(15.50 hodin)

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji panu ministrovi za souhrnné představení úmluvy a mně nezbývá, než připomenout, že národním úřadem pro implementaci úmluvy je v České republice Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který mimo jiné zabezpečuje inspekce Organizace pro zákaz chemických zbraní v průmyslových podnicích a zařízeních v České republice.

Jako zpravodaj navrhuji, aby tato materie byla postoupena k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Dovolte mi, abych otevřel obecnou rozpravu. Nehlásí se k tomuto návrhu nikdo, obecnou rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru, takže jenom se ještě zeptám, jestli někdo jiný chce ještě nějaký jiný výbor. Nechce žádný další výbor, tak budeme hlasovat pouze ten zahraniční.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento text zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 126, pro hlasovalo 112, proti 1. Takže to bylo přijato, přikázáno.

 

To jsme přikázali a můžeme ukončit projednávání bodu číslo 43. Děkuji panu ministrovi.

To je série bodů, které předkládal ministr zahraničí, a teď se přesouváme úplně jinam. K bodu číslo 10. To je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 137 o veřejných zakázkách... (Dostává informaci mimo mikrofon: To je napevno v 16.30.) To je napevno v 16.30. (Informace mimo mikrofon: K prvním čtením se můžete ještě vrátit.) Tak se omlouvám a musíme ještě k prvním čtením. Tento bod má ještě půl hodiny čas. Takže teď budeme pokračovat prvními čteními.

 

Dalším bodem je

25.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče
a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.
a další související zákony
/sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová by byla zástupkyní navrhovatelů. My jsme stanovisko vlády obdrželi jako tisk 180/1 a vy byste to uvedla za skupinu poslanců. Prosím, takže máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, návrh obsažený v tisku 380, který vám společně s kolegy předkládáme, představuje velmi drobnou novelu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je to návrh zákona, který reaguje na novelu, resp. zákon, který jsme zhruba před rokem schválili, a to zákon o registrech, který byl přijat pod číslem 424/2010 a který v této chvíli ještě nenabyl účinnosti. To se má stát teprve k 1. lednu příštího roku.

Smyslem návrhu, který předkládáme, je drobná změna. Zákon o registrech nepředpokládá od příštího roku v občanských průkazech osob, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, zachycení tohoto údaje. Tato skutečnost na jednu stranu by se mohla opírat o zájem samotných zdravotně postižených, na druhé straně přinese jim samotným, ale zejména lidem, s nimiž vstupují v jakýkoliv smluvní kontakt, ať už pracovní, obchodní a podobně, výrazné nebezpečí právní nejistoty. V současné době údaj o způsobilosti, resp. omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům zanesený v občanském průkaze je jistou garancí, že si osoby, které se zdravotně postiženými do těchto smluvních vztahů vstupují, uvědomují tento zdravotní stav a mohou na něj reagovat. Chrání též zneužití těchto zdravotně postižených osob před situací, do níž se dostávají např. v postavení bílých koňů.

K vypuštění toho ustanovení zřejmě vedl nepřesný výklad směrnice Rady Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Tam v článku 8 je přímo zakázáno zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, mezi něž se údaje o zdraví člověka řadí. Toto ustanovení se však nepoužije v případech, kdy zpracování údajů je nezbytné k obraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj souhlas. To je právě skutečnost, které bychom rádi zabránili, a chtěli bychom, abychom se ještě předtím, než zákon o registrech nabude v této části účinnosti, vrátili k současné právní úpravě a chránili tak jak nesvéprávné, tak jejich případné smluvní partnery.

Pokud by návrh byl propuštěn do dalších čtení, budu navrhovat zkrácení lhůty k projednání, tak aby mohl nabýt účinnosti k 1. lednu příštího roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Teď bych požádal poslance Jana Bureše, který je zpravodajem pro tento návrh.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji paní předkladatelce za úvodní slovo k tomuto návrhu zákona, ale mé stanovisko bohužel není v souladu s tím, co zde bylo uvedeno.

Ve shodě se stanoviskem vlády připomínám, že návrh nereflektuje fakt, že od 1. ledna 2012 nabude účinnosti nové znění § 3 zákona o občanských průkazech a v něm budou údaje povinně zapisované do tohoto dokladu vymezeny v odstavci 2, zatímco předkladatel navrhuje doplnění dalšího povinného údaje do nového odstavce číslo 6, což je ale technikálie. Z věcného hlediska je pak sporné, do jaké míry je vypovídající údaj o omezení ve způsobilosti k právním úkonům, když není přesně vymezen rozsah tohoto omezení. A ještě bych připomenul, že novela občanského zákoníku vlastně nebude už umožňovat absolutní zbavení právní způsobilosti, ale je přesně vymezené k určitým úkonům, a takový údaj zapisovat do občanského průkazu, který nemá žádný velký rozsah, by bylo i po technické stránce velmi a velmi problematické.

Jako zpravodaj se proto přihlásím v podrobné rozpravě a podám návrh na zamítnutí tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Do ní se přihlásil poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já se přiznám, že je pro mě docela překvapením, že tady teď není přítomen pan ministr vnitra odpovědný za tuto oblast, protože toto je zákon, který je v jeho gesci, a mně připadne slušné přinejmenším, aby pan ministr při projednávání tohoto návrhu zákona tady byl, protože já zrovna se chystám s dotazem na pana ministra, jak že to bude s občanskými průkazy, jak to bude se spuštěním registru. Protože pokud mám správné informace, tak 1. ledna má dojít ke spuštění občanských průkazů, těch takzvaně nových, nicméně ten přístup do registru, který tyto průkazy mají umožňovat, a má mít občan možnost ta data, která nebudou na občanském průkazu, si vytáhnout v uvozovkách z tohoto registru, budou spuštěny až k 1. červenci, a to ještě, pokud to dobře dopadne.

Já bych rád se teď tady dozvěděl od pana ministra, že tomu tak není, že se mýlím, že mám špatné informace, protože pokud bych se to dozvěděl, tak bych s klidem mohl spát. Pokud bych se to nedozvěděl a hrozilo by tady to riziko, tak bych musel trvat na tom, že ta novela zákona o občanských průkazech musí být postoupena do druhého čtení, abychom ještě jej využili pro opravu toho stávajícího zákona, který není připraven. Mám pocit, že tohle je velké riziko, že si možná ani pan ministr neuvědomuje, jaké je to riziko, protože se zabývá jinými věcmi možná právě v tuto chvíli než občanským průkazem, ale je to jeho odpovědnost a já bych jej prosil, aby tady vystoupil a řekl nám, jak se stav věcí ve vztahu k občanským průkazům a k registrům má. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP