(17.20 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Přeji hezké odpoledne. Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych jménem skupiny poslanců přednesl úvodní slovo k návrhu zákona označenému jako sněmovní tisk 401, kterým je změna zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Základním smyslem návrhu je posílení právní jistoty a ochrany dobré víry občanů České republiky v restitučních otázkách. S lítostí shledáváme, že rozhodovací praxe soudů České republiky je v předmětné věci nejen nejednotná, v důsledku však vede především k nedůvěře v právní stát a to je věc, která způsobuje nejen samozřejmě morální újmy, ale i hmatatelné újmy ekonomické.

Je jistě správné chránit daňové poplatníky před případnými účinky spekulativního nabytí restitučních nároků. Je ovšem stejně tak nemožné odmítat vydání a plnění restitučních nároků tam, kde jsou postupníci osobami blízkými vůči původní oprávněné osobě. K naší lítosti ovšem zjišťujeme, že v obdobných případech stát, resp. Pozemkový fond, jest v situaci, kdy mu jako žalovanému nebo žalované straně současný právní stav a především současná soudní praxe neumožňuje efektivně postupovat při naplnění nároků dle již popsaného modelu a soudní praxe je, jak již bylo uvedeno, nejednotná. Fakticky jsou tedy oprávněné osoby v situaci, kdy přesto, že uplatnily oprávněný nárok na vydání restituce, resp. zemědělského majetku a narovnání křivd způsobený minulýma režimem, ocitají se v situaci, kdy postup státu efektivně brání vydání tohoto majetku a znemožňuje na uvedeném majetku hospodařit.

Myslím, že je správné, abych se jménem skupiny předkladatelů vyjádřil také ke stanovisku vlády, které je vám všem k dispozici. Vláda vyjadřuje souhlas se záměrem předkladatelů, avšak dodává doporučení ke změně určité části změny zákona, kterou jsme navrhli. Konstatuji, že v zásadě bylo možné postupovat zhruba třemi modelovými způsoby. Jeden z nich jsme zvolili. A protože vnímám požadavek vlády a připouštím, že takto formulované znění zákona způsobí menší nejasnosti a uvedenou právní jistotu ještě zvýší, jsme připraveni v průběhu druhé rozpravy akceptovat, případně sami navrhnout předmětnou úpravu a zdokonalit námi navržené znění tak, aby právní praxe mohla být narovnána, rozhodování soudů bylo vykonáváno podle efektivně jednoho jediného modelového způsobu a zejména důvěra občanů České republiky v narovnání v otázkách restitucí byla nezpochybňována a osoby, které jsou k nim ve vztahu blízkých, tedy jejich děti čekající na vypořádání restitučních nároků, mohly začít hospodařit na uvedeném zemědělském majetku.

Vnímám také potřebu vypořádat se s návrhy a dotazy některých z vás, proč předkladatelé nepostupovali v režimu tzv. zrychleného projednávání podle § 90. Nebyli jsme natolik troufalí, abychom takovouto věc postoupili Poslanecké sněmovně, avšak jeden apel, který jde naproti tomuto stanovisku a tomuto podnětu, nasnadě je. Jak bylo řečeno, týká se to modelových situací osob, oprávněných osob, které uplatnily restituční nároky, z nichž řada postoupila své nároky na své děti právě proto, že se ocitly v životě v místě, kdy už nemají dostatek energie na to, aby mohly hospodařit, případně vést právní spory samy. Vyslovujeme velkou pochybnost a apel nad tím, že bude-li prodlužováno projednávání tohoto sněmovního tisku déle, nežli je nezbytně nutné, zbytečně se některé oprávněné osoby, případně jejich postupníci, jejich děti, ocitnou v situaci, kdy se budou přít a soudit se státem i jako dědicové. Považujeme toto za další vršení těch křivd, které jsme naznačili, a proto vás zdvořile žádám, a přednesu ještě v rozpravě návrh na zkrácení lhůty k projednávání o 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, abyste potom ještě svůj požadavek zopakoval v obecné rozpravě. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, vyslechli jsme zde úvod k zákonu, sněmovní tisk 401, kde se jedná o novelu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Pan předkladatel kolega Doktor toho myslím řekl již dost, vlastně vysvětlil všechno, o co jde, proto myslím, že já už se k tomu nemusím moc vyjadřovat.

Navrhuji, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení, kde jistě dojde k nějakým změnám, a navrhuji, aby byl projednán v zemědělském výboru. To je asi všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nyní tu mám jednu písemnou přihlášku a je přihlášen pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, věcně byl návrh popsán zástupci navrhovatelů a k tomu nemám zásadní výhrady.

Zabýval jsem se účelností tohoto návrhu a nepřijetí zákona bude znamenat zachování současného právního stavu, kdy danou problematiku budou muset řešit soudy v rámci své rozhodovací pravomoci. Osobně v tom nespatřuji nic špatného, neboť soud je jediným orgánem oprávněným podat obecně závazný výklad zákona. A pokud zákon o půdě nabyl účinnosti již před více než dvaceti lety, je sporné, zda je vhodné tento zákon dále novelizovat.

Stanovisko vlády k navrhované novele není jednoznačné a z těchto důvodů návrh novely navrhuji nepodpořit, zamítnout v prvním čtení z důvodu nadbytečnosti s tím, že by nastíněné problémy měly být řešeny v rámci rozhodovací pravomoci soudů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále se do obecné rozpravy hlásí pan předkladatel poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: S lítostí konstatuji, že pro některé členy poslaneckého klubu KSČM je věru složité a možná i nemožné překročit svůj vlastní stín a svých názorů, zejména třeba v oblasti restitučních nároků a vypořádání křivd způsobených režimem, který v jisté neodvozené hodnotě i zastupují.

Na druhou stranu musím říci otevřeně, že jedním jediným důvodem, který vedl předkladatele k podání této změny zákona, je jev, který je naprosto neuspokojivý. Právě proto, že jsme zjistili, že v předmětné věci není možné doufat v narovnání a spravedlnost vykonávanou soudy České republiky, protože v té samé věci - a to je doložitelné - rozhodují soudy České republiky zcela odlišně, oprávněné osoby v okrese X, resp. jejich práva a jejich nároky jsou završeny, Pozemkový fond je veden k povinnosti vydat, zatímco nároky oprávněných osob v té samé identické situaci v okrese Y jsou zpochybněny a Pozemkový fond nároky nevydá s odvoláním na to, že nabytí práv dětí po jejich rodičích, tedy postupníků, osob blízkých, je považováno za spekulativní nabytí restitučních nároků. Považujeme tento stav za nemorální, neuspokojivý, a proto jej navrhujeme změnit.

Opakuji svůj návrh a žádost, zdvořilou žádost na zkrácení lhůty k projednání tohoto sněmovního tisku na 30 dnů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP