(17.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já bych vás tedy chtěl poprosit všechny, co jste tady v sále, abyste podpořili přijetí této normy alespoň tím, že podpoříte tento zákon do druhého čtení, kde bychom na půdě výboru - a možná to může být i delší debata, já se vůbec nebráním, bude-li tady návrh na prodloužení lhůty k projednávání - debatovali nad tímto zákonem třeba i o něco déle právě ve výborech tak, abychom si vyslechli stanoviska jak Ministerstva vnitra, tak Ministerstva spravedlnosti, tak samozřejmě i ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost a došli třeba i k drobným změnám formulací, které my navrhujeme.

Nejde však o to, aby zákon byl přijat tak, jak je navržen, ale aby splnil daný účel. Já věřím, že formulace je dostatečně kvalitní a odborně fundovaná, nicméně jsme jako předkladatelé ochotni nalézt kompromis, který by splnil účel, a to je snaha o to zamezit do budoucna špehování, zamezit tomu, aby lidé byli sledováni a aby se nakonec, pokud se něco takového prokáže, ukázalo, že na to neexistuje žádný bič a žádný zákon to nezakazuje. To je důvod, proč předkládáme tuto normu. Já věřím, že to není norma, která by měla rozdělovat tuto Sněmovnu na levici a pravici, a proto vás žádám o podporu tohoto návrhu při hlasování do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Aleš Rádl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Rádl: Dobrý den, dámy a pánové. Já jako zpravodaj bych se rád připojil k návrhu propustit tento návrh zákona do druhého čtení. Domnívám se, že to je věc, kterou by se Poslanecká sněmovna měla zabývat, tak jako v minulosti se ukázalo, že jakési nebezpečné sledování prostřednictvím SMS a podobného obtěžování se může vlastně stát trestným činem, můžeme ho vnímat jako věc, která je společensky nebezpečná. Já se domnívám, že bychom dnes měli stejným způsobem zareagovat na skutečnost, že pořizovat si soukromě záznamy a i obrazové záznamy kohokoliv je tak neuvěřitelně snadné, že bohužel k tomuto nešvaru přistupují čím dál tím častěji soukromé osoby, které potom skutečně s pořízenými záznamy nakládají způsobem, který může zakládat různé skutkové podstaty trestných činů.

Já nemám pocit, že bych chtěl být zahlcován informacemi o tom, jak si nějaký vyšinutý manžel nahrává svou vystresovanou manželku proto, aby si zlepšil svou rozvodovou pozici, a připojuji se k návrhu, aby zákon byl propuštěn do druhého čtení, abychom jako poslanci této země jasně řekli, že taková činnost je společensky nežádoucí a zakládá jakési předpoklady ke spáchání trestného činu a je to věc, která by měla být řešena trestním zákoníkem.

Takže jako zpravodaj podporuji propuštění do druhého čtení. Domnívám se, že i ve druhém čtení dojde tento návrh ještě nějakého zpřesnění. Budeme samozřejmě o té věci v ústavněprávním výboru vážně debatovat, nicméně se domnívám, že čas nazrál k tomu, abychom takovýto návrh zákona, nebo takový paragraf měli jako součást našeho trestního práva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde nyní jednu písemnou přihlášku a je tam přihlášen pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, koalice chce ukazovat svou vstřícnější tvář a říká opozičním poslancům tento návrh propouštíme, budeme o něm přemýšlet, zaslouží si naši pozornost, pokládáme ho za rozumný, přestože si myslím - a vláda dala zamítavé stanovisko pro mnoho věcných výhrad, které jsou správně, některé termíny použité v návrhu jsou velmi nešťastné. Bavit se v případě trestního zákona o povolenosti nebo nepovolenosti, o oprávněnosti a neoprávněnosti, o veřejném zájmu je vysoce sporné, naopak by to mohlo navozovat myšlenky, že někteří tak činit mohou, když to budou mít takzvaně ve veřejném zájmu, jako třeba novináři, a jiní tak činit nemohou.

Myslím, že to je zralé na to, abychom to zásadním způsobem přepracovali. Na druhou stranu si myslím, že základní myšlenka, že zásahy do soukromí, ještě prováděné utajovaným způsobem, nestačí na jejich ochranu pouze občanské právo a musí to být opravdu v případech ultima ratio, že v některých případech masivního zneužívání nastupuje i trestní právo, je správná. A doporučil bych, abychom to přikázali ústavněprávnímu výboru, doporučil bych, abychom prodloužili lhůtu o 30 dní, abychom měli dostatek času se na tom i s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra a dalšími orgány, které jsou k tomu příslušné, zamyslet, ale myšlenka, že dosud trestní zákon nedostatečně chrání razantní zásahy do soukromí prováděné utajovaným způsobem, je myslím že správně a mělo by se o ní uvažovat, jestli najdeme vhodné řešení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Prosím, pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono to možná bude vypadat, že zde bude teď tedy pokračovat koaliční vychvalování nad předloženým návrhem. Já se rovněž připojuji tedy k návrhu, který zde byl předložen, to znamená, že tento návrh podle mého názoru je způsobilý k dalšímu projednávání, protože subsidiarita trestní represe, to znamená skutečnost, že trestnost by měla být vyslovována až v okamžiku, kdy neexistuje jiný právní prostředek ochrany, je zjevná, že u skutečně nedovoleného sledování, u práv, která souvisí s ochranou osobnosti, s ochranou soukromí, důstojnosti člověka a občana, tak tyto hodnoty by měly být podle mého soudu chráněny samozřejmě i trestním právem. Není tomu tak, že by nebyly chráněny už podle současné úpravy trestní represe, nicméně je pravdou, že tento návrh je vlastně konkretizací, je tedy speciální normou k obecné normě, kterou bychom mohli tedy nazvat poškozování cizích práv.

Možná že tento návrh bude některými vysmíván nebo označován jako návrh proti konkrétní bezpečnostní agentuře. Já si myslím, že tomu tak není, že tento návrh míří na všechny osoby, subjekty, které se mohou tohoto sledování dopustit. Nemíří tudíž na žádnou konkrétní bezpečnostní agenturu. To já si prostě nemyslím. A i z tohoto důvodu nemám pocit, že by bylo možno tento návrh z této pozice takto torpédovat.

Pan poslanec Benda, a myslím, že velmi správně, poukázal na to, že o některých termínech lze diskutovat. Nemám ani tak problém s veřejným zájmem, protože je to kategorie, kterou právní úprava poměrně běžně používá. Je to právně neurčitý termín. Je používán i v trestním zákoníku. Problém je otázka té neoprávněnosti. Ale myslím si, že nad tím zpřesněním můžeme v rámci ústavněprávního výboru diskutovat.

Tudíž možná že závěrem mého příspěvku se sluší, byť to třeba není nezvyklé, ale chtěl bych předkladatelům poděkovat za předložení takového návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Bublan. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já se přidám k tomu souhlasnému pokyvování nad zákonem, který předkládá opozice. To je vzácný případ. Nicméně bych vás chtěl trošku obohatit ještě jedním takovým příkladem z minulosti, který jsem zažil, a o to víc si myslím, že je nutné, abychom tento zákon projednali a přijali.

Mně se stalo před několika více lety to, že za mnou přišel představil jedné soukromé agentury a přinesl tlustospis různých poznatků, protože jeho agentura dělala nějakou hlídací práci před nočním podnikem. A tam byly poznatky o tom, kdo tam chodí, s kým tam chodí, byli tam politici, byli tam VIP osoby, byli tam podnikatelé atd. On mi to přinesl v dobré víře, že to bude státní bezpečnostní složce ku prospěchu, že z toho něco získá. Já jsem mu to samozřejmě s díky vrátil, protože jsem to použít nemohl, nicméně v tu chvíli jsem si uvědomil, že nikdo si neuvědomil, že dělá něco protizákonného. To byla oficiální žádost o to, využijte toho, my tady máme nějaké poznatky, které se mohou bezpečnostním složkám hodit.

Tady jde spíš o to, že tímto zákonem bychom navodili nejenom v těchto agenturách a vůbec ve veřejnosti silnější vědomí toho, že toto je skutečně něco, co se dělat nesmí, nemá a že je to i trestné.

Takže se přidávám k návrhu tohoto zákona a věřím, že ho projednáme v podobě, která bude nejenom pro veřejnost přijatelná, ale především účinná. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP