvůli hluku v sále odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět se zhoršuje situace ve sněmovně. Mě to mrzí, nevím, kdo to působí, možná nově příchozí, kteří netuší, že jsme se tu dohodli, že tu bude klid. Prosím ještě jednou všechny o klid. Ministr Schwarzenberg má poslední materiál, který předkládá. Já bych byl rád, kdyby to bylo v důstojném prostředí.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Dohoda zahrnuje též ustanovení o postupu v případě zneužití výsad a imunit Organizací pro zákaz chemických zbraní a ze strany osob podílejících se na její činnosti.

V současnosti dochází ke zintenzivnění kontrolních a dalších aktivit Organizace pro zákaz chemických zbraní na území České republiky.

Spolu s předkládanou dohodou byla v Haagu podepsána také Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu číslo 1, která má usnadnit provádění úmluvy ve vztahu k inspekcím prováděným v objektu ve vojenském újezdu Březina u Vyškova, kde se předpokládá výroba chemických látek pro účely výcviku chemických specialistů Armády České republiky i armád států NATO a dalších států.

I z důvodu právní jistoty je účelné podrobněji upravit výsady a imunity Organizace pro zákaz chemických zbraní a osob podílejících se na její činnosti.

Děkuji za jakous takous pozornonost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych požádal pana poslance Jana Floriána, zpravodaje pro prvé čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP