(17.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Lenka Andrýsová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážené dámy, vážení pánové, já bych se ráda přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jste obdrželi. Týkají právě problematiky subdodavatelů a jejich vlastnické struktury. V těchto návrzích prakticky je definován subdodavatel jako realizátor 10 % veřejné zakázky v případě obvyklých veřejných zakázek, v případě významných veřejných zakázek je to 5 %. Také je tam určena povinnost, a to taková, že budou i subdodavatelé muset ukrýt vlastnickou strukturu, a to tak, že bude muset být dodán seznam vlastníků, kteří mají nad 10 % základního kapitálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dámy a pánové, já vás prosím o klid v jednacím sále. Platí tady taková zajímavá nepřímá úměra, že čím méně nás je, tím jsme hlučnější. Tak moc prosím, když tak si to běžte vyřídit do předsálí.

Dalším přihlášeným pan poslanec Radim Vysloužil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, načítám pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Jedná o návrh k usnesení hospodářského výboru číslo 120 a k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijaté k tisku 370.

V novele zákona je tato změna. V článku 1 v § 71 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou: Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Jedná se o to, účelem je, aby bylo zabráněno tomu, aby neotevřené obálky byly u zadavatele tzv. přes noc a mohlo být s nimi manipulováno. Takto ustanovená lhůta ztíží možnost manipulace s výběrovým řízením.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní už neregistruji nikoho přihlášeného do podrobné diskuse. Prosím, hlásí se ještě někdo? Není tomu tak. Vidím tady faktickou, pan poslanec Pavel Svoboda. Byl to omyl. Já tedy končím podrobnou rozpravu.

Chci se zeptat na závěrečná slova. Jestli chce mít závěrečné slovo pan ministr. Mějte, pane ministře. Něco nám řekněte ještě. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Tak já něco krátce řeknu a kdybych mluvil příliš dlouho, tak začněte tleskat a já přestanu.

Já tady zareaguji na pár připomínek, které tady zazněly. Zákon o veřejných zakázkách je zákon primárně, který má řešit férovou, otevřenější soutěž v průběhu výběrového řízení, a já jsem přesvědčen, že tato novela tímto směrem skutečně jde.

Co se týče takových připomínek k tomu, že v zákonu chybí hodnocení efektivnosti investice, jestli je ta investice potřebná, státní expertiza. Ono to tam je, ale je to tam u těch významných zakázek nad 300 milionů. Protože jestliže se bavíme o tom, že každá takováto expertiza, každý takový to posudek něco stojí, tak já nevím, jak by se na mě dívali v obcích, kdybychom jim tímto zákonem toto přikázali, aby začali zdůvodňovat, jestli ten chodník je skutečně, tak jak ho navrhují, efektivní. Já se nedomnívám, že to je cesta, která by byla dobrá, a navrhli jsme to pouze u významných zakázek.

Byla tady připomínka od pana kolegy, při které jsem se usmíval, že není jediným kritériem cena. Z hlediska hodnocení nabídek se nezměnilo v tomto zákoně z hlediska kritérií, možnosti kritérií nic. To základní, co jsme změnili, je omezení možnosti ohnutí zakázky na tom samém začátku.

Subdodavatelé. Již několikrát tady byla zmíněna vlastnická struktura, rozkrytí vlastnické struktury. Já jsem ten poslední, komu by vadilo, kdybychom měli průhledné struktury všeho. Já jsem jenom proti tomu, abychom do právních předpisů dávali ustanovení, která jsou podle mého názoru v praxi těžko vymahatelná. A proti tomu já jsem. Proto i na základě toho, co zaznělo v tuto chvíli v pozměňovacím návrhu, my chceme, aby ta povinnost, kterou dnes mají dodavatelé, to znamená oznámit vlastníka, který vlastní více než 10 %, tak aby tato povinnost byla přenesena i na subdodavatele. Nicméně nedomnívám se, že by bylo správně, aby u zakázky za, já nevím, jednu miliardu prokazoval i poslední íčař 250 tisíc, které dodá, a zodpovědný za to by byl generální dodavatel. Já si to neumím prakticky představit. Ale možná že se velmi pletu. Ale věřte, že to bylo dáno tím, to znamená, já bych byl rád, kdyby se tento problém řešil například v zákonu o obchodních korporacích a neřešili jsme to zákonem o veřejných zakázkách.

Já si myslím, že řada těch připomínek, které tu zazněly - a já se musím samozřejmě omluvit. Na jednu stranu chápu, že ten způsob projednávání nebyl úplně komfortní. Je pravda, že jsme měli na začátku ledna řádově 1100, 1200 připomínek. Musím říci, že těch 1100, 1200 připomínek bylo někdy zcela protichůdných. Ono se to potom těžko vypořádává, když půl kroku tři čtvrtě roku mluvíme o tom, že musíme snížit limity pro veřejné zakázky, a najednou se znovu objevují jako houby po dešti, abychom limity u veřejných zakázek nechali ve stejném znění.

Já se domnívám, že ten zákon není špatně připraven. Já věřím, že některé pozměňovací návrhy, které tady zazněly, ten zákon vylepší, a ty dobré určitě podpoříme. A věřím, že ta administrativní zátěž, která samozřejmě bude o něco větší, a bohužel, pokud chceme ta pravidla zpřísnit, tak se trochu tomu zvýšení administrativní zátěže nevyhneme. Na druhou stranu my jsme se tím, že jsme tam omezili nebo zakázali možnost vyžadovat ty různé certifikáty, tak jsme se zase snažili těm podnikatelům jejich úlohu i v tom usnadnit.

Já pevně věřím, že ve třetím čtení návrh projde a bude dobrý. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 27. Je jím

27.
Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 401/1 a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP