(13.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se ještě zeptám - prosím o klid a soustředěnost - zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy a má tedy nějaký návrh na usnesení. Nehlásí se. Paní poslankyně Váhalová.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dovolím si navrhnout oddělené hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže paní zpravodajka nás uvede do tohoto hlasování. Protože jiný návrh do podrobné rozpravy neregistruji, podrobnou rozpravu končím. Budeme se věnovat hlasování. Slovo má zpravodajka paní poslankyně Anna Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť a potom o celém usnesení dohromady.

Takže prosím, první bod usnesení je, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 68. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 68 přítomno 110, pro 85, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další.

 

Poslankyně Anna Putnová: Druhý návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna schvaluje rámcovou pozici vlády České republiky k Návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a k Návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám zde žádost o odhlášení. Prosím tedy, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o tomto druhém návrhu, který přednesla paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování číslo 69. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 69 přítomno 88, pro 57, proti 22. Návrh byl přijat.

 

A nyní o celkovém návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 70. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 70 přítomno 87, pro 57. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen.

 

Končím tím projednávání bodu 41, sněmovního tisku 508-E, a sděluji vám, že mám v úmyslu ještě projednat čtyři smlouvy, které máme před sebou k projednání, a byla dohoda na tom, že ještě dnes projednány budou.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu 45.

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011
/sněmovní tisk 471/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo pana ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dlouholetou snahou Ministerstva financí a mou velkou prioritou je uzavírání smluv se zeměmi s tzv. preferenčním režimem, nebo chcete-li, s daňovými ráji. Podařilo se zatím uzavřít dohodu se šesti zeměmi, což není nic jednoduchého, ale chceme v tom dále pokračovat. První dvě máte na stole, týkají se Jersey, což je současný bod, ten následující jsou Bermudy. Tato dohoda umožní finančním správám obou zemi vzájemnou výměnu informací. Země se zavazují i k tak důležitým věcem, jako je předávání informací, které jsou v držení bank či jiných finančních institucí včetně rozkrývání majetkových struktur. Samozřejmě si od toho slibujeme pokračování v úsilí o zamezování daňových úniků.

Prosím tedy o schválení této dohody. Zdůrazňuji, to je teď spíš informace pro média, všechny takto získané informace samozřejmě podléhají přísné daňové mlčenlivosti.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení. Paní poslankyně Kristýna Kočí je omluvena, nahradí ji, pokud Sněmovna vysloví souhlas, paní poslankyně Jana Fischerová.

 

Zahajuji hlasování číslo 71. Táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodajky k tomuto tisku v prvém čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 71 přítomno 89, pro 82, proti nikdo. Prosím tedy o slovo zpravodajku paní poslankyni Janu Fischerovou.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážená paní předsedkyně, děkuji vám všem za důvěru, že mohu zpravodajovat.

Navážu tedy na slova pana ministra Kalouska, protože bylo vše řečeno. Podporuji plně ratifikaci této dohody. A jenom na doplnění možná: je to nejjižnější, největší ostrov Normanských ostrovů v Lamanšském průlivu, abychom věděli, o jaké ratifikaci dohody jednáme. Děkuji. Ještě pardon. Ještě jsem chtěla doplnit, že opravdu podporuji, aby to bylo postoupeno do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo prosím? Nehlásí se nikdo, končím ji a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 72. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 72 přítomno 89, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Končím projednávání bodu 45, sněmovního tisku 471 v prvém čtení.Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu 46. Je to

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011
/sněmovní tisk 478/ - prvé čtení

Pana ministra financí prosím o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ano, děkuji. Já si dovolím odkázat na úvodní slovo k minulému bodu. Za slovo Jersey dosaďme slovo Bermudy a je to to samé.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Květu Matušovskou.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, myslím, že už pokročila hodina, takže já jen přikážu zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji obecnou rozpravu. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrzích na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor a také paní zpravodajka navrhují k projednání tuto materii zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP