(16.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážený pane předsedající, vážená vládo, velice se omlouvám. Chtěl jsem hlasovat pro, a na sjetině mám proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže jsme slyšeli zpochybnění, námitku pana poslance Jeníka. Budeme nejdřív hlasovat o přijetí této námitky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Jeníka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 47. Přihlášeno 147. Pro hlasovalo 112, proti 12, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování. Takže co budeme opakovat? Budeme opakovat hlasování, návrh na zamítnutí, který tady byl ve sněmovně podán. Ještě jednou - hlasujeme zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 48. Přihlášeno je 147. Pro zamítnutí 81, proti 64, takže v tomto případě zamítnutí bylo. Tím pádem můžeme ukončit projednávání tohoto bodu 25.

 

Další bod je

26.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Požádám poslance Ivana Ohlídala, aby tento tisk představil v prvém čtení.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, naše novela se týká zákona o obcích, konkrétně § 83 a odst. 2 v tomto zákoně. Já si dovolím tento odstavec v tomto paragrafu citovat, protože to budu potřebovat pro svůj další výklad.

Cituji: "Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti, rozhodne tento orgán obce."

Naše novela je velmi jednoduchá. Spočívá totiž ve vypuštění poslední věty tohoto odstavce. To znamená, že se jedná o vypuštění věty, která zní takto: "O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti, rozhodne tento orgán obce."

Cílem navržené úpravy je plné sjednocení úpravy střetu zájmu u členů zastupitelstev obcí i zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i u veřejných funkcionářů spadajících pod působnost zákona o střetu zájmů. Přijetím této úpravy současně dojde k nastavení rovných podmínek výkonu funkcí u členů všech zastupitelstev územních samosprávných celků, a tím i k posílení právní jistoty při podezření ze střetu zájmů. Toto je principiální důvod, principiální cíl, který touto novelou sledujeme.

Jsou zde ještě i samozřejmě praktické cíle a praktické důvody. Při jednáních obecních zastupitelstev se občas a nebo také možno říci dosti často stávalo, že došlo ke kompetenčním sporům, protože uvolnění zastupitelé obcí, to znamená starostové a místostarostové, podléhají také zákonu o střetu zájmů, v němž jsou taxativně spolu s jinými vyjmenováni v tom směru, že mají povinnost pouze oznámit střet zájmů, a nikdo o jejich další účasti na projednávání daného zastupitelského orgánu nerozhoduje. Naopak řadoví členové obecních zastupitelstev podléhali této zákonné normě a u nich se rozhodovalo o tom, zda se mohou při střetu zájmů dále účastnit projednávání daného bodu. Řešilo se to v různých zastupitelstvech různým způsobem, což samozřejmě není v pořádku. Navíc často docházelo k paradoxním situacím, že třeba ve věci, když měl střet zájmu v dané věci uvolněný zastupitel na jedné straně a řadový zastupitel na druhé straně, tak na základě střetu zájmů uvolněný zastupitel pouze oznámil střet zájmů a ve stejném střetu zájmů na základě zákona o obcích byl řadový zastupitel z projednávání vyloučen. Tak to jistě je paradoxní nesmysl, který je nutné také odstranit.

Podstatné je, že přijetím této novely zákona o obcích nedojde k žádným dopadům na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí. Navíc tato novela je v souladu s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy České republiky. Důležité je také, že vláda vyslovila s touto novelou souhlas, a proto si vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji požádat o propuštění této novely do druhého čtení a zároveň si dovoluji podat návrh, aby doba na projednání ve výborech byla zkrácena na 30 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To bude možná ještě potřeba podat v rozpravě, toto zkrácení, ještě jednou. Děkuji. Nyní poprosím pana poslance Jana Klána.

 

Poslanec Jan Klán: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 395, která se týká návrhu zákona o obcích.

Navrhovaná právní úprava zákona o obcích dává do souladu tento právní předpis se zněním zákona o krajích a o hlavním městě Praze. Ze zmíněných zákonů bylo již v roce 2001, respektive v roce 2002, vypuštěno ustanovení, že o rozhodnutí vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování v záležitosti pro existenci důvodného střetu zájmů, kdy člen zastupitelstva nejpozději před zahájením jednání ohlásí střet zájmů v určité záležitosti, rozhoduje zastupitelský orgán kraje nebo hlavního města Prahy. Cílem novely zákona o obcích je, aby byly uzákoněny rovné podmínky pro výkon funkcí členů všech zastupitelstev územně samosprávných celků.

Na základě výše uvedeného důvodu doporučuji podpořit novelu zákona o obcích a zároveň navrhuji tento tisk přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme otevřít obecnou rozpravu. Přihlášky do ní nevidím. Hlásí se do ní pan poslanec Ohlídal, zástupce navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, já bych právě využil této chvíle k zopakování svého návrhu, to znamená návrhu na zkrácení doby projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, registruji. Ptám se, jestli ještě někdo navrhuje něco dalšího. Pokud ne, končím obecnou rozpravu. Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Sněmovny navrhla přikázat předložený návrh výborům pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný výbor? Nikdo žádný další nenavrhuje, budeme hlasovat tento.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 49. Přihlášeno je 141, pro hlasovalo 100, proti 2. Takže to bylo přikázáno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP