(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dál se hlásí do obecné? Prosím, pan poslanec Bureš.

 

Poslanec Jan Bureš: Já se omlouvám, pane předsedající, já jsem si neuvědomil, že jsme v prvním čtení a že tady není žádná podrobná rozprava. Proto tedy využívám této obecné rozpravy a dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Ještě prosím...

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já nevím, jestli mám dobrou informaci, ale pan ministr je snad na zahraniční cestě. Navíc není asi nezbytně nutné, aby u každého projednávání bodu byl v Poslanecké sněmovně, byť rozumím argumentům, které tady přednesl poslanec Tejc.

Já jenom chci říct, že zákon o - v uvozovkách - občanských průkazech spadá do dikce zákona o základních registrech, který jsme tady projednávali v minulém období, projednávali jsme na začátku tohoto období. V minulém období byla odložena účinnost právě proto, abychom připravili časově celou tu agendu. Já jenom chci říct, že kdykoli se tento zákon otevřel, bez ohledu na to, jak podstatné věci se tam projednávaly, vždycky jsme skončili pouze u jediného - co bude obsahem údajů na té buď papírové, nebo z umělé hmoty anebo plastové kartě. My v podstatě pořád při každém otevření zákona se vracíme k jednomu a témuž.

Já bych byl velice rád, abychom mohli respektovat, ať ta dohoda byla jakákoli, vždycky to byl kompromis, kdy reagovali předkládající na námitky, které přišly z jednoho nebo druhého spektra, a teď jsme v situaci, že je schválena novela zákona, máme nastavený nějaký standard a agenda se bude rozjíždět.

Nevím, jestli pan kolega Tejc bude po tomto sdělení klidně spát. Jinak měl samozřejmě možnost přijít na jednání našeho podvýboru, kde jsme informace o základních registrech projednávali, a tyto informace byly včas vyvěšeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Po panu poslanci Krupkovi... Ale já jsem viděl pana poslance Vojtěcha Filipa, se přiznám, takže dám nejdřív slovo jemu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já nehodlám citovat z téměř 70 stanovisek okresních a krajských soudů v České republice, které vyjádřily zásadní nesouhlas s návrhem, který tady na začátku volebního období předložil tehdejší ministr vnitra. Jenom bych chtěl říct, že fakt, že se občanský průkaz omezuje toliko na sdělení omezení způsobilosti bez bližší konkretizace, to je bez výčtu úkonů, ke kterým je nebo není dotčená osoba způsobilá, ve výsledku často vede k tomu, že se na dotčené osoby hledí jako na osoby de facto zbavené způsobilosti k právním úkonům. Aby se tedy v případě povinně zapisovaného údaje o omezení způsobilosti do občanského průkazu předešlo diskriminačnímu přístupu, bylo by nutné uvést v tomto dokladu i přesný rozsah tohoto omezení. To si myslím, že je podstatné.

Pokud tady vláda kdykoli řekla, že je vládou boje proti korupci, tak ať vysvětlí ne Poslanecké sněmovně, ale ať vysvětlí občanům České republiky, že tady nevytváří schválně bílé koně, přes které bude převádět majetky, a ten podpis bude samozřejmě zpochybněn tehdy nebo v jiném případě tak, že vlastně nemohlo přes takový subjekt práva, tedy přes občana, který byl zbaven zčásti nebo zcela způsobilosti k právním úkonům, a že nelze tedy dohledat, když ten to nabyl v dobré víře, protože to zapsal ten nebo onen notář, který si neověří způsobilost, a v tom případě dojde k nevratnému převodu majetku. A jestli to bude majetek, promiňte mi, za tisíc korun nebo za sto milionů, už není rozhodující. Přece nejde o žádnou diskriminaci. Jde přece jen o to, aby tady byla právní jistota občanů, kteří uzavírají jakékoli tradice, to znamená jakékoli smlouvy. Jestli kupní, darovací, jestli je to smlouva o směnách, jakákoli. Ale to jestliže tam nebude uvedeno, jestliže to vymažeme, v podstatě znemožníme těmto subjektům práva, které přejdou přes tento krok, aby byly v dobré víře. Jakým způsobem se s tím tedy vypořádá, když, podotýkám, téměř 70 okresních a krajských soudů dalo stanovisko prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti Ministerstvu vnitra, že s tím postupem, který tady tehdejší ministr vnitra předložil, zásadně nesouhlasí? Jaká je spolupráce uvnitř té vlády? Proč to chcete zamítnout? Opravdu chcete, aby tady docházelo k převodům, které budou nevratné a které budou znamenat totální tunel na majetky už ne státu, ale fyzických a právnických osob? Je to zájmem této Sněmovny? Já doufám, že ne. A prosím aspoň kolegy právníky ze všech klubů, aby mi vysvětlili veřejně, že se to nestane, že se tomu dá zabránit, když to tam nebude uvedeno. To jsem zvědav, jak budete argumentovat, kolegové, protože takový argument nenajdete. Leda byste byli chytřejší než většina českých okresních a krajských soudů v této republice. A nezlobte se na mě, tohle přece není předmětem koaliční dohody. Tohle to je předmětem jasné úvahy o tom, jestli tady platí práva třetích osob vůči těm, kteří uzavírají smlouvu. A vy to chcete zpochybnit!

Já jsem si myslel, že nový ministr vnitra, když odcházel pan John, se bude snažit toto napravit. Vidím, že tady snaha není. Ze strany koalice je tady návrh na zamítnutí. Věřte mi nebo ne, to, co chcete udělat, je skandální!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já myslím, že je to skutečně tak, že si mnozí z poslanců a poslankyň neuvědomují, o čem vlastně rozhodují, o jak závažné věci tady rozhodujeme a jaké může mít následky, a to nejen v případě tohoto údaje, ale i v případě údajů jiných. Já vím, že je to debata pořád dokola v této Sněmovně a bude pořád dokola, dokud někteří neuslyší ty vážné dopady, které to způsobí. Protože pokud z občanského průkazu zmizí např. stav a nebude jasné, jestli ten daný člověk, který uzavírá smlouvu, že ženatý či nikoliv, tak to má vliv na vymáhání a také na vznik závazků toho člověka.

Co je ještě daleko horší, a to je to, na co jsem upozorňoval a na co jsem chtěl odpověď od pana ministra, je právě fakt, že na jedné straně bude občanský průkaz, který ta data nebude obsahovat, na druhé straně má být registr, do kterého by občan měl prostřednictvím CzechPointu vstoupit a získat např. výpis daného stavu, který je u něj aktuální k tomu danému dni. A já chci vědět a chci mít jistotu, že pokud 1. 1. se začnou vydávat tyto nové občanské průkazy, že bude od 1. 1. fungovat tento registr. Pokud to tak nebude, tak je to věc, která bude mít skutečně vážné následky, protože ti lidé se ke svým údajům nedostanou. Já vycházím z informací, které mám, a zatím mi je nikdo nevyvrátil.

Prosím tedy, aby pan ministr odpověděl na tuto otázku všem poslancům písemně, pokud tady není přítomen a je na zahraniční cestě. To je jistě jeho právo. Ale jakmile vzniknou ty problémy, on za ně ponese odpovědnost a ponesou za ně odpovědnost všichni ti, kteří tady rozhodnou o tom, že se zákon v prvním čtení zamítne a nebude možné jej využít i pro další pozměňovací návrhy, které by bylo pravděpodobně nutné ještě do konce roku přijmout, včetně možného odložení účinnosti toho zákona, který má nové občanské průkazy spustit od 1. ledna. Teď se škrtá, pořád se šetří, jenom na některé věci se peníze stále nacházejí, přestože nejsou připraveny a přestože by bylo moudřejší je odložit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP